Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ

Dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ

Profesor uczelni
Zakład Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.360, 30-348 Kraków
piotr.lasak@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 83

English version of employee's website

Działalność naukowa

 • Finanse międzynarodowe;
 • Funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych;
 • Funkcjonowanie instytucji międzynarodowych;
 • Kryzysy finansowe;
 • Regulacja i nadzór rynków finansowych.

Działalność dydaktyczna

 • Finanse międzynarodowe,
 • Instytucje międzynarodowe,
 • Kryzysy finansowe i walutowe,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • Global Economic Crises,
 • Introduction to Finances in the EU,
 • Monetary and Economic Union,
 • Seminarium licencjackie i magisterskie.

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
 • Członek Stałej Rektorskiej Komisji Remontowej na kadencję 2020-2024
 • Koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Opiekun Koła Naukowego STE UJ

Wybrane publikacje

KSIĄŻKI

 1. Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego – rola rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, lipiec 2013. 
 2. Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2019. 
 3. The Financial Implications of China's Belt and Road Initiative. A Route to More Sustainable Economic Growth, Piotr Łasak, René W. H. van der Linden, Palgrave Macmillan, Cham, 2019.
 4. Tożsamość banków wobec rozwoju technologii finansowych (redakcja), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2021.

ARTYKUŁY

 1. Kierunki reformy administracji podatkowej, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ – seria: Ekonomia i Zarządzanie, nr 1, Kraków 2006, str. 147-163.
 2. Obligacje przychodowe – mało popularne papiery wartościowe, „Finanse Komunalne" nr 7-8/2006, str. 50-57.
 3. Nadzór skonsolidowany nad rynkami finansowymi: doświadczenia brytyjskie, wnioski dla Polski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2007, str. 5-16.
 4. Wpływ procesów globalizacji na nadzór sektora bankowego, w pracy pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, str. 185-203.
 5. Reforma nadzoru bankowego w Polsce w świetle badań, Ewa Miklaszewska, Piotr Łasak, w pracy pod red. L. Dziawgo, Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, str. 153-161.
 6. Wpływ asymetrii informacji na finansowanie przedsiębiorstw krajów wschodzących w dobie globalnego kryzysu – wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2009, str. 197 – 216.
 7. Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym, Wiktor Adamus, Piotr Łasak, „Bank i Kredyt" nr 4/2010, str. 73 – 100.
 8. Nadzór finansowy i korporacyjny w bankach (podrozdziały 3.1 – 3.3), w pracy pod red. E. Miklaszewskiej, Bank na rynku finansowym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2010, str. 74 – 85.
 9. Rozwój chińskiego przemysłu motoryzacyjnego, „Studia Ekonomiczne" nr 4/2010, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2010, str. 413 – 438.
 10. Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla przedsiębiorstw i drogi wychodzenia – wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zeszyt nr 7/2011, Kraków 2011, str. 89 - 104.
 11. Inwestycje private equity i państwowe fundusze majątkowe przed i po kryzysie lat 2007-2009, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Zeszyt nr 10, seria „Finanse i rachunkowość", Kraków 2011, str. 84 - 101.
 12. Nowe regulacje dla shadow banking, „Bezpieczny Bank" Nr 1/2012, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2012, str. 104 -136.
 13. Reformy rynków finansowych po kryzysie 2007-2008 – próba kompleksowego ujęcia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zeszyt nr 8, Kraków 2012, s. 223-234.
 14. Zagrożenia wsparcia rozwoju gospodarczego przez dewaluację kursu walutowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zeszyt nr 9, Kraków 2013, s. 243-255.
 15. Nowa pozycja państw BRIC na globalnym rynku samochodowym, „Studia Ekonomiczne", nr 2/2013, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2013, strony 329–346.
 16. Pokryzysowe regulacje w Unii Europejskiej: od doraźnych działań ratunkowych do unii bankowej, w pracy pod red. P. Kawa, Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2014, str. 63-84.
 17. Perspektywy reindustrializacji w Stanach Zjednoczonych po kryzysie finansowym 2007-2008, w pracy pod red. M. Baran, Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej: wybrane uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 69-84.
 18. Perspektywy współpracy handlowej Ameryki Łacińskiej z Chinami, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 226/2015, Katowice, str. 55-67.
 19. Pokryzysowe mechanizmy restrukturyzacji i upadłości banków, w pracy pod red. B. Liberskiej, Nowa globalna architektura finansowa: w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, str. 115-136.
 20. Budowa nowej struktury nadzoru bankowego na szczeblu lokalnym i regionalnym, w pracy pod red. B. Liberskiej, Nowa globalna architektura finansowa: w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, str. 137-158.
 21. Problem shadow banking w perspektywie pokryzysowej, w pracy pod red. B. Liberskiej, Nowa globalna architektura finansowa: w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, str. 189-203.
 22. Specyfika rynku finansowego w Europie, w pracy pod red. A. Nowosad, R. Wisła, Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, str. 339-367.
 23. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach europejskich, w pracy pod red. A. Nowosad, R. Wisła, Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, str. 393-415.
 24. Regulatory responses to the Chinese shadow banking development, „Jagiellonian Journal of Management", Vol. 1 No. 4/ 2015, str. 305-317.
 25. Rola rodzimych korporacji wielonarodowych w rozwoju przemysłu wysokich technologii na rynkach wschodzących, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 271/2016, Katowice, str. 102-114.
 26. Determinants of the high-tech industry development in Argentina and Brazil - the case of the aerospace and pharmaceutical industry, „Problemy zarządzania” nr 3, t. 2, 2017, str. 167-189.
 27. ​Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 319/2017, str. 104-116.
 28. Proces reformowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia”, Vol. LI, No. 6/2017, str. 189-196.
 29. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania kryzysu w Grecji, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. CII/2017, str. 199-214.
 30. Rola Polski w ramach chińskiej inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 372/2018, Katowice, str. 182-193.
 31. Structure and Risks of the Chinese Shadow Banking System:  The Next Challenge for the Global Economy?, w pracy pod red.  Myriam Garcia Olalla, Judith Clifton,  Contemporary Issues in Banking. Regulation, Governance and Performance, Palgrave MacMillan, 2018, str. 409-426.
 32. The Effectiveness of the ‘Belt and Road’ Initiative in Tackling China’s Economic Slowdown and Its Financial Implications Within a Policy Trilemma Context, Piotr Łasak, René W. H. van der Linden, w pracy pod red. Elisabetta Gualandri, Valeria Venturelli, Alex Sclip, Frontier Topics in Banking. Investigating New Trends and Recent Developments in the Financial Industry, Palgrave Macmillan, 2019, str. 321-369.
 33. The interconnectedness between traditional banks, shadow banking and non-performing loans in the Chinese economy, Piotr Łasak, Alicja Szyszko, Patryk Pagacz, „Bank i Kredyt" nr 4/2019, str. 347 – 374.
 34. The impact of the COVID-19 on Eurozone and the United States banking sectors: contribution to the post pandemic scenarios, w pracy pod red. Soliman Khalid S. Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic: proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, 12516-12523.
 35. Systemizing the impact of fintechs on the efficiency and inclusive growth of banks’ services, Łasak P., Gancarczyk M., w pracy pod red. Marszk A., Lechman E., The Digitalization of Financial Markets: The Socioeconomic Impact of Financial Technologies, Routledge 2021.
 36. Transforming the scope of the bank through fintech: toward a modularized network governance, Piotr Łasak, Marta Gancarczyk, "Journal of Organizational Change Management", 35(1), 2022, 186-208.
 37. Dynamics in Complex Systems Amidst Crisis 2008+: Financial Regulatory and Supervisory Reflections, P. Łasak, S. Wyciślak, "Risks", 10(2), 33, 2022.
 38. Rola sektora bankowego w stymulowaniu polskiej gospodarki po kryzysie COVID-19. Zagrożenia dla finansów publicznych, w pracy pod red. G. Kuca, Finanse publiczne w sytuacja kryzysowych: Zagadnienia prawno-finansowe, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, str. 267-294.
 39. The role of financial technology and entrepreneurial finance practices in funding small and medium-sized enterprises, P. Łasak, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", 18(1), 2022, 7-34.
 40. The fintech transformation of banking: Governance dynamics and socio-economic outcomes in spatial contexts, M. Gancarczyk, P. Łasak, J. Gancarczyk, "Entrepreneurial Business and Economics Review", 10(3), 2022, 143-165.
 41. An analytical framework for strategic alliance formation between a cooperative bank and a fintech start-up: An Italian case study, F. Bartolacci, A. Cardoni, P. Łasak, W. Sadkowski, "Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 18(4), 2022, 115-156.