Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony

Egzamin dyplomowy

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Oświadczenie - zdalny egzamin dyplomowy

Formy wsparcia UJ - oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

BPDU - oświadczenie

ZintegrUJ - oświadczenie

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

Statement required to admit a student to the diploma examination

Forms of support UJ - statement required for the student to by admitted to the diploma examination

Authorization to collect the higher education diploma with its official copies and the supplement

ZintegrUJ - statement

Wnioski o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych

WNIOSEK o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

APPLICATION
to receive additional transcripts of the documents testifying to the completion of the programme of studies for the graduates who commenced their studies before the academic year 2019/2020

APPLICATION
to receive the transcripts of the documents testifying to the completion of the programme of studies for the graduates who commenced the programme of studies in the academic year 2019/2020 and those who resumed their programme of studies in the academic year 2019/20

Praca dyplomowa

Legitymacja studencka

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów:
,,Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów".
Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, zobowiązany jest zwrócić ją uczelni najpóźniej w dniu obrony.

Terminy obron w roku 2024

Terminy obron prac dyplomowych