Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Ekonomii Matematycznej

Kierownik

prof. dr hab. Tomasz Tokarski

Pracownicy

dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ

dr Maciej Grodzicki

dr Paweł Dykas

dr Katarzyna Filipowicz

Przedmiot działalności

Szeroko pojęte analizy z zakresu ekonomii matematycznej.

Pracownicy KEM koncentrują się w głównej mierze na analizach dotyczących:

 • matematycznej teorii wzrostu gospodarczego,
 • matematycznych modelach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • teorii chaosu i jej wykorzystania w analizach ekonomicznych,
 • analizach przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego na  poziomie regionalnym (wojewódzkim) i lokalnym (powiatowym).

Publikacje

Książki:

 1. T. Tokarskiego Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 2. T. Tokarskiego Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 3. T. Tokarskiego Matematyczne modele przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 4. T. Tokarskiego Matematyczne modele wzrostu gospodarczego. Ujęcie neoklasyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 5. A. Krawca Wpływ opóźnień inwestycyjnych na długookresową równowagę modeli wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 6. T. Tokarskiego Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.
 7. T. Tokarskiego Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011 (w druku).

Artykuły:

 1. A. Rogut, T. Tokarskiego Regional diversity of employment structure and outflows from unemployment to employment in Poland, „International Journal of Manpower" Vol. 23, No. 1/2002.
 2. T. Tokarskiego Specyfikacja funkcji produkcji a równowaga długookresowego wzrostu gospodarczego, „Ekonomista" nr 3/2003.
 3. T. Tokarskiego Wzrost gospodarczy a rynek pracy w neoklasycznych modelach wzrostu, „Studia Ekonomiczne" INE-PAN nr 3 (XXXVIII)/2003.
 4. T. Tokarskiego Reguły polityki monetarnej w warunkach długookresowej równowagi Domara-Solowa, „Gospodarka Narodowa" nr 9/2003.
 5. E. Kwiatkowskiego, L. Kucharskiego, T. Tokarskiego Regional economic and labour market performance and inter-regional labour market balance-the case of Poland, „Journal of Labour Market Research" no. 4/2004, Part I.
 6. E. Kwiatkowskiego, S. Roszkowskiej, T. Tokarskiego Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista" nr 1/2004.
 7. A. Krawca A note on optimized growth model with public capital, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica nr 190 (2005).
 8. M. Szydłowskiego, A. Krawca The stability problem in the Kaldor-Kalecki business cycle model, Chaos, Solitons & Fractals No. 25 (2005).
 9. T. Tokarskiego, P. Gajewskiego Реальная конвергенция в Польше: региональный подход w B.I. Kholod (red.) Эвропейский вектор економιчново розвитку, Збιрник наукових праць, Днιпропетровський унιверситет економιки та права, Днιпропетровськ 2005.
 10. A. Adamczyka, T. Tokarskiego, R.W. Włodarczyka Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, „Gospodarka Narodowa" nr 9/2006.
 11. A. Krawca. On an optimal tax rate in the growth model with public capital [w] W. Welfe, P. Wdowiński (red.) Modelling Economies in Transition, AMFET, Łódź, 2006.
 12. T. Tokarskiego Efekty skali a akumulacja kapitału i wzrost zatrudnienia, „Ekonomista" nr 5/2007.
 13. T. Tokarskiego Optymalne stopy inwestycji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa" nr 9/2007.
 14. P. Dykasa A. Sulimy, T. Tokarskiego Złote reguły akumulacji kapitału w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa" nr 11-12/2008.
 15. A. Krawca The model of economic growth with public capital and investment delay. [w] A. Welfe (red.) Metody ilościowe w naukach ekonomicznych nr 8, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2008.
 16. T. Tokarskiego Równowaga neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego przy funkcji produkcji CES, „Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXVII.
 17. M. Szydłowskiego, A. Krawca Growth cycles of knowledge. Scientometrics No. 78 (2009).
 18. T. Tokarskiego The supply-side determinants of economic growth w W. Welfe (red.) Knowledge-based Economies. Models and Methods, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Vien, 2009.
 19. P.Dykasa Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów województwa podkarpackiego, ,,Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXX.

Dydaktyka

Pracownicy KEM prowadzą zajęcia na kierunkach ekonomia, zarządzanie i matematyka m.in. z:

 • ekonomii matematycznej (ekonomia),
 • statystyki opisowej (ekonomia, zarządzanie i matematyka w ekonomii),
 • ekonometria (ekonomia),
 • mikroekonomii (matematyka w ekonomii),
 • makroekonomii (matematyka w ekonomii),
 • matematycznych modeli wzrostu gospodarczego (ekonomia),
 • modeli konkurencji niedoskonałej (ekonomia),
 • teorii gier (ekonomia)
 • podstaw finansów (ekonomia)
 • finansów przedsiębiorstw (ekonomia)