Zakład Zachowań Organizacyjnych

Kierownik

Pracownicy

Współpracownicy

mgr Maciej Bis

mgr Aleksandra Fedaczyńska

mgr Daniel Korus

Przedmiot działalności

Zakład prowadzi interdyscyplinarne badania w obszarze szeroko rozumianych zagadnień zarządzania w organizacjach czerpiąc z dorobku socjologii, psychologii, zarządzania oraz ekonomii. W szczególności zajmuje sie kwestiami na pograniczu strategii oraz teorii organizacji związanymi z naukami decyzyjnymi, zarządzaniem strategicznym, badając zarówno procesy wewnątrz-organizacyjne, związane przykładowo z kulturą organizacji i dynamiką jej kształtowania sie, jak i relacje między organizacjami a innymi podmiotami rynku, czego przykładem badania nad tożsamością organizacyjną oraz jej wpływem na percepcje, decyzje i zachowania tak konsumentów jak i pracowników organizacji.

W podejściu badawczym reprezentowanym przez Zakład silny nacisk kładzie się na aspekty społeczne czego wyrazem projekty analizujące zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zarówno w kontekście strategicznym (strategie CSR podejmowane przez firmy, budowanie tożsamości organizacyjnej w oparciu o społeczne zaangazowania firm) jak i marketingowym i komunikacyjnym (sposoby komunikowania o postawach CSR firm, wplyw strategii CSR na postrzeganie firmy przez interesariuszy oraz ich zachowania względem niej).

W realizowanych przez Zaklad projektach badawczych podmiotami analiz są ludzie, procesy oraz praktyki.  Zaklad wyróżnia interdyscyplinarne podejście do metod badawczych wyrażające się w ukierunkowaniu na łączenie metod ilościowych z jakościowymi.

Cykl spotkań naukowych "Dylematy i relacje w zarządzaniu. Cywilizacyjna rola organizowania"

Organizowanie jest jedną z form ludzkiej ekspresji; dynamicznym procesem podejmowanym przez różne podmioty - indywidualne twórcze jednostki, firmy, organizacje non-profit, rządy - znajdującym wyraz w rozmaitych formach i strukturach i zanurzonym w sieci złożonych, wzajemnych relacji wyznaczanych przez ścieranie się różnych motywacji, celów i zachowań, obarczonych często dylematami, np. etycznymi.

W trakcie spotkań  chcielibyśmy przyglądać się kompleksowym relacjom i zachowaniom świata organizacji, zarządzania i biznesu; podejmować bieżące analizy, obserwacje i oceny otaczających zjawisk organizacyjnych, a także spekulacje intelektualne odnośnie ich znaczenia i dalszego rozwoju. Zachęcamy do podejścia perspektywistycznego: tak historycznego, prognostycznego jak ewolucyjnego.

Zapraszamy do rozmowy m.in. przedstawicieli zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii, prawa, nauk politycznych oraz wszystkich zainteresowanych holistycznym i interdyscyplinarnym spojrzeniem na zjawiska współczesnego biznesu, zarządzania i organizacji.

Publikacje

Wykaz publikacji pracowników Zakładu znajduje się w profilach pracowników.

Projekty

Kontakt

dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ - Kierownik Zakładu Zachowań Organizacyjnych

Adres

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Pokój

2.367

Telefon

+48 12 664 57 93

Mail