Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. inż. Justyna Maria Bugaj, prof. UJ

Dr hab. inż. Justyna Maria Bugaj, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny
Zakład Negocjacji

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.373, 30-348 Kraków
j.bugaj@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 41

Działalność naukowa

W swoich zainteresowaniach badawczych skupiam się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem i jakością pracy. Skupiam się na relacjach pracowniczych i procesach restrukturyzacyjnych. Patrzę w przyszłość wykorzystując metody scenariuszowe i metodę delficką. W ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuję się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich i kształtowaniem ich ścieżek zawodowych w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. W 2016 roku opublikowałam monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Działalność dydaktyczna

 1. Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, prowadzone w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ:
  1. Motywowanie i wynagradzanie pracowników;
  2. Efektywność i koszty pracy;
 2. Studia I i II stopnia:
  1. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ (kierunek Zarządzanie i kierunek Ekonomia):
   1. Ocena i Rozwój Kompetencji Pracowników;
   2. Zarządzanie kompetencjami
   3. Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi;
   4. Human Resource Management (w j. angielskim);
   5. Seminarium magisterskie
 3. Szkoły doktorskie:
  1. Academic teaching (w j. angielskim)
 4. Program Ars Docendi:
  1. kurs Relacje mistrz – uczeń: mentoring, coaching, tutoring;
  2. Dylematy nie tylko etyczne w pracy nauczyciela akademickiego
  3. Sztuka prezentowania w naukach społecznych i humanistycznych

Pełnione funkcje

 • Członkini Rady Dyscypliny w naukach o zarządzaniu i jakości;
 • Ekspert ds. jakości kształcenia w projekcie 1EUROPE (UNA EUROPA) (od grudnia 2019 r.);
 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia (od 15 lutego 2018 r.);
 • Członkini Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (od 2008 r.);
 • Członkini Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od grudnia 2017 r.);
 • Kierowniczka Zespołu Rektorskiego ds. studenckiej oceny nauczycieli akademickich (SONA); marzec 2017r. – czerwiec 2018 r.

Projekty badawcze

 1. 1.2009-2011 – Diagnoza i kierunki zmian zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w przedsiębiorstwach z "listy 500", nr wniosku: 2600/B/H03/2009/36, źródło finansowania MNiSW;
 2. 2007-2010 – PROCERTU – Training and European Certification for academic Tutors nr: LLP-LdV-TOI-2007-FR-059, źródło finansowania: program Leonardo da Vinci Transfer of Innovation within the framework of the Lifelong Learning Programme;
 3. 2009-2011 – POLEDDA - Wsparcie dynamicznego rozwoju polskiej edukacji, nr: FSS/2008/X/D5/W/0010/U/0002; źródło finansowania: Działanie V, Rozwój Polskich Uczelni, FSS;
 4. 2009 – TeaCamp - Teacher Virtual Campus: Research, Practice, Apply - Lifelong Learning Programme, Erasmus Multilateral Projects, Erasmus Virtual Campuses nr 502102-LLp-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC.

Ekspertyzy

 1. 2008 – Metodologia przeprowadzania etatyzacji w uczelniach publicznych,
 2. 2009 – Wpływ kryzysu gospodarczego na szkolnictwo wyższe wraz ze ścieżkami wyjścia z perspektywy międzynarodowej,
 3. 2009 – Analiza opisująca Krajowe Ramy Kwalifikacji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego,
 4. 2009 – Opracowanie analiz opisujących systemy zapewnienia jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego,
 5. 2009 – Rozwój sektora prywatnego i publicznego w zakresie koordynacji działań na rzecz poprawy wykorzystania własności intelektualnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw,
 6. 2010 – Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning,
 7. 2010 – Wybrane problemy w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji,
 8. 2010 – Kompetencje opiekunów praktyk – rezultaty projektu PROCERTU – przewodnik dla pracowników uczelni,
 9. 2010 – Opracowanie małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych,
 10. 2011 – Modele zarządzania uczelniami w Polsce,
 11. 2012 – Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na PKB

Wybrane publikacje

Publikacje:

 1. Bugaj J., (2019), Dydaktyczna ścieżka kariery, Forum Akademickie 09/2019, ISSN 1233-0930;
 2. Bugaj J., Szarucki M., (2019), Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce, Przegląd Organizacji 2/2019; ISSN 2545-2622;
 3. Bugaj J., Rybkowski R., (2018), The use of international rankings in the formulation of a university’s strategic goals – the Polish perspective; Journal of Economics and Management; Vol. 34 (4) 2018, s. 39-57, ISSN 1732-1948;
 4. Bugaj J., Szarucki M., (2018), Czynniki determinujące kreatywne środowisko pracy w uniwersytecie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 161/2018, Oficyna Wydawnicza SGH, s.133-145, ISSN 1234-8872;
 5. Bugaj J., (2016), Wynagradzanie za efekty pracy nauczycieli akademickich – analiza przypadku Uniwersytetu Islandzkiego, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2 (48)/2016, s.63-80, ISSN: 1231-0298;

Rozdziały w tomach zbiorowych:

 1. Bugaj J, (2019), Wsparcie organizacyjne rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich: propozycja modelu, [w:] red. Sułkowski Ł., Fijałkowska J., Zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelniach. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, s. 111-128, ISBN: 978-83-64971-80-8;
 2. Bugaj J., (2018), Cechy modelu przedsiębiorczego uniwersytetu - analiza przypadku polskiej uczelni publicznej, [w:] red. Makieła Z., Stuss M., Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, s.182-193; ISBN 978-83-812-8551-3;
 3. Bugaj J., Szarucki M., (2017), Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej, [w:] red. Jaki A., Rojek T., Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian. Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s.53-61, ISBN 978-83-65907-00-4;
 4. Bugaj J., Barczak B., (2017), The restructuring of a higher education institution as an example of strategic change and cooperation in an organisational network, [In:] ed. Jaki A., Rojek T., Contemporary issues and challenges of the organization management process: models, implementation, interrelation. Cracow, Foundation of the Cracow University of Economics, s. 227-238. ISBN 978-83-65173-83-6;
 5. Bugaj J., (2017), Kompetencje wspólne i specjalistyczne w sektorze publicznym, [w:] red. Stańczyk I., Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s.49-61, ISBN 978-83-233-4321-9;
 6. Bugaj J., (2017), Kształcenie pracowników administracji publicznej, [w:] red. Stańczyk I., Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN 978-83-233-4321-9;
 7. Bugaj J., (2016), Oczekiwania wobec nauczycieli akademickich w kontekście wybranych modeli uniwersytetów, [w:] red. Wawak T., Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.129-140. ISBN 978-83-233-4252-6;