dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

Działalność naukowa

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje równocześnie na rynku szkolnictwa wyższego i społecznej odpowiedzialności.

Wśród zainteresowań można wyróżnić trzy główne obszary:

 • rolę uczelni w nowoczesnym społeczeństwie;
 • społeczną odpowiedzialność uczelni;
 • strategie zarządzania uczelnią.

W swoim dorobku ma publikacje m.in. na temat:

 • strategicznego zarządzania uczelnią;
 • roli interesariuszy w szkolnictwie;
 • komunikacji w zarządzaniu uczelnią;
 • otoczenia uczelni;
 • kapitału intelektualnego uczelni;
 • ISO.

Zrealizował kilka projektów badawczych m.in. „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy” oraz „Ginący sektor. Uczelnie niepubliczne w Polsce”.

Działalność dydaktyczna

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Globalizacja
 • Zarządzanie ryzykiem

Publikacje

Autor ponad 80 publikacji, w tym m.in.:

-książek:

 • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
 • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Geryk M., Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.

-artykułów:

 • Geryk M., University Leaders Responsibilities in Carrying New Programs into Practice, [W:] Advances in Human Factors, Business Management and Leadership, ed. Kantola J. I., Barath T, Nazir S., Springer, Switzerland 2018, s. 341-348.
 • Geryk M., Universities of the Future: Universities in Transition Under the Influence of Stakeholders’ Changing Requirements, [W:] Advances in Human Factors, Business Management and Leadership, ed. Kantola J. I., Barath T, Nazir S., Springer, Switzerland 2018, s. 116-124.
 • Geryk M., Global Challenges for the Universities and Managers of the Higher Education Sector, [W:] Advances in Human Factors, Business Management, Training and Education, ed. Kantola J. I. et al., Springer, Switzerland 2017, s. 455-464.
 • Geryk M., Introduction to ISO 26000, [W:] Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, ed. Teczke J., Buła P., Cracow University of Economics, Cracow 2017, s. 43-49.
 • Geryk M., Zmiany funkcjonowania uczelni w polskim systemie szkolnictwa wyższego, czyli interesariusze mają głos, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. T. XVII, z. 4, cz. I, Między teorią i praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje, red. J. Lichtarski, Łódź -Warszawa 2016, s. 47-58.
 • Geryk M., Influence of EU Funds on the Dynamics of a University Development, International Journal IIAS-Transactions on Systems Research and Cybernetics, Vol. XVI, No.1, 2016, pp. 45-50.
 • Geryk M., Uczelnia jako organizacja inteligentna [w:] Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, red. C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016, s. 319-332.
 • Geryk M., The new system of financing science Horizon 2020 as a development opportunity for European and Polish science, Społeczeństwo i Ekonomia- Society and Economics, 1 (5), 2016, pp. 108-117.
 • Geryk M., Otoczenie uczelni źródłem jej wsparcia czy przestrzenią potencjalnych zagrożeń, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42 (4), 2015,  s. 35-45.
 • Geryk M., Managing change in higher education in the face if legal changes and demographic turbulence, [W:] Processes and project management, ed. Wirkus M., Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015, s. 95-103.
 • Geryk M., The Idea of Social Responsibility of a University, [W:] Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective, ed. Marek T. et al., CRC Press, USA 2014, s. 699 – 706.
 • Geryk M., Kapitał intelektualny uczelni i jego wpływ na rozwój regionu [w:] Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, red. J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A. Voronina, TNOiK, Lublin – Toruń 2014, s. 63-73.
 • Geryk M., Rola przywódcy uczelni a zmiany otoczenia, Marketing i Rynek, nr 5, 2014, s. 779-785 (CD)
 • Geryk M., Rola skutecznej komunikacji z interesariuszami jako narzędzie kształtowania polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie. Red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 338, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 40-50.
 • Geryk M., The Idea of Social Responsibility of a University, [W:] Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective, ed. Marek T. et al., CRC Press, USA 2014, s. 699 – 706.
 • Geryk M., Złożoność procesów zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego i ich wpływ na kształtowanie wartości uczelni jako jednej z miar efektywności zarządzania, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 1, Zeszyty Naukowe nr 786, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 64, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 127-134.
 • Geryk M., The effect of changeable stakeholder expectations and the transformations of the global economy on the global market of higher education, International Journal IIAS-Transactions in Systems Research and Cybernetics, Vol. XIII, No.2, 2013, pp.15 – 24.

Kontakt

dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.320, 30-348 Kraków

Pokój

2.341

Telefon

+48 12 664 56 95

Mail
USOSweb