Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Katedra Zarządzania Strategicznego

Kierownik

Prof. dr hab. Wojciech Czakon - USOS

Pracownicy

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ - USOS

Dr Monika Jedynak - USOS

Dr Aneta Kuźniarska - USOS

Dr Karolina Mania - USOS

Przedmiot działalności

Katedra zarządzania strategicznego bada procesy, zjawiska i strategie przedsiębiorstw umożliwiające osiąganie przewagi konkurencyjnej w krótkim i długim okresie. Szczególnie intensywnie rozpoznaje międzyorganizacyjne tj. relacyjne i sieciowe źródła sukcesu finansowego, innowacyjnego i strategicznego przedsiębiorstw. Ponadto, rozwija metodologię badań w naukach o zarządzaniu, prowadzi badania w zakresie strategicznego zarządzania karierami, kompetencjami i kwalifikacjami, w tym związanymi z problematyką bezrobocia, przedłużania zatrudnienia, godnej pracy oraz utrzymania zatrudnienia. Wykorzystując controlling strategiczny jako system nawigacji przedsiębiorstwa, bada poziom i zakres realizowanych celów strategicznych w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych jako podstawy weryfikacji i korekty założeń, samych celów oraz sposobów ich osiągania.
Celem działalności Katedry jest zrozumienie źródeł strategicznego powodzenia przedsiębiorstwa oraz kształcenie studentów I i II stopnia w celu zdobycia przez nich kompetencji niezbędnych do osiągania tego celu, a w przypadku  studentów III stopnia - kompetencji pogłębiania i rozwijania badań w tym kierunku.

Dydaktyka

 • Business Process Management
 • Controlling personalny
 • Ekonometria
 • Ergonomia
 • Logistyka
 • Matematyka wyższa
 • Marketing międzynarodowy
 • Marketing w handlu i usługach
 • Metodologia i etyka badań
 • Mergers and Acquisitions
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy prawa
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo miedzynarodowe
 • Statystyka
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II

Realizowane projekty badawcze

 1. Strategiczna krótkowzroczność a wyniki firmy - projekt realizowany będzie w latach 2018-2021; uzyskał finansowanie z NCN w konkursie OPUS14.
  Szczegóły dotyczące projektu znaleźć można w streszczeniu na stronie, Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon
 2. Projekt "Komodytyzacja usług prawnych" - Miniatura 2 (Narodowe Centrum Nauki), wrzesień 2019 - wrzesień 2020.
 3. Bildungs - und Berufsbiografien, Berufsinteressen, überfachliche Kompetenzen und Entscheidungsverhalten bei jungen Menschen als Prädiktoren einer gelingenden Berufswahl - Eine international vergleichende Untersuchung zur innovativen Weiterentwicklung der beruflichen Beratung. Projektleiter: dr hab. Czesław Noworol, 2017-2018.
 4. NICE 2, Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe. Grant Agreement number: 2012 – 4765 / 001 – 001. Duration: 01.10.2012 – 30.09.2015. Expert, Partner: dr hab. Czesław Noworol.
 5. +APL More flexible VET systems based on the assessment of prior learning. Transfer of Innovation Leonardo da Vinci. Project, No: 2012-1-PL1-LEO05-27424. Duration: 01.12.2012 – 30.11.2014. Coordinator: dr hab. Czesław Noworol.

Publikacje

 1. Czakon, W., Czernek-Marszałek, K. (2020). Competitor perceptions in tourism coopetition, Journal of Travel Research, in press, doi.org/10.1177/0047287519896011
 2. Czakon, W., Srivastava, M.K., Le Roy, F., Gnyawali, D. (2019), Coopetition strategies: Critical Issues and Research Directions, Long Range Planning, in press, doi.org/10.1016/j.lrp.2019.101948
 3. Czakon, W., Klimas, P., & Mariani, M. (2019). Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning. in press, doi.org/10.1016/j.lrp.2019.03.001
 4. Czakon, W., Kawa, A., & Scott, S. (2019). Network orientation of logistics service providers: the construct, dimensionality and measurement scale. International Journal of Logistics Research and Applications, 1-19. doi.org/10.1080/13675567.2019.1705260
 5. Wang, C., Pellegrini, M. M., Czakon, W., Gnan, L., & Flamini, G. (2019). Opportunity Recognition in Family Entrepreneurship: Voluntaristic and Deterministic Orientations of Individual Cognitions. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-22.
 6. Czakon, W. (2019). Walidacja narzędzia pomiarowego w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, (4), 3-10.
 7. Czakon W. (2018). Problem krótkowzroczności strategicznej. Przegląd Organizacji, (3), 17-22.
 8. Czakon W., & Kawa A. (2018). Network myopia: An empirical study of network perception. Industrial Marketing Management.
 9. Klimas P., & Czakon W. (2018). Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science, 12(2), 469-497.
 10. Czernek K., Czakon W. & Marszałek P. (2017). Trust and formal contracts: complements or substitutes? A study of tourism collaboration in Poland. Journal of Destination Marketing & Management, 6(4), 318-326.
 11. Czakon W. (2017). Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych. Organizacja
  i Kierowanie
  , 2(176), 93-103.
 12. Czakon W. (2017). Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
  (19 Strategie przedsiębiorstw w sieci), 71-81.
 13. Czakon W. (2017). Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), SGH Warszawa, 143-160
 14. Czakon W. (2017). Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (19 Strategie przedsiębiorstw w sieci), 71-81.
 15. Klimas P., Czakon W. (2017). Mikrofundamenty pośród antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (2), 3-11
 16. Czakon W. (2017). Klimat współpracy międzyorganizacyjnej. Studia Oeconomica Posnaniensa, vol. 5, nr 9, 7-20.
 17. Czakon W., Klimas P. (2017). Odczuwalna luka kompetencyjna potencjalnych przedsiębiorców z sektora ICT. Studium porównawcze. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 200-214.
 18. Czakon W., Klimas, P. (2017). Klimat współpracy międzyorganizacyjnej w diadach i sieciach sektora turystyki. Handel Wewnętrzny, (3 (368) Tom I), 53-65.
 19. Jedynak M., Kuźniarska A. (2019)., The Expectations of Stakeholders in Socially Responsible Enterprises, Journal of Emerging Trends in Marketing and Management – Vol. I, No. 1/2019, 220-230.
 20. Jedynak M., Kuźniarska A., Mania K. (2019). Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 175, 49-68.
 21. Jedynak, M. (2018). Systematic Review of The Literature on Supplier Code of Conduct. International Journal of Contemporary Management, 3, 153–171
 22. Jedynak M. (2018). The Use of Action Research in Diagnosing and Improving Cooperation Between an Enterprise and Its Suppliers [w:] Contemporary Management 11/1/2018, 59-75.
 23. Kuźniarska A. (2019). Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 24. Kuźniarska A. (2019). Bariery implementacji controllingu w sieciach handlu detalicznego, Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, FOE 5(344) 2019, 159-172.
 25. Mania K. (2019). American and European Perspectives on Arbitration Agreements in Online Consumer Contracts, Journal of International Arbitration, Issue 5, 659–670
 26. Mania K.(2018). Online mechanisms of Internet domain name dispute resolution in:"Mediation across the globe : excerpts from the world mediation summit, Cambridge Scholars Publishing,  130-148. 
 27. Noworol Cz. (2018). Psychometric and Econometric Rationales for the Job Analysis Instruments and Their Practical Implications. In: A. Biela (Ed.) European Questionnaire for Job Analysis (EQJA). TheoreticalandMethodological Bases. (s. 27 – 50). Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. DOI:https://doi.org/10.3726/b11542/12
 28. Ertelt, B.-J., Noworol, Cz., Seidel, G. (2018). Job Differentiation in Career Counselling. In: A. Biela (Ed.) European Questionnaire for Job Analysis (EQJA). TheoreticalandMethodological Bases. (s. 27 – 50). Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. DOI:https://doi.org/10.3726/b11542/27.
 29. Noworol Cz. (2018). Das Spezifikum der Ethik in der Berufsberatung. DVB Forum, Zeitschrift des Deutschen Verbandes für Bildungs- und Berufsberatung. 57, Ausgabe 2, 25-30.