Katedra Zarządzania Strategicznego

Kierownik

Pracownicy

Przedmiot działalności

Katedra zarządzania strategicznego bada procesy, zjawiska i strategie przedsiębiorstw umożliwiające osiąganie przewagi konkurencyjnej w krótkim i długim okresie. Szczególnie intensywnie rozpoznaje międzyorganizacyjne tj. relacyjne i sieciowe źródła sukcesu finansowego, innowacyjnego i strategicznego przedsiębiorstw. Ponadto, rozwija metodologię badań w naukach o zarządzaniu, prowadzi badania w zakresie strategicznego zarządzania karierami, kompetencjami i kwalifikacjami, w tym związanymi z problematyką bezrobocia, przedłużania zatrudnienia, godnej pracy oraz utrzymania zatrudnienia. Wykorzystując controlling strategiczny jako system nawigacji przedsiębiorstwa, bada poziom i zakres realizowanych celów strategicznych w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych jako podstawy weryfikacji i korekty założeń, samych celów oraz sposobów ich osiągania.
Celem działalności Katedry jest zrozumienie źródeł strategicznego powodzenia przedsiębiorstwa oraz kształcenie studentów I i II stopnia w celu zdobycia przez nich kompetencji niezbędnych do osiągania tego celu, a w przypadku  studentów III stopnia - kompetencji pogłębiania i rozwijania badań w tym kierunku.

Dydaktyka

 • Business Process Management
 • Controlling personalny
 • Ekonometria
 • Ergonomia
 • Logistyka
 • Matematyka wyższa
 • Marketing międzynarodowy
 • Marketing w handlu i usługach
 • Metodologia i etyka badań
 • Mergers and Acquisitions
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy prawa
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo miedzynarodowe
 • Statystyka
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II

Realizowane projekty badawcze

 1. Strategiczna krótkowzroczność a wyniki firmy - projekt realizowany będzie w latach 2018-2021; uzyskał finansowanie z NCN w konkursie OPUS14.
  Szczegóły dotyczące projektu znaleźć można w streszczeniu na stronie, Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon
 2. Projekt "Komodytyzacja usług prawnych" - Miniatura 2 (Narodowe Centrum Nauki), wrzesień 2019 - wrzesień 2020.
 3. Bildungs - und Berufsbiografien, Berufsinteressen, überfachliche Kompetenzen und Entscheidungsverhalten bei jungen Menschen als Prädiktoren einer gelingenden Berufswahl - Eine international vergleichende Untersuchung zur innovativen Weiterentwicklung der beruflichen Beratung. Projektleiter: dr hab. Czesław Noworol, 2017-2018.
 4. NICE 2, Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe. Grant Agreement number: 2012 – 4765 / 001 – 001. Duration: 01.10.2012 – 30.09.2015. Expert, Partner: dr hab. Czesław Noworol.
 5. +APL More flexible VET systems based on the assessment of prior learning. Transfer of Innovation Leonardo da Vinci. Project, No: 2012-1-PL1-LEO05-27424. Duration: 01.12.2012 – 30.11.2014. Coordinator: dr hab. Czesław Noworol.

Publikacje

Refereed JCR journals

 1. Czakon W., & Kawa A. (2018). Network myopia: An empirical study of network perception. Industrial Marketing Management.
 2. Klimas P., & Czakon W. (2018). Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science, 12(2), 469-497.
 3. Czernek K., Czakon W. & Marszałek P. (2017). Trust and formal contracts: complements or substitutes? A study of tourism collaboration in Poland. Journal of Destination Marketing & Management, 6(4), 318-326.
 4. Czakon W., & Czernek K. (2016). The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland. Industrial Marketing Management, 57, 64-74.
 5. Le Roy F., & Czakon W. (2016). Managing coopetition: the missing link between strategy and performance. Industrial Marketing Management, 53(1), 3-6.
 6. Czernek K. & Czakon W. (2016). Trust-building processes in tourist coopetition: The case of a Polish region. Tourism Management, 52, 380-394.
 7. Ertelt B.-J., Frey A., Noworol Cz. (2017). Berufsinteressen und überfachliche Kompetenzen bei Älteren – eine empirische Analyse über Ausprägung und Zusammenhänge im deutsch-polnischen Vergleich. In: B.-J. Ertelt, M., Scharpf (Hrsg.) Berufliche Beratung Älterer., (s. 71 – 96). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften. DOI: http://dx.doi.org/10.3726/b11357.
 8. Noworol Cz. (2014). Key Factors of Graduates Employability: Dual Educational System, Mobility and Transition. In: Vocational Counselling. Changes and Challenges on the Labour Market. The Jubilee book to honour Professor Bernd-Joachim Ertelt (p. 183-200). Częstochowa: Publishing House of Jan Długosz University.
 9. Noworol Cz., Trzeciak W. (2014). Berufsberatung in Polen. DVB Forum, Zeitschrift des Deutschen Verbandes für Bildungs- und Berufsberatung. Ausgabe 1, 51-56.

 

Wybrane publikacje

 1. Czakon, W., Czernek-Marszałek, K. (2020), Competitor perceptions in tourism coopetition, Journal of Travel Research, in press, doi.org/10.1177/0047287519896011
 2. Czakon, W., Srivastava, M.K., Le Roy, F., Gnyawali, D. (2019), Coopetition strategies: Critical Issues and Research Directions, Long Range Planning, in press, doi.org/10.1016/j.lrp.2019.101948
 3. Czakon, W., Klimas, P., & Mariani, M. (2019). Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning. in press, doi.org/10.1016/j.lrp.2019.03.001
 4. Czakon, W., Kawa, A., & Scott, S. (2019). Network orientation of logistics service providers: the construct, dimensionality and measurement scale. International Journal of Logistics Research and Applications, 1-19. doi.org/10.1080/13675567.2019.1705260
 5. Wang, C., Pellegrini, M. M., Czakon, W., Gnan, L., & Flamini, G. (2019). Opportunity Recognition in Family Entrepreneurship: Voluntaristic and Deterministic Orientations of Individual Cognitions. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-22.
 6. Czakon, W. (2019). Walidacja narzędzia pomiarowego w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, (4), 3-10.
 7. Czakon W. (2018). Problem krótkowzroczności strategicznej. Przegląd Organizacji, (3), 17-22.
 8. Czakon W. (2017). Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych. Organizacja
  i Kierowanie
  , 2(176), 93-103.
 9. Czakon W. (2017). Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
  (19 Strategie przedsiębiorstw w sieci), 71-81.
 10. Czakon W. (2017), Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), SGH Warszawa, s. 143-160
 11. Czakon W. (2017). Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (19 Strategie przedsiębiorstw w sieci), 71-81.
 12. Klimas P., Czakon W. (2017). Mikrofundamenty pośród antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (2), 3-11
 13. Czakon W. (2017). Klimat współpracy międzyorganizacyjnej. Studia Oeconomica Posnaniensa, vol. 5, nr 9, 7-20.
 14. Czakon W., Klimas P. (2017). Odczuwalna luka kompetencyjna potencjalnych przedsiębiorców
  z sektora ICT. Studium porównawcze. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 200-214.
 15. Czakon W., Klimas, P. (2017). Klimat współpracy międzyorganizacyjnej w diadach i sieciach sektora turystyki. Handel Wewnętrzny, (3 (368) Tom I), 53-65.
 16. Czakon W. (2016). Network Strategies Logic. Problemy Zarządzania, 14(4 (64),
  t. 2, Teoria sieci społecznych w naukach o zarządzaniu, 17-30.
 17. Czakon W. (2015). Okruchy wiedzy. Niejednoznaczność przyczynowa w badaniach sieci gospodarczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 64(7), 11-22.
 18. Jedynak M. (2018). The Use of Action Research in Diagnosing and Improving Cooperation Between an Enterprise and Its Suppliers [w:] Contemporary Management 11/1/2018, 59-75.
 19. Jedynak M. (2017). Transition to the new edition of management system standard as an example of organizational change [w:] Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, J. Teczke, P. Buła, (red.),  International Management Foundation, Cracow, 95-105.
 20. Jedynak M. (2017). Role of certification units in management systems improvement, [w:] Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, J. Teczke, P. Buła (red.), International Management Foundation, Cracow, 83-94.
 21. Jedynak M. (2017). Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań standardu ISO 9001:2015 : perspektywa współpracy z dostawcami, [w:] Nowa jakość zarządzania, E. Skrzypek, (red.), Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 135-144.
 22. Jedynak M. (2016). Supplier’s position in corporate social responsibility, [w:] State, society and business : development of contemporary management, J. Teczke (red.), International Management Foundation. Cracow University of Economics, Saint Petersburg – Cracow, 95-103.
 23. Jedynak M. (2016). Between reputation and relational capital, [w:] Determinants and consequences of network socjety, A. Skrzypek (red.), Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, 69-78.
 24. Jedynak M. (2016). Risks related to suppliers in service companies noted on NewConnect, [w:] Risks and opportunities : in search of equilibrium, P. Buła (red.), International Management Foundation. Cracow University of Economics, Saint Petersburg – Cracow, 51-64.
 25. Jedynak M. (2016). Use of the ISO 26000 standard in shaping relations with suppliers, [w:] Determinats and consequences of network society, A. Skrzypek (red.), Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, 11-22.
 26. Kuźniarska A. (2018). Pillars of creating sustainable personnel in an organization, [w:] P. Klimas, A. Lipińska (red.) „Entrepreneurship and Management”, vol. XIX (6), 159-172.
 27. Kuźniarska A., Stańczyk I. (2017). Wybrane wskaźniki efektywności przedsiębiorstw w obszarze ZZL na przykładzie firm z WIG 30, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Katowicach
  , 328, (Zarządzanie 2017(11)), 147-162.
 28. Kuźniarska A., Stańczyk I. (2016). Narzędzia controllingu personalnego wsparciem
  w podejmowaniu decyzji dla zarządzających, Marketing i Rynek, nr 7/2016, 456 - 476.
 29. Kuźniarska A., Stuss M.M. (2016). Rola kierownictwa w controllingu personalnym (wybrane aspekty), Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 4/2016(23), 333-348.
 30. Mania K. (2019). American and European Perspectives on Arbitration Agreements in Online Consumer Contracts, Journal of International Arbitration, Issue 5, pp. 659–670
 31. Mania K, Jedynak M., Kuźniarska A. (2019), Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 175 (2019), s. 49-68 
 32. Mania K. (2017). Dopuszczalność dowodów o charakterze audiowizualnym w kontekście dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem przed sądem powszechnym i sądem polubownym [w:] Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w procesie cywilnym, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, 105-128.
 33. Mania K. (2017). Online Dispute Resolution [w:] Mediacje. Teoria. Normy. Praktyka, Wolters  Kluwer Warszawa, 299-331.
 34. Mania K. (2017). Justice in the time of e-commerce: online dispute resolution, Silesian Journal of Legal Studies, vol. 9, 51-63.
 35. Mania K. (2016). Implementacja europejskiego pakietu legislacyjnego w sprawie ADR i ODR w sporach konsumenckich po polskiego porządku prawnego, Rocznik Administracji Publicznej 2016 (2), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, 313 -330.
 36. Mania K. (2016). Elektroniczne metody rozwiązywania sporów [Electronic methods for dispute resolution] [w:] E-wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 109-120.
 37. Mania K. (2018). Online Mechanisms of Internet Domain Name Dispute Resolution [in:] Mediation across the Globe. Excerpts from the World Mediation Summit, Cambridge Scholars Publishing 2018, pp. 130-148

 

 

Monografie:

 1. Fernandez A-S., Chiambaretto P., Le Roy F., Czakon W. (eds),  (2018), “Coopetition: from neologism to a new paradigm”, The Routledge Companion to Coopetition Strategies, Routledge, Abingdon.

Link do strony: https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Coopetition-Strategies/Fernandez-Chiambaretto-Le-Roy-Czakon/p/book/9781138736894

 1. Mariani M. M., Buhalis D., Czakon W. & Vitouladiti O. (Eds.). (2016). Tourism Management, Marketing, and Development: Performance, Strategies, and Sustainability. Springer.
 2. Baggio R., Czakon W. & Mariani M. M. (Eds.). (2016). Managing tourism in
  a changing world: Issues and cases
  . Routledge.
 3. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, W. Czakon (red.), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, Wydanie III, 2015.
 4. Czakon W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 5. Czakon W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 6. Noworol Cz. et al. (red.) Seria M. Metodologia, (2015). Frey A., Grill J. Pracoprzedsiębiorca – model pracownika przyszłości. (s. 128). Kraków: NFDK - Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński.
 7. Bańka A., Noworol Cz., Trzeciak W. (2014). Romski doradca kariery. Metodologia doradztwa interkulturowego. (S. 114). Kraków-Warszawa: NFDK.
 8. Noworol Cz. (2013). Heurystyki kategorii rozmytych w koncepcji pomiaru psychologicznego. (s. 196). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Noworol Cz. i in. (2013). Nowe narzędzia diagnostyczne i doradcze dla osób po 50 roku życia. (s. 126). Kraków: NFDK.
 10. Noworol Cz. i in. (2013). Nowe narzędzia diagnostyczne i doradcze dla osób niepełnosprawnych lub niedyspozycyjnych. (s. 124). Kraków: NFDK.
 11. Kuźniarska A. (2019), Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kontakt

Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego
Adres
ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Pokój
2.319
Telefon
12 664 57 80