Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Wojciech Sadkowski

Dr Wojciech Sadkowski

Asystent z doktoratem
Zakład Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.316, 30-348 Kraków
wojciech.sadkowski@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 58 37

English version of employee's website

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo – badawczych :

 • rachunek kosztów jakości
 • rachunkowość zarządcza
 • bankowość korporacyjna
 • sektor małych i średnich przedsiębiorstw
 • upadłość przedsiębiorstw

Działalność dydaktyczna

 • Financial Accounting
 • Rachunkowość zarządcza
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa firmy

Pełnione funkcje

Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Publikacje

Publikacje w czasopismach recenzowanych (publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, wymienione w części B wykazu MNiSW):

 1. W. Sadkowski, Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja Nr 9, Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego, Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie & Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, Warszawa- Kraków 2013, s. 93-110, http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1313
 2. W. Sadkowski, Przegląd dotychczasowych modeli rachunku kosztów jakości, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 442, Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 388-398, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35253&from=publication
 3. W. Sadkowski, Identyfikacja skali wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2017, s. 97-107, http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3420/3029
 4. W. Sadkowski, B. Kołodziejczuk, Przegląd klasyfikacji kosztów jakości – ujęcie teoretyczne, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 472, Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 364-375, http://direct.dbc.wroc.pl/publication/42024
 5. W. Sadkowski, Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach – ewolucja, wdrożenie, zadania,  [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja Nr 13, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości,  Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017, s. 205-215, http://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.13.15/pdf
 6. W. Sadkowski, Propozycja modelu struktury kosztów jakości i jego implementacji w przedsiębiorstwach usługowych – studium teoretyczne, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 333/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 200-214, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_333/16.pdf
 7. W. Sadkowski, Przegląd wybranej problematyki działalności usługowej, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 32(1), Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2018, s. 7-19, http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.321.1/pdf_1
 8. W. Sadkowski, Ewidencja kosztów jakości na kontach zespołu 4 i 5 w przedsiębiorstwie usługowym – studium przypadku,  [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Nr 30, Zarządzanie,  Brzozowska A. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018, s. 238-248, http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/ZN%20nr%2030.pdf
 9. W. Sadkowski, Propozycja ujęcia struktury kosztów jakości procesów podstawowych przedsiębiorstw usługowych w układzie kalkulacyjnym kosztów, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 514, Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 389-403, http://www.dbc.wroc.pl/Content/47540/Sadkowski_Propozycja_Ujecia_Struktury_Kosztow_Jakosci_2018.pdf
 10. W. Sadkowski, Model procesowego budżetu kosztów jakości dla przedsiębiorstw usługowych, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 522, System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, s.155-167, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=57480
 11. W. Sadkowski, Wybrane modele rachunku kosztów jakości i ich zastosowanie,  [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja Nr 14, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości,  Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018, s. 221-233.
 12. W. Sadkowski, Koszty jakości w ujęciu definicyjnym, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 33(1), Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2019, s.80-88, http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.6/4491
 13. W. Sadkowski, Przegląd dotychczasowych zastosowań modeli rachunku kosztów jakości, [w:] Problemy Jakości, Nr 3/2019, s. 15-20, http://sigma-not.pl/publikacja-119281-przeglad-dotychczasowych-zastosowa%C5%84-modeli-rachunku-koszt%C3%B3w-jako%C5%9Bci-problemy-jakosci-2019-3.html
 14. W. Sadkowski, Models of quality costs calculation and their classification, [w:] Organization & Management, No. 2(46)/2019, s. 117-129, http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2019/08/Sadkowski.pdf
 15. W. Sadkowski, Przegląd wybranych metod pomiaru jakości usług [w:] Problemy Jakości, Nr 6/2020, s. 11-16, https://sigma-not.pl/publikacja-126841-2020-6.html
 16. W. Sadkowski, The use of artificial intelligence in identifying the quality costs in service companies, [w:] Education excellence and innovation management : a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain, Soliman K.S. (red.), International Business Information Management Association, Norristown, Pa 2020, s. 11549-11554,  https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7#folder=6329211399&tpl=publicfoldergrid 

 

Monografie naukowe (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim):

 1. W. Sadkowski, Rachunek kosztów jakości jako innowacja organizacyjna w przedsiębiorstwie, [w:] Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Dacko-Pikiewicz Z., Marakova V., Niestrój R. (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 73-82.
 2. W. Sadkowski, Przegląd definicji kosztów jakości – postrzeganie i rozumienie kosztów jakości, [w:] Wybrane aspekty zarządzania jakością, Salerno-Kochan M. (red.), Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków 2016, s. 245-250.
 3. W. Sadkowski, System zarządzania jakością dla przedsiębiorstw usługowych – Studium teoretyczne, [w:] Wybrane aspekty zarządzania jakością, Salerno-Kochan M. (red.), Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków 2017, s. 203-209.
 4. W. Sadkowski, Miejsce kosztów jakości w ocenie efektywności przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, [w:] Zmiany – innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, Buk H., Wartini-Twardowska J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s.80-91.
 5. P. Jedynak, W. Sadkowski, Ewolucja i znaczenie rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-społecznej, Sikora T. (red.), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2017, s. 49-55.
 6. P. Jedynak, W. Sadkowski, Propozycja ramowego modelu rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-społecznej, Sikora T. (red.), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2017, s. 57-67.
 7. W. Sadkowski, Rachunek kosztów jakości jako narzędzie efektywnego zarządzania kosztami jakości w sektorze energetycznym, [w:] Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych, Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2018, s. 395-401.
 8. W. Sadkowski, Determinanty struktury kosztów jakości w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu, Luty Z., Krasiński M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 72-82.
 9. W. Sadkowski, Analiza i ocena skali wdrażania certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001 w przedsiębiorstwach, [w:] Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji, Bratnicka-Myśliwiec K., Dyląg A., Gabryś B.J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 163-173.

Udział w konferencjach i stażach naukowych

 • 2018 – XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Rachunkowość a controlling” pod hasłem „Zarządzanie kosztami i dokonaniami”, UE we Wrocławiu, Polanica-Zdrój.
 • 2018 – Zjazd Katedr Rachunkowości, UŁ, Łódź.
 • 2018 – Szkoła Letnia Zarządzania, UJ, UE w Katowicach, Krynica-Zdrój.
 • 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych” , UE w Katowicach,  Katowice.
 • 2017 – XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Rachunkowość a controlling” pod hasłem „Dylematy w zarządzaniu kosztami i dokonaniami”, UE we Wrocławiu, Karpacz.
 • 2017 – X Jubileuszowa Krajowa Konferencja Naukowa oraz III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-społecznej. Doświadczenia i perspektywy”, UE w Krakowie, Kraków-Niepołomice​
 • 2016 - XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: ”Rachunkowość a controlling” pod hasłem „Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami”, UE we Wrocławiu,  Karpacz.
 • 2016 – 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych” UP w Krakowie, Kraków.
 • 2016 – 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych” UP w Krakowie, Kraków.
 • 2016 – XIII Konferencja Naukowa z cyklu: „Wyzwania Zarządzania Jakością” UE w Krakowie, Kraków.
 • 2016 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”ZMIANY-INNOWACJE-KREATYWNOŚĆ”, AGH w Krakowie oraz UE w Katowicach, Kraków.
 • 2014 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 • 2012 9.Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego", UP w Krakowie, Kraków.