Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Zachowań Organizacyjnych

Kierownik

dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

Pracownicy

dr hab. Magdalena Jaworek 

dr Mateusz Janas

dr Joanna Bohatkiewicz-Czaicka

mgr Katarzyna Syrytczyk

 

Współpracownicy

mgr Maciej Bis

mgr Aleksandra Fedaczyńska

mgr Daniel Korus

Przedmiot działalności

Zakład prowadzi interdyscyplinarne badania w obszarze szeroko rozumianych zagadnień zarządzania w organizacjach czerpiąc z dorobku socjologii, psychologii, zarządzania oraz ekonomii. W szczególności zajmuje sie kwestiami na pograniczu strategii oraz teorii organizacji związanymi z naukami decyzyjnymi, zarządzaniem strategicznym, badając zarówno procesy wewnątrz-organizacyjne, związane przykładowo z kulturą organizacji i dynamiką jej kształtowania sie, jak i relacje między organizacjami a innymi podmiotami rynku, czego przykładem badania nad tożsamością organizacyjną oraz jej wpływem na percepcje, decyzje i zachowania tak konsumentów jak i pracowników organizacji.

W podejściu badawczym reprezentowanym przez Zakład silny nacisk kładzie się na aspekty społeczne czego wyrazem projekty analizujące zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zarówno w kontekście strategicznym (strategie CSR podejmowane przez firmy, budowanie tożsamości organizacyjnej w oparciu o społeczne zaangazowania firm) jak i marketingowym i komunikacyjnym (sposoby komunikowania o postawach CSR firm, wplyw strategii CSR na postrzeganie firmy przez interesariuszy oraz ich zachowania względem niej).

W realizowanych przez Zakład projektach badawczych podmiotami analiz są ludzie, procesy oraz praktyki.  Zakład wyróżnia interdyscyplinarne podejście do metod badawczych wyrażające się w ukierunkowaniu na łączenie metod ilościowych z jakościowymi.

Cykl spotkań naukowych "Dylematy i relacje w zarządzaniu. Cywilizacyjna rola organizowania"

Organizowanie jest jedną z form ludzkiej ekspresji; dynamicznym procesem podejmowanym przez różne podmioty - indywidualne twórcze jednostki, firmy, organizacje non-profit, rządy - znajdującym wyraz w rozmaitych formach i strukturach i zanurzonym w sieci złożonych, wzajemnych relacji wyznaczanych przez ścieranie się różnych motywacji, celów i zachowań, obarczonych często dylematami, np. etycznymi.

W trakcie spotkań  chcielibyśmy przyglądać się kompleksowym relacjom i zachowaniom świata organizacji, zarządzania i biznesu; podejmować bieżące analizy, obserwacje i oceny otaczających zjawisk organizacyjnych, a także spekulacje intelektualne odnośnie ich znaczenia i dalszego rozwoju. Zachęcamy do podejścia perspektywistycznego: tak historycznego, prognostycznego jak ewolucyjnego.

Zapraszamy do rozmowy m.in. przedstawicieli zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii, prawa, nauk politycznych oraz wszystkich zainteresowanych holistycznym i interdyscyplinarnym spojrzeniem na zjawiska współczesnego biznesu, zarządzania i organizacji.

Publikacje

Wykaz publikacji pracowników Zakładu znajduje się w profilach pracowników.

Projekty