Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Kutera

Dr Małgorzata Kutera

Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania ds. ogólnych
Katedra Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.381, 30-348 Kraków
malgorzata.kutera@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 55 73

English version of employee's website

Działalność naukowa

 • Audyt finansowy, teoretyczne i praktyczne aspekty badania sprawozdań finansowych, działalność biegłych rewidentów, rynek usług audytorskich, metodologia procesów weryfikacyjnych
 • Nadużycia gospodarcze, fałszowanie sprawozdań finansowych, oszustwa finansowe i księgowe, celowe manipulacje związane z rachunkowością kreatywną
 • Optymalizacja podatkowa, metody ograniczania obciążeń fiskalnych, działalność rajów podatkowych, praktyczne aspekty prawa podatkowego
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa w perspektywie krajowej i międzynarodowej, analiza finansowa i ocena kondycji przedsiębiorstw

Działalność dydaktyczna

 • Rachunkowość finansowa
 • Audyt finansowy
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Podstawy rachunkowości
 • Optymalizacja podatkowa
 • Rachunkowość kreatywna

Pełnione funkcje

 • Senator UJ na kadencję 2020-2024
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania ds. ogólnych
 • Kierownik merytoryczny programów studiów realizowanych w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Publikacje

1/ Monografie:

 • Kutera M. (2016), Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin S.A., Warszawa, 195 s., ISBN 978-83-8085-128-3
 • Kutera M. (2008), Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa, 240 s. ISBN 978-83-7251-959-7
 • Kutera M., Surdykowska T.S. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin S.A., Warszawa, 259 s., ISBN 978-83-7641-165-1
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska T.S. (2006), Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa, 277 s., ISBN 83-7251-632-4

2/ Wybrane artykuły w czasopismach:

 • Kutera M. (2019), Kluczowe kwestie badania – nowy element w raportowaniu biegłych rewidentów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tom 101 (157), s. 79-94
 • Kutera M. (2018), Accounting manipulations related to financial assets, Nauki o Zarządzaniu, Management Sciences, tom 23, s. 23-29
 • Kutera M. (2018), Nowy raport biegłego rewidenta – implementacja przy audycie spółek WIG-20, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 503, s. 281-292
 • Kutera M., Zyznarska-Dworczak B. (2018), Narracja w sprawozdawczości: jak ją weryfikować? Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 160, s. 99-111
 • Kutera M. (2017), A model of aggressive tax optimization with the use of royalties, Journal of Economics and Management, Vol. 30 (4), s. 85-98
 • Kutera M. (2016), Whisteblowing jako narzędzie wykrywania oszustw gospodarczych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 152, s. 125-144
 • Kutera M. (2016), Etyczne aspekty zwalczania nadużyć finansowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, s. 174-185
 • Kutera M. (2010), Mechanizmy kreowania wyniku finansowego przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, (red.) Zarzecki D., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyt Naukowy nr 26 (587), s. 147-156
 • Kutera M. (2010), Wycena jako główny obszar ryzyka w sprawozdawczości finansowej, [w:] Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, (red.) Micherda B., Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tom I, nr 14, s. 351-360

3/ Wybrane rozdziały w monografiach:

 • Kutera M., Godawska J. (2020), The concentration of the financial audit market in Poland, [w:] Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), (red.) Soliman K.S., Sewilla, 1-2 kwiecień 2020, s. 1241-1249
 • Kutera M. (2018), The role of tax havens in tax avoidance by multinationals, [w:] Contemporary trends in accounting, finance and financial institutions. Proceedings from the International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions (ICAFFI), Poznań 2016, (red.) Choudhry T., Mizerka J., Cham: Springer, 2018, s. 111-121
 • Kutera M. (2017), Polish Audit Service Market, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, (red.) Grabiński K., Kędzior M., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 95-105
 • Kutera M. (2016), Ryzyko oszustw w badaniu sprawozdań finansowych, [w:] Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, (red.) Kuzior A., Szewieczek A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, t.1, s. 92-104
 • Kutera M. (2011), Mechanizmy rewizji finansowej wspomagające wykrywanie przestępstw gospodarczych, [w:] Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, (red.) Świderska G.K., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 283-300
 • Kutera M. (2010), Ryzyko nadużyć finansowych w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, (red.) Urbanek P., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 111-122