dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach,
 • restrukturyzacji zatrudnienia,
 • zarządzaniem kompetencjami;
 • doradztwo personalne i pośrednictwo pracy w Polsce i UE.

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi II
 • Doradztwo personalne
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Stosunki Pracy w UE
 • Nowe trendy w zarządzaniu
 • Systemy wynagrodzeń
 • Controlling personalny
 • Podstawy ZZL – studia podyplomowe
 • Zarządzanie kompetencjami i ocenia pracownika – studia podyplomowe
 • Seminarium dyplomowe

Pełnione funkcje

 • Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia 2009-2012 - reprezentująca nauczycieli akademickich
 • Członek Rady Instytutu

Realizowane projekty badawcze

Diagnoza i kierunki zmian zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z „listy 500"- nr wniosku: 2600/B/H03/2009/36, źródło finansowania MNiSW;

Publikacje

Monografie:

 1. Management Respecting Values. Research Report, red. A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, stron 330
 2. Stańczyk Doradztwo personalne i zawodowe, Difin, Warszawa 2013, stron 163, ISBN 978-83-7641-856-8, również e-book
 3. M. Bugdol, J. Bugaj, I. Stańczyk Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wydawnictwo Continuo, Opole 2012; stron 156,  ISBN 978-83-62182-33-6
 4. T. Oleksyn, I. Stańczyk, J. Bugaj,  Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z „Listy 500" – raport z badań; Oficyna Wydawnicza SGH,  2011, stron 216, ISBN 978-83-7378-676-9

Rozdziały w monografiach i artykuły:

 1. I. Stańczyk Polityka personalna a wartości na przykładzie spółek WIG30, Konferencja Poznań 2015
 2. A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk Management by Values. Results of Self-Research, ISBN 978-80-87927-13-7, Published by International Institute of Social and Economic Sciences, Prague 2015, p. 307-317
 3. P. Jedynak, I. Stańczyk Ocena pracowników administracyjnych w szkołach wyższych. Przesłanki i metodyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
 4. T. Oleksyn, J. Bugaj, I. Stańczyk, Professional development In 500 largest polish enterprises. Results of own research w: (red.) T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga, Human Factors of a Global Society. A System of Systems Perspective, CRC Press 2014, Taylor & Francis Group
 5. I. Stańczyk Problem zarządzania wiekiem i wiedzą w organizacjach, red. P. Wachowiak, S. Winch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2014, s. 249-260,  ISBN 978-83-7378-900-5
 6. I. Stańczyk Postrzeganie aspektów rynku pracy przez studentów studiów niestacjonarnych – Humanizacja Pracy 1/2014, s. 173-189, ISSN 143 7446
 7. M. Budzanowska-Drzewiecka, A. Lipińska, I. Stańczyk Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy, Zarządzanie i Finanse 2013 nr 1 część 3, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ISSN 2084-5189
 8. I. Stańczyk Rola pionu HR w kształtowaniu kreatywnego kapitału ludzkiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe 114/2012 Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego pod red. A. Lipki, S. Waszczaka
 9. I. Stańczyk Aby chciało się chcieć pracować – obszary zwiększania efektywności pracy pracowników, Zeszyty Naukowe WSB Opole 27/2012
 10. I. Stańczyk Rola związków zawodowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, Humanizacja Pracy 1/2012
 11. M. Bugdol, I. Stańczyk, J. Bugaj Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkolnictwie wyższym wg modeli doskonałości, w: Wyzwania Zarządzania Jakością w Szkołach Wyższych pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
 12. J. Bugaj, I. Stańczyk, M. Grześkow Rozmowa oceniająca kluczowym elementem procesu oceny pracy w: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi pod red. B. Urbaniak Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  2011
 13. I. Stańczyk, Role of an HR Advisor in the Process of Employment Restructuring w Methods to Improve the Efficiency of Workers, pod re. E. Jędrych, J. P. Lendzion, Politechnika Łódzka, Łódź 2010
 14. I. Stańczyk, M. Trojak Metodologia parametryzowania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie – Zeszyty Naukowe nr 572 Nowoczesne Przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
 15. I. Stańczyk Dział Szybkiego Reagowania odpowiedzią na sprawne zarządzanie kompetencjami w: Koncepcja Work-Life Balance a kierunki rozwoju funkcji personalnej pod red. J. P. Lendziona, A. Stankiewicz-Mróz, Politechnika Łódzka 2009
 16. I. Stańczyk, M. Trojak The role of line managers in shaping a company's trainings policy w Roles of line managers in creating company's personnel policy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
 17. I. Stańczyk Podział ról organizacyjnych przy realizacji funkcji personalnej w firmie w: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji – Diagnoza i perspektywy pod red. E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz-Mróz, Politechnika Łódzka 2008

Inne publikacje:

W ramach projektu innowacyjnego „PI Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50 roku życia" w ramach POKL, Priorytet VIII, Działania 8.2, Podziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji"  - Lublin 2014:

 1. Zarządzanie wiekiem – podręcznik dla działów HR, I. Stańczyk, M. Łaguna, K. Skoczek, M. Robak, E. Mądra, FUDA, Lublin 2014
 2. Zarządzanie wiekiem – podręcznik dla przełożonych, I. Stańczyk, M. Łaguna, K. Skoczek, M. Robak, B. Janowska, FUDA, Lublin 2014
 3. Zarządzanie wiekiem – podręcznik dla pracownic w wieku „-49", I. Stańczyk, M. Łaguna, K. Skoczek, M. Robak, B. Janowska, FUDA, Lublin 2014
 4. Zarządzanie wiekiem – podręcznik dla pracownic w wieku „50+", I. Stańczyk, M. Łaguna, K. Skoczek, M. Robak, B. Janowska, FUDA, Lublin 2014

Inne informacje

Pracę doktorską pt. „Model kształtowania ról organizacyjnych i podziału kompetencji w zakresie zarządzania potencjałem pracy dla grupy kapitałowej" obroniła w 2006 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1994-2009 pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. Jako Główny Specjalista ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia koordynowała proces restrukturyzacji zatrudnienia na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, w tym programów outsourcingu i outplacementu. Następnie jako Główny Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego realizowała procesy doradztwa personalnego (m.in. analizy zatrudnienia, badanie poziomów kompetencji AC/DC, projektowanie przebiegu procesów rozwojowych dla poszczególnych pracowników i grup zawodowych, szkolenia dla managerów z zakresu ocen okresowych pracowników, szkolenia dla pracowników z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności kompletowania dokumentów aplikacyjnych). W 2007 roku była członkiem zespołu ds. opracowania procedur adaptacji pracowników w Grupie Kapitałowej TP a 2000 roku brała udział w pracach zespołu projektowego ds. wydzielenia ze struktur TP działalności związanej z książkami telefonicznymi.

Jest autorką wielu szkoleń, m.in. szkolenia dla managerów „Rola kierownika w HR". Przeprowadziła badanie poziomu kultury organizacyjnej w Centrum Operacji Księgowych dla TP (badania dotyczyły ok. 500 osób)

Kontakt

dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.374

Telefon

+4812 6645791

Mail
USOSweb