Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Aneta Kuźniarska

Dr Aneta Kuźniarska

Adiunkt
Katedra Zarządzania Strategicznego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.322, 30-348 Kraków
aneta.kuzniarska@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 73

English version of employee's website

Działalność naukowa

Badania, analizy i publikacje w obszarach tematycznych:
 • ZZL
 • zrównoważony rozwój,
 • zrównoważone zarządzanie (w tym zrównoważone ZZL)
 • controlling personalny

Działalność dydaktyczna

 • Audyt i controlling personalny
 • Controlling personalny
 • HR w organizacji
 • Kształtowanie karier zawodowych
 • Podstawy zarządzania
 • Systemy wynagrodzeń
 • ZZL

Pełnione funkcje

 • Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ ds. Dydaktycznych
 • członek Rady Wydziału WZiKS UJ
 • członek Rady Instytutu w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
 • członek Stałej Dziekańskiej Komisji Dydaktycznej WZiKS
 • członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Publikacje

 1. Kuźniarska A. (2019). Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Kuźniarska A. (2019). Bariery implementacji controllingu w sieciach handlu detalicznego, Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, FOE 5(344) 2019, 159-172.
 3. Jedynak M., Kuźniarska A., Mania K. (2019). Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 175, 49-68.
 4. Jedynak M., Kuźniarska A. (2019). The Expectations of Stakeholders in Socially Responsible Enterprises, Journal of Emerging Trends in Marketing and Management – Vol. I, No. 1/2019, 220-230.
 5. Kuźniarska A. (2018). Pozacenowe czynniki konkurencyjności sieci handlowych na podstawie oceny ich pracowników, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, 221-236.
 6. Kuźniarska A. (2018). Controlling personalny jako narzędzie wspomagające tworzenie zrównoważonego  personelu w organizacji, Humanizacja pracy, 4(294) 2018 LI, 31-45.
 7. Kuźniarska A. (2018). Pillars of creating sustainable personnel in an organization, [w:] P. Klimas, A. Lipińska (red.) Entrepreneurship and Management, vol. XIX (6), 159-172.
 8. Kuźniarska A., Stańczyk I. (2017). Wybrane wskaźniki efektywności przedsiębiorstw w obszarze ZZL na przykładzie firm z WIG 30, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 328, (Zarządzanie 2017(11)), 147-162.
 9. Kuźniarska A., Stańczyk I. (2016). Narzędzia controllingu personalnego wsparciem w podejmowaniu decyzji dla zarządzających, Marketing i Rynek, nr 7/2016, 456 - 476.
 10. Kuźniarska A., Stuss M.M. (2016). Rola kierownictwa w controllingu personalnym (wybrane aspekty), Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 4/2016(23), 333-348.