Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Terminy zajęć dydaktycznych

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 roku i trwa do 30 września 2019 roku
Dzieli się na dwa semestry:

 • Zimowy: od 1 października 2018 roku do 22 lutego 2019 roku
 • Letni: od 23 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

 • od 2 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku
 • od 3 stycznia 2019 roku do 27 stycznia 2019 roku
 • od 23 lutego 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku
 • od 24 kwietnia 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 28 stycznia 2019 roku do 9 lutego 2019 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 16 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku
 • Letnia: od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 22 grudnia 2018 roku do 2 stycznia 2019 roku
 • Przerwa semestralna: od 10 lutego 2019 roku do 15 lutego 2019 roku
 • Przerwa świąteczna: od 19 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2019 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.