Obrony

Egzamin dyplomowy

Wnioski o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych

Praca dyplomowa

Legitymacja studencka

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów:
,,Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów".
Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, zobowiązany jest zwrócić ją uczelni najpóźniej w dniu obrony.

Terminy obron w roku 2021