Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Katedra Zarządzania Strategicznego

Kierownik

Prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Czakon - USOS

Pracownicy

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ - USOS

Dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ - USOS

Dr hab. Monika Jedynak, prof. UJ - USOS

Dr Aneta Kuźniarska - USOS

Dr Karolina Mania - USOS

Przedmiot działalności

Katedra Zarządzania Strategicznego bada procesy, zjawiska i strategie przedsiębiorstw umożliwiające osiąganie przewagi konkurencyjnej w krótkim i długim okresie. Rozpoznaje behawioralne oraz międzyorganizacyjne (tj. relacyjne i sieciowe) źródła sukcesu finansowego, innowacyjnego i strategicznego przedsiębiorstw. Prowadzi badania w zakresie strategicznego zarządzania karierami, kompetencjami i kwalifikacjami, w tym związanymi z problematyką bezrobocia, przedłużania zatrudnienia, godnej pracy oraz utrzymania zatrudnienia. Eksploruje problematykę zarządzania różnorodnością pracowników, zachowań organizacyjnych, neuroprzywództwa oraz sztucznej inteligencji i jej implikacji dla zarządzania. Wykorzystując controlling strategiczny jako system nawigacji przedsiębiorstwa, bada poziom i zakres realizowanych celów strategicznych w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych jako podstawy weryfikacji i korekty założeń, samych celów oraz sposobów ich osiągania. Ponadto, badania Katedry przyczyniają się do rozwoju metodologii badań w naukach społecznych.

Celem działalności Katedry jest zrozumienie źródeł strategicznego powodzenia organizacji oraz kształcenie studentów I i II stopnia w celu zdobycia przez nich kompetencji niezbędnych do osiągania tego celu, a w przypadku  studentów III stopnia - kompetencji pogłębiania i rozwijania badań w tym kierunku.

Dydaktyka

 • Analiza efektywności, wartościowanie i koszty pracy
 • Audyt i controlling personalny
 • Business Process Management
 • Controlling personalny
 • Ekonometria
 • Ergonomia
 • Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie
 • Kształtowanie kariery zawodowej
 • Matematyka wyższa
 • Marketing międzynarodowy
 • Metodologia i etyka badań
 • Mergers and Acquisitions
 • Ocena i rozwój kompetencji pracowników
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Perswazja i wpływ społeczny
 • Podstawy prawa
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo międzynarodowe
 • Seminaria
 • Statystyka
 • Systemy wynagrodzeń
 • Wynagrodzenia
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II
 • Zarządzanie zespołami

Realizowane projekty badawcze

OPUS19: Tożsamość cyfrowa - analiza wielopoziomowa wpływu na zaangażowanie interesariuszy organizacji (Narodowe Centrum Nauki) (2021-2024)

Publikacje

 1. Czakon, W., Czernek-Marszałek, K. (2020). Competitor perceptions in tourism coopetition, Journal of Travel Research, in press, doi.org/10.1177/0047287519896011
 2. Czakon, W., Srivastava, M.K., Le Roy, F., Gnyawali, D. (2019), Coopetition strategies: Critical Issues and Research Directions, Long Range Planning, in press, doi.org/10.1016/j.lrp.2019.101948
 3. Czakon, W., Klimas, P., & Mariani, M. (2019). Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning. in press, doi.org/10.1016/j.lrp.2019.03.001
 4. Czakon, W., Kawa, A., & Scott, S. (2019). Network orientation of logistics service providers: the construct, dimensionality and measurement scale. International Journal of Logistics Research and Applications, 1-19. doi.org/10.1080/13675567.2019.1705260
 5. Wang, C., Pellegrini, M. M., Czakon, W., Gnan, L., & Flamini, G. (2019). Opportunity Recognition in Family Entrepreneurship: Voluntaristic and Deterministic Orientations of Individual Cognitions. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-22.
 6. Czakon, W. (2019). Walidacja narzędzia pomiarowego w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, (4), 3-10.
 7. Czakon W. (2018). Problem krótkowzroczności strategicznej. Przegląd Organizacji, (3), 17-22.
 8. Czakon W., & Kawa A. (2018). Network myopia: An empirical study of network perception. Industrial Marketing Management.
 9. Klimas P., & Czakon W. (2018). Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science, 12(2), 469-497.
 10. Czernek K., Czakon W. & Marszałek P. (2017). Trust and formal contracts: complements or substitutes? A study of tourism collaboration in Poland. Journal of Destination Marketing & Management, 6(4), 318-326.
 11. Czakon W. (2017). Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych. Organizacja
 12. i Kierowanie, 2(176), 93-103.
 13. Czakon W. (2017). Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
 14. (19 Strategie przedsiębiorstw w sieci), 71-81.
 15. Czakon W. (2017). Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), SGH Warszawa, 143-160
 16. Czakon W. (2017). Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (19 Strategie przedsiębiorstw w sieci), 71-81.
 17. Klimas P., Czakon W. (2017). Mikrofundamenty pośród antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (2), 3-11
 18. Czakon W. (2017). Klimat współpracy międzyorganizacyjnej. Studia Oeconomica Posnaniensa, vol. 5, nr 9, 7-20.
 19. Czakon W., Klimas P. (2017). Odczuwalna luka kompetencyjna potencjalnych przedsiębiorców z sektora ICT. Studium porównawcze. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 200-214.
 20. Czakon W., Klimas, P. (2017). Klimat współpracy międzyorganizacyjnej w diadach i sieciach sektora turystyki. Handel Wewnętrzny, (3 (368) Tom I), 53-65.
 21. Jedynak, M., Czakon, W., Kuźniarska, A., & Mania, K. (2021). Digital transformation of organizations: what do we know and where to go next? Journal of Organizational Change Management, 34(3), 629–652. https://doi.org/10.1108/JOCM-10-2020-0336
 22. Jedynak, M. (2020). Social media and CSR – systematic literature review. Zarządzanie Mediami, 8(3), 219–241. https://doi.org/10.4467/23540214zm.20.033.12051
 23. Jedynak, M., Kuźniarska, A., & Mania, K. (2020). Sustainable development of suppliers – a systematic review of the literature. In Contemporary organisation and management. Challenges and trends (pp. 221–239). https://doi.org/10.18778/8220-333-2.13
 24. Jedynak, M., & Kuźniarska, A. (2019). The Expectations of Stakeholders in Socially Responsible Enterprises. Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, I(1/2019).
 25. Jedynak, M., Kuźniarska, A., & Mania, K. (2019). Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, Zeszyt Nau, 49–67.
 26. Jedynak, M. (2018). Systematic Review of The Literature on Supplier Code of Conduct. International Journal of Contemporary Management, 3, 153–171. https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.18.029.9625
 27. Jedynak, M. (2018). The Use of Action Research in Diagnosing and Improving Cooperation Between an Enterprise and Its Suppliers. International Journal of Contemporary Management, 17(1). https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.18.004.8383
 28. Jedynak, M. (2017). Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań standardu ISO 9001: 2015: perspektywa współpracy z dostawcami. In Nowa jakość zarządzania (pp. 135–144). Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 29. Jedynak, M. (2015). Specyfika relacji z dostawcami w systemach zarządzania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 375(376). https://doi.org/10.15611/pn.2015.376.12
 30. Kuźniarska, A. (2022). Competencies in times of innovation 4.0, [w:] Z. Makieła, M. Stuss, R. Borowiecki (red), Sustainability, technology and innovation 4.0, p. 213-234, Routledge, London, DOI: 10.4324/9781003184065-11
 31. Kuźniarska, A., Stańczyk, I. (2021). Wsparcie organizacyjne HR biznes partnera w kontekście controllingu personalnego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(142)/21: 81-93, DOI: 10.5604/01.3001.0015.5054
 32. Kuźniarska, A., Stańczyk, I., Stuss, M. (2021).  Wizerunek organizacji w sieci jako element employer brandingu, [w:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej Wydawnictwo Difin,
 33. Kuźniarska, A. (2021). Sustainable Human Resources as the Future of HRM Systems in Family Business [in:] L. Gnan, G. Flamini, Designing and implementing HR Management Systems in Family Business, IGI Global 2021, s. 145-165, https://www.igi-global.com/gateway/chapter/268976, DOI: 10.4018/978-1-7998-4814-1.ch008
 34. Kuźniarska, A, Stańczyk, I. (2020). Role of entities of human resource management in personnel controlling, [in:] A. Michałkiewicz, W. Mierzejewska (red.), Contemporary organizational and management. Challenges and trends, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 283-298
 35. Kuźniarska, A. (2019). Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 36. Kuźniarska, A. (2018). Controlling personalny jako narzędzie wspomagające tworzenie zrównoważonego  personelu w organizacji, Humanizacja pracy, 4(294), LI, s. 31-45.
 37. Kuźniarska, A. (2018). Pillars of Creating Sustainable Personnel in an Organization, Entrepreneurship and Management, Vol. XIX,  Issue 6, Part I, pp. 159–172.
 38. Mania, K. (2022). Legal Technology: The New Face of Legal Practice–Polish Perspective. In Handbook of Research on Applying Emerging Technologies Across Multiple Disciplines (pp. 269-285). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-8476-7.ch015 (English)
 39. Mania, K. (2022). Legal Technology: Assessment of the Legal Tech Industry’s Potential. J Knowl Econ (2022). DOI: 10.1007/s13132-022-00924-z (English) 
 40. Mania, K. (2020).The Legal Implications and Remedies Concerning Revenge Porn and Fake Porn: A Common Law Perspective, Sexuality & Culture;
 41. Mania, K. (2019). American and European Perspectives on Arbitration Agreements in Online Consumer Contracts' (2019) 36 Journal of International Arbitration, Issue 5, pp. 659–670
 42. Mania, K. (2018)., Online mechanisms of Internet domain name dispute resolution in: "Mediation across the globe : excerpts from the world mediation summit, Cambridge Scholars Publishing, pp. 130-148
 43. Mania, K. (2017). Dopuszczalność dowodów o charakterze audiowizualnym w kontekście dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem przed sądem powszechnym i sądem polubownym” (w:) „Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w procesie cywilnym”, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2017, s. 105-128;
 44. Mania, K. (2017).Justice in the time of e-commerce: online dispute resolution, Silesian Journal of Legal Studies, 2017/vol. 9, s. 51-63;
 45. Mania, K. (2017). Online Dispute Resolution (w:) „Mediacje. Teoria. Normy. Praktyka”, Wolters Kluwer Warszawa, s. 299-331;
 46. Mania, K. (2016). Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów, Wolters Kluwer Warsaw 2016;
 47. Mania, K. (2016).Implementacja europejskiego pakietu legislacyjnego w sprawie ADR i ODR w sporach konsumenckich po polskiego porządku prawnego, Rocznik Administracji Publicznej 2016 (2), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2016 s. 313 -330;
 48. Mania, K. (2016). Elektroniczne metody rozwiązywania sporów [Electronic methods for dispute resolution] w: „E-wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016, s. 109-120;
 49. Mania, K. (2015). Analiza wpływu unijnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie pozasądowych form rozwiązywania sporów  konsumenckich na przepisy krajowe w: „Społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju" pod redakcją Sławomira Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 254-262;
 50. Mania, K. (2015). Online Dispute Resolution: The Future of Justice, International Comparative Jurisprudence, 1, pp. 76-86 (English);
 51. Noworol Cz. (2018). Psychometric and Econometric Rationales for the Job Analysis Instruments and Their Practical Implications. In: A. Biela (Ed.) European Questionnaire for Job Analysis (EQJA). TheoreticalandMethodological Bases. (s. 27 – 50). Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. DOI:https://doi.org/10.3726/b11542/12
 52. Ertelt, B.-J., Noworol, Cz., Seidel, G. (2018). Job Differentiation in Career Counselling. In: A. Biela (Ed.) European Questionnaire for Job Analysis (EQJA). TheoreticalandMethodological Bases. (s. 27 – 50). Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. DOI:https://doi.org/10.3726/b11542/27.
 53. Noworol Cz. (2018). Das Spezifikum der Ethik in der Berufsberatung. DVB Forum, Zeitschrift des Deutschen Verbandes für Bildungs- und Berufsberatung. 57, Ausgabe 2, 25-30.
 54. Wziątek-Staśko A., Pobiedzińska K. 2024: Digitization, Trust and SMEs, Routledge, New York, DOI: 10.4324/9781032710846
 55. Wziątek-Staśko, A., Michalik I. 2024:       Zaangażowanie organizacyjne a dzielenie się   wiedzą na różnych etapach edukacyjnych. „E-MENTOR”, Nr 1 (103),  DOI: 10.15219/em103.1643, s. 55-63 (https://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/103/art_55-63_Wziatek-Stasko_Ementor%201_103_2024.pdf)-
 56. Wziątek-Staśko, A., Krawczyk-Antoniuk O., Gracjasz K. 2024 : Gender Influence on Perceptions of the Pro-Effectiveness Model Components of Organizational Climate. European Research Studies Journal. Volume XXVII, Issue 1, p. 154-186, DOI: 10.35808/ersj/3355
 57. Wziątek-Staśko A., Kałwa-Rojczyk, A.,  2023: Różnorodność pokoleniowa a bariery dzielenia się wiedzą w organizacji publicznej- na przykładzie ZUS. ZZL 3-4_2023, s. 47-67 DOI: 10.5604/01.3001.0053.893370
 58. Wziątek-Staśko, A., Pobiedzińska K. 2023: Trust in managers in SME organizations undergoing digitization.  International Journal of Contemporary Management. Tom 59, Zeszyt 4, DOI: https://doi.org/10.2478/ijcm-2023-0014, s. 94-111. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/ijcm-2023-0014?tab=artyku%C5%82.
 59. Wziątek-Staśko, A., Krawczyk- Antoniuk O., 2023: Cyfryzacja jako game changer w procesie zarządzania nowoczesną kulturą organizacyjną. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  vol. 67, nr 5, s. 258-269, doi:10.15611/pn.2023.5.21 ; oai:dbc.wroc.pl:125958
 60. Wziątek-Staśko, A., Michalik I., Vveinhardt J., 2023: Organizational commitment in the assessment of employees of different generations – a research study. European Research Studies Journal. Volume XXVI, Issue 3, p. 534-555, DOI: 10.35808/ersj/3230
 61. Wziątek-Staśko, A., 2022: Neuroprzywództwo- nowy wymiar zarządzania w erze cyfryzacji, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” , nr 146-147 (3-4), s. 10-22. DOI: 10.5604/01.3001.0015.9571 
 62. Wziątek-Staśko, A., Krawczyk-Antoniuk O., 2022: Wpływ wieku pracownika na postrzeganie składników proefektywnościowego klimatu organizacyjnego.  Zeszyty Naukowe UEK Kraków, 2022, 2(996), s. 137–154, https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0996.0208 
 63. Wziątek-Staśko, A., Lenart-Gansiniec R., Michalik I. (2022). Organizational Commitment for Knowledge Sharing in Contemporary Companies. ISBN 9781032106946 Published March 9, 2022 by Routledge.
 64. Wziątek-Staśko, A., Krawczyk-Antoniuk O. (2021). Pro-Efficiency Model of the Organizational Climate, “Journal of Organizational Management Studies”, Vol. 2021 (2021), Article ID 216555, DOI: 10.5171/2021.216555, ISSN: 2166-0816, p. 1-20. https://ibimapublishing.com/articles/JOMS/2021/216555/
 65. Wziątek-Staśko, A. (2021). Sztuczna inteligencja kreatorem nowego wymiaru zarządzania kapitałem ludzkim, w: Mendryk I. (red.): „Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej”, DIFIN, Warszawa 2021, s. 18-32.
 66. Wziątek-Staśko, A., Michalik I. (2021). Zaangażowanie organizacyjne w instytucjach edukacyjnych- wyniki badań empirycznych, Zeszyty Naukowe UEK Kraków, nr 3(993), s. 45-63, ISSN: 1898-6447, E-ISSN:DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0993.0303
 67. Wziątek-Staśko, A. (2021). Konspekt pracy doktorskiej, w: Sułkowski Ł., Lenart-Gansiniec R. (red.): ”Rozprawa doktorska w naukach społecznych. Poradnik doktoranta i promotora pracy doktorskiej”. Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2021, ISBN: 978-83-66781-03-0, s. 19-49
 68. Wziątek-Staśko, A., Steinerowska-Streb I. (2020). Innovations in family firms: a study of owner-managers’ knowledge development. “Journal of Family Business Management”, ISSN: 2043-6238, Vol. 10, No 3, pp. 247-264, https://doi.org/10.1108/JFBM-09-2019-0058,  Emerald Publishing Limited, SCOPUS
 69. Wziątek-Staśko, A., Krawczyk-Antoniuk O. (2020). Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników. CEDEWU, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8102-447-1