Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i rozwój ludzi w organizacjach - HRM & Development

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i są realizowane w wymiarze 184 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października, a kończą z początkiem czerwca. Kursy prowadzone są w soboty oraz niedziele i obejmują 11 zjazdów. Zajęcia planowane są zarówno w formie tradycyjnej (wykłady, ćwiczenia), jak i za pomocą różnorodnych, kreatywnych technik dydaktycznych (analizy przypadków, burze mózgów, materiały audio i video). Główne zagadnienia są omawiane zarówno z perspektywy teorii, jak i praktyki. Wykładowcami są pracownicy naukowi UJ oraz praktycy z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu, obszarze HR, doradztwie, coachingu i szkoleniach. Na zakończenie studiów, słuchacze opracowują (indywidualnie lub zespołowo) koncepcję innowacyjnego projektu z dziedziny ZZL, którą prezentują podczas obron.

Studia podyplomowe z zakresu ZZL stanowią interesującą ofertę dla wszystkich, którzy planują w przyszłości objęcie funkcji zarządczych, lub pracują obecnie jako kierownicy różnych szczebli i branż. Wielu polskich menedżerów posiadających wykształcenie techniczne, podkreśla potrzebę uzupełnienia wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii i socjologii pracy - jej brak utrudnia im bowiem efektywne pełnienie funkcji kierowniczych.

Oferta studiów z zakresu ZZL adresowana jest szczególnie do menedżerów personalnych, kandydatów do działów HR oraz do doradców personalnych. Jest ona jednak równie interesująca dla wszystkich, którzy chcą podnieść poziom swojej wiedzy w dziedzinie zarządzania ludźmi, jak również usprawnić organizację i efektywność pracy własnej. Główną ideą studiów jest jak najlepsze, intensywne przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania ludźmi oraz wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Ludzie zatrudnieni w organizacji stanowią ważny i strategiczny zasób, decydujący o jej sukcesie w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu. Wynika stąd potrzeba stałego podnoszenia poziomu kompetencji, tym bardziej, że sposób pełnienia funkcji personalnej w wielu polskich firmach odbiega od standardów obowiązujących na świecie. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania, prawa pracy, socjologii organizacji oraz psychologii pracy. Wiedza ta umożliwia zrozumienie roli ZZL oraz specyfiki funkcjonowania ludzi we współczesnych organizacjach. Ponadto, w trakcie studiów uczestnicy dzielą się doświadczeniem i na bieżąco weryfikują wiedzę teoretyczną podczas licznych aktywności praktycznych, takich jak: analizy, dyskusje, badania, diagnozy oraz ćwiczenia i projekty, w tym finalny projekt zaliczeniowy.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

  1. zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz
  2. przygotowanie koncepcji projektu z dziedziny zarządzania ludźmi, opracowanie raportu indywidualnego z projektu (lub opracowanie wyraźnie wyodrębnionej części raportu zespołowego), a także prezentacja koncepcji projektu przed komisją.

Program

Program studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Warunki przyjęcia na studia

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie stosownych dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty:

  • zgłoszenie w  terminie: od 1 czerwca 2022 r. do  wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
  • limit przyjęć – min. 20 osób maks. 60 osób
  • wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, Ankieta Osobowa pobrana z portalu IRK.

Studia zostaną uruchomione, gdy formalności dopełni nie mniej niż 20 osób. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane otrzymują zwrot uiszczonej opłaty.

Koszt uczestnictwa

Cena: 5000 PLN

  • I rata przy wpisie na studia
  • II rata - do 15 lutego 2023 r. (w cenie materiały dydaktyczne)

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.323
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 57 76

E-mail:
elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl