dr hab. inż. Justyna Maria Bugaj, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności:

 • rozwoju kompetencji pracowników, w tym: diagnozy i oceny kompetencji, adaptacji do pracy, motywowania i wynagradzania pracowników,
 • zarządzania uczelnią, w tym szczególnie: budowania i wdrażania strategii, kierowania pracownikami, zarządzania projektami naukowo - badawczymi.

Działalność dydaktyczna

Przykładowe zajęcia dydaktyczne prowadzone na I i II stopniu studiów oraz na studiach podyplomowych:

 • Ocena i rozwój kompetencji pracowników
 • Kształtowanie umiejętności menedżerskich
 • Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Motywowanie i Wynagradzanie pracowników
 • Efektywność i Koszty pracy
 • Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim
 • Seminarium dyplomowe (na I i II stopniu)

Pełnione funkcje

Od 2008 między innymi:

 • Członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • Członek Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ, Zespół ds. identyfikacji nowych obszarów kształcenia (specjalności) i rozwoju nowatorskich programów nauczania (studia międzykierunkowe, makrokierunki),
 • Współpracownik Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ,
 • Współorganizator konferencji STHESCA 2011 (Science Technology Higher Education Society in Conceptual Age)

Projekty badawcze

 1. 1.2009-2011 – Diagnoza i kierunki zmian zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w przedsiębiorstwach z "listy 500", nr wniosku: 2600/B/H03/2009/36, źródło finansowania MNiSW;
 2. 2007-2010 – PROCERTU – Training and European Certification for academic Tutors nr: LLP-LdV-TOI-2007-FR-059, źródło finansowania: program Leonardo da Vinci Transfer of Innovation within the framework of the Lifelong Learning Programme;
 3. 2009-2011 – POLEDDA - Wsparcie dynamicznego rozwoju polskiej edukacji, nr: FSS/2008/X/D5/W/0010/U/0002; źródło finansowania: Działanie V, Rozwój Polskich Uczelni, FSS;
 4. 2009 – TeaCamp - Teacher Virtual Campus: Research, Practice, Apply - Lifelong Learning Programme, Erasmus Multilateral Projects, Erasmus Virtual Campuses nr 502102-LLp-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC.

Ekspertyzy

 1. 2008 – Metodologia przeprowadzania etatyzacji w uczelniach publicznych,
 2. 2009 – Wpływ kryzysu gospodarczego na szkolnictwo wyższe wraz ze ścieżkami wyjścia z perspektywy międzynarodowej,
 3. 2009 – Analiza opisująca Krajowe Ramy Kwalifikacji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego,
 4. 2009 – Opracowanie analiz opisujących systemy zapewnienia jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego,
 5. 2009 – Rozwój sektora prywatnego i publicznego w zakresie koordynacji działań na rzecz poprawy wykorzystania własności intelektualnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw,
 6. 2010 – Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning,
 7. 2010 – Wybrane problemy w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji,
 8. 2010 – Kompetencje opiekunów praktyk – rezultaty projektu PROCERTU – przewodnik dla pracowników uczelni,
 9. 2010 – Opracowanie małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych,
 10. 2011 – Modele zarządzania uczelniami w Polsce,
 11. 2012 – Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na PKB

Publikacje

Do wybranych publikacji należą:

 1. Oleksyn T., Bugaj J., Stańczyk I., Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkim w przedsiębiorstwach z listy 500, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011; s.216;
 2. Bugaj J., Kluczowe kompetencje sprzedawcy – przypadek przedstawiciela medycznego, w: „Problemy Zarządzania", vol.10, nr 1 (35), t.1, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski 2012; s. 37-52, ISSN 1644-9584;
 3. Bugaj J., Rosiński J., Kompetencje dziekanów, jako menedżerów średniego szczebla zarządzania – koncepcja badań, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 100, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010, (s. 24-31);
 4. Bugaj J., Frankowicz M., Kania J., Competences of academic tutors – on the basis of PROCERTU project, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010, (s.701-710);
 5. Bugaj J., Proces coaching'u w rozwoju zasobów ludzkich, w: (red) Marciniak S., Ostaszewski J., Nowoczesne Instrumenty Zarządzania, Opracowanie naukowe z serii: "Przyszłość Zarządzania" Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, (s. 85-92);
 6. Bugaj J., Frankowicz M., Kozielska A., Navigating complexity: management of changes In Polish higher education., w: Rusu C. (red), Management of technological changes, Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes, Alexandroupolis 2009, Grees, (s.293-296).

Kontakt

dr hab. inż. Justyna Maria Bugaj, prof. UJ

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków
 

Pokój

2.373

Telefon

+4812 664-57-41

Mail
USOSweb