Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Zachowania młodych konsumentów, szczególnie w Internecie
 • Komunikacja marketingowa i jej uwarunkowania oraz oddziaływanie na młodych konsumentów
 • Uwarunkowania nieformalnej komunikacji marketingowej w Internecie (eWOM)
 • Różnice międzykulturowe w komunikacji marketingowej
 • Metody badawcze w analizie zachowań konsumentów

Działalność dydaktyczna

 • Marketing elektroniczny
 • Metodyka badań naukowych
 • Marketing i neuromarketing
 • Komunikacja marketingowa i Public relations
 • Różnice kulturowe w biznesie
 • Różnice kulturowe i wielokulturowość
 • Zachowania konsumenckie
 • Seminaria dyplomowe i magisterskie

Pełnione funkcje

Członkostwo w organizacjach

2014 - członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

Projekty badawcze

 • 2013-2014 - Oddziaływanie efektu kraju pochodzenia na decyzje nabywcze młodych konsumentów, badania własne, projekt badawczy realizowany przy współudziale Moniki Jedynak.
 • 2013 - Employer branding w Internecie, badania własne – projekt badawczy realizowany przy współudziale A. Lipińskej, I. Stańczyk.
 • 2012 - Młodzi konsumenci w Internecie , badania własne - projekt badawczy realizowany przy współudziale A. Lipińskej.
 • 2011 - Identyfikacja i ocena działań z zakresu CSR w sektorze elektroenergetycznym w Polsce, badania własne - projekt badawczy realizowany przy współudziale A. Lipińskej, N. Dudzińskiej-Korczak.
 • 2011 - Współdziałanie w obszarze Internetu – możliwości i realia, badania własne - projekt badawczy realizowany przy współudziale A. Lipińskej.
 • 2010-2012 -  Korzystanie ze źródeł informacji przez młodych konsumentów przy podejmowaniu decyzji nabywczych, badania własne, (finansowanie BW IEiZ UJ)
 • 2003-2006 - Uwarunkowania zachowań rynkowych konsumentów w wieku 9-11 lat w środowisku wielkomiejskim, badania własne.
 • 2000 - Postawy Polaków wobec produktów z uwzględnieniem kraju pochodzenia, badania własne - projekt badawczy realizowany przy współudziale A. Gardeła, (finansowanie BW IEiZ UJ).

Inne projekty

 • 2008-2009 - Projekt Kompetentnie ku Przyszłości- udział w projekcie realizowanym przez Centrum Rozwoju Strategicznego Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, finansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; zatrudnienie w charakterze Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.

Publikacje

Publikacje za lata 2015–2016

Monografie

 1. Budzanowska-Drzewiecka M., Marcinkowski A.S., Motyl-Adamczyk A. (2016). Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Budzanowska-Drzewiecka M., Jedynak P., Lipińska A. (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Challenges Related to New Segments and Market Trends. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Between Philosophy and Specific Problems. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M., (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Situational Management Problems. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Budzanowska-Drzewiecka M., Jedynak P.,  (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Innovations in certain Areas of Organization Management and Marketing. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły anglojęzyczne

 1. Budzanowska-Drzewiecka M. (2016). Advertising in digital games targeted to children. Marketing i Zarządzanie, 5(46), 109–117.
 2. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015).  Children as recipients of marketing communication on the Internet. Jagiellonian Journal of Management, 1(4), 253-273.
 3. Budzanowska-Drzewiecka M., Proszowska A. (2015). Attractiveness of job fair for students as a platform for searching and exchange of information. Jagiellonian Journal of Management, 1(4), 275-289.
 4. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Individual determinants of propensity to make purchases as part of e-commerce and m-commerce in Polish young consumers. Jagiellonian Journal of Management, 1(1), 7–21.

Artykuły polskojęzyczne

 1. Budzanowska-Drzewiecka M. (2016). Motywy poszukiwania informacji rynkowych przez młodych konsumentów (w wieku 16-25 lat) w nieformalnych źródłach w Internecie. Handel Wewnętrzny, 62(3(362)), 63-75.
 2. Budzanowska-Drzewiecka M. (2016). Motywy udostępniania informacji rynkowych przez młodych konsumentów innym użytkownikom Internetu w ramach eWOM. Konsumpcja i Rozwój, (2/15), 34-49.
 3. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Źródła informacji w Internecie wykorzystywane podczas podejmowania decyzji o zakupie produktów przez młodych konsumentów. Marketing i Rynek, (8,CD), 79–88.
 4. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w Internecie u młodych dorosłych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Marketing przyszłości, 9(2), 109–120.
 5. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Ocena nieformalnych źródeł informacji w Internecie przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez młodych konsumentów. Zarządzanie w Kulturze, 16(3), 2015, 253–273.
 6. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Postrzeganie wybranych niestandardowych form komunikacji marketingowej w Internecie przez młodych konsumentów. Logistyka, (2),1153–1159.
 7. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Style podejmowania decyzji zakupowych przez młodych konsumentów w Polsce w świetle badań własnych. Handel Wewnętrzny, 1(354), 50–59.

Rozdziały w monografiach

 1. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Korzystanie z nieformalnych źródeł informacji w Internecie przy podejmowaniu decyzji nabywczych przez młodych konsumentów (s. 17–26). W: J. Wiażewicz, A. Zielińska (red.) Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Wcześniejsze publikacje

 1. Wybrane uwarunkowania stosunku młodych konsumentów w Polsce do reklamy w urządzeniach mobilnych, (współautor: Lipińska A.), Marketing i Rynek, 4/2014.
 2. Country of origin as the criterion for the product range assessment by young consumers [Kraj pochodzenia jako kryterium oceny oferty rynkowej przez młodych konsumentów], (współautor Jedynak M.) Marketing i Rynek, 8/2014.
 3. Identyfikacja potrzeb w zakresie komunikacji międzykulturowej w marketingu wśród studentów marketingu, Marketing i Rynek, 12/2014.  
 4. Znaczenie kraju pochodzenia (COO) w ocenie mało i wysoko angażujących produktów przez młodych dorosłych w Polsce, (współautor Jedynak M.),  Zarządzanie w Kulturze, 2014, tom 15, nr 4.
 5. Zakres decyzji nabywczych gimnazjalistów ze środowiska małomiejskiego w sieci Internet i poza nią, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2013, tom II, 163-170.
 6. Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy, (współautorzy: Lipińska A., Stańczyk I.), Zarządanie i finanse. Journal of Management and Finance, Rok 11, nr 1, cz. 3, Marzec 2013, s. 91-105.
 7. The specificity of Corporate Social Responsibility activities in the power sector - the review of the implemented activities, (współautorzy: Lipińska A., Dudzińska – Korczak N.), [w:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in Management Theory and Practise, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 29-49.
 8. Corporate Social Responsibility activities implemented by companies in the power sector in the opinion of individual customers, (współautorzy: Lipińska A., Dudzińska – Korczak N.), [w:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in Management Theory and Practise, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s.51-71.
 9. Activities of companies on the Internet in the light of the studies of Polish researchers - An Assessment of Methodologies, (współautor: Lipińska A.), [w:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in Management Theory and Practise, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s.91-109.
 10. Patient's opinion on the role of promotional actions in creating an image of a medical facility (współautor: Dołhasz M.),  [w:] Contemporary Dilemmas of Management, Edited by M. Dołhasz, ISBN 978-83-757-202-5, Wydawnictwo KTE, Kraków 2012.
 11. Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w opinii menedżerów, (współautor: Lipińska A.), [w:] Komunikacja Społeczna, Nr 4/2012, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 12 – 25.
 12. Różnice kulturowe w polskich i czeskich reklamach prasowych w pismach kobiecych [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych,  Zeszyty Naukowe US nr 712, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 26, Szczecin 2012, s.11-23.
 13. E-consumer behaviour as the basis for promotional activities on the Internet, [w:] Sołek C. (red.), Management Dilemmas in the Information Technology Era, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2012, s. 130-141.
 14. Młodzi konsumenci jako odbiorcy i twórcy informacji w Internecie, (współautor: Lipińska A.), [w:] Handel wewnętrzny, maj – czerwiec 2012, tom II, s. 161-169.
 15. Ocena działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw elektroenergetycznych w opinii klientów indywidualnych, (współautorzy: Lipińska A., Dudzińska – Korczak N.), [w:] Pilarczyk B. (red.), Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, Zeszyty Naukowe nr 208, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011, s. 310-320.
 16. Dzielenie się wiedzą w Internecie – możliwości wykorzystania z perspektywy działalności marketingowej w Polsce, (współautor: Lipińska A.), [w:] Bojar W., Burlita A. (red.), Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 50, Bydgoszcz 2011, s. 177-190.
 17. Social conditioning of purchasing decisions of 9 – 11 year-old consumers, Journal of Customer Behaviour, 2011, vol 10, no 2, pp. 143-160, Westburn Publishers Ltd.
 18. Specyfika procesu podejmowania decyzji o zakupie u młodych konsumentów. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian,  Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 72, Szczecin 2011, s. 443-456.
 19. Reklama w Internecie jako instrument komunikacji marketingowej z młodymi odbiorcami, [w]: Marketing, pod red. Danuty Surówki-Marszałek, Zeszyt Naukowy KA im. A.F. Modrzewskiego, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 20. Młodzi konsumenci jako odbiorcy reklam telewizyjnych, [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców wczoraj, dziś i jutro. Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 594, Szczecin 2010, s.187-194.
 21. Specyfika przekazu reklamy telewizyjnej skierowanej do dzieci. [w]: Marketing, pod red. Danuty Surówki-Marszałek, Zeszyt Naukowy KA im. A.F. Modrzewskiego, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009. S.77-86.
 22. Wiarygodność reklamy jako źródła informacji w warunkach niepewności. [w]:  Kontrowersje wokół Marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców pod red L. Grabarskiego i J. Tkaczyk, Katedra Marketingu Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009, s 190-198.
 23. Rola kraju pochodzenia produktu w zakresie kształtowania postaw konsumentów (współautor Gardeła A.), Przegląd Organizacji, nr 6, 2002, s.28-32.

Inne informacje

Autorka rozprawy doktorskiej „Społeczne uwarunkowania zachowań rynkowych konsumentów w wieku 9-11 lat w środowisku wielkomiejskim" obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kontakt

dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.344

Telefon
Mail
USOSweb