Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, Pokój 2.338, 30-348 Kraków
tptt@wp.pl, +48 12 664 58 47

Działalność naukowa

 • Ekonomia matematyczna
 • Matematyczne modele wzrostu gospodarczego
 • Analizy przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego Polski

Działalność dydaktyczna

 • Ekonomia matematyczna
 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Statystyka opisowa

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej

Publikacje

KSIĄŻKI

 1. Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, 2008, s. 198.
 2. Makieła Z., Przedsiębiorczość, podręcznik wybrane zagadnienia, wyd. drugie zmienione, PWSTE w Jarosławiu, Jarosław, 2011, s. 414.
 3. Makieła Z., Region, Regionalizacja, Polityka Regionalna, Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, Jarosław, 2011, s. 246.
 4. Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna (region w warunkach konkurencji), Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 257.

ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. Makieła Z., Infrastructure conditioning of enterprise development in the region of south-eastern Poland, [w:] Geologia, geoekologia ewolucionnaja geografia nr VIII, Ministerstwo Obrazowanija I Nauki Rosijskoj Federacji, Sankt-Petrsburg, 2008, s.195-200.

 2. Makieła Z., The directions of change of Polish economy in the 21st century, [w:] Spolocnost, Kultura, Economika, Wysoka Mendzinarodneho Podnikania ISM Slovakia v Presove, (red.) M.  Pribula, International School of Management, Slovakia, 2008.

 3. Makieła Z., Metropolises and metropolitan areas (on the example of Kraków and the Kraków Metropolitan Area (KOM), [w:] Innovativeness and competitiveness of modern enterprises and Regions sources, mechanisms, indications, (red.)  R. Fedan, L. Kaliszczak, Uniwersytet Rzeszowski, 2009.

 4. Makieła Z., Polska potencjalnych metropolii-Polska Wschodnia, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, (red.) Z. Makieła, Studia KPZK PAN, t. CXXV, Warszawa., 2009, s. 92-107.

 5. Makieła Z., Sobala-Gwosdz A., The influence of metropolitan areas on regional development. Rzeszów as compared to other metropolitan areas in Estern Poland, [w:] Europa XXI, European urban system: metropolization and networking, Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Geographical Society, Warszawa, 2009, s. 45-56.

 6. Makieła Z., Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju metropolii Polski wschodniej (na przykładzie Rzeszowa), [w:] Współczesne zagadnienia zarządzania, Przedsiębiorstwo – biznes – region, (red.) A. Chodyński, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, Kraków, 2009, s. 123-140.

 7. Makieła Z., Potential of metropolises of eastern Poland, [w:] Challenges for the Contemporary Enterpraise under Globalization, Scientific Editors R. Borowiecki, T. Rojek, Cracow University of Economics Department of Economics and Organization of Enterprises Fundation of the Cracow Uniwersity Economics, Cracow, 2010, s. 193-204.

 8. Makieła Z., Infrastruktura techniczno-ekonomiczna  Tarnobrzega, [w:] Tarnobrzeg, Dzieje miasta, (red.) F. Kiryk, A. Wójcik-Łużycki, MHMT, Mielec, 2010, s.  315-329.

 9. Makieła Z., Restrukturyzacja centrów wzrostu regionalnego Podkarpacia, na przykładzie Rzeszowa, [w:] Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, zarządzanie-strategia-analiza, (red.) R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków, 2010, s. 583-594.

 10. Makieła Z., Projects management in electric al Power engineering, [w:] Moving from the crisis to sustainability, Emerging issues in the international context, Economia – Ricerche, Edited by G. Calabro, A. D Amico, M. Lanfranchi, G. Moschella, L. Pulejo, R. Salomone, by Franco Angeli s.r.l., Milano, Italy, 2011, s. 147- 164.

 11. Makieła Z., Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. podkarpackim, [w:] Obszary wiejskie, Wielofunkcyjność, Migracje, Nowe wizje rozwoju, (red.) W. Kamińska, i K. Heffner, Studia KPZK PAN, t CXXXIII, Warszawa, 2011, s.179-196.

 12. Makieła Z., Innowacyjne miasto, innowacyjny region, /w;/ Miasto innowacyjne – wiedza – przedsiębiorczość – marketing,  (red.) Makieła Z., Szromnik A., Studia KPZK PAN, t. CXLI, Warszawa, ss. 19-38.

 13. Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość, podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, Warszawa, 2012, s. 232.

 14. Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, Warszawa, 2012, s. 115.

 15. Makieła Z., Innovativeness In the subcarpathian region, /w;/ Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, edit by J. Kaczmarek, T. Rojek, Cracow University of Economics Department of Economics and Organization of Enterprises, Fundation of the Cracow University of Economics, Cracow, ss. 699-712.

 16. Makieła Z., Podstawy ekonomii, [w;] Szacowanie nieruchomości, Rzeczoznawstwo majątkowe, (red.) J. Dydenko, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012, s. 284-311.

 17. Makieła Z., Enterpise, Innovations. Instruments to Stimulate the Development of Regional Economy, [w:] Contemporary Economy In Times of the Global Crisis, Economic, Social and Legal Aspects, edited by R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek, Cracow Universitynof Economics, Cracow,2012,  s. 271-285.

 18. Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność – koncepcja i uwarunkowania rozwoju regionu, [w:] Przegląd organizacji, TNOiK, 2/2013, ss. 30-36.

 19. Makieła Z., Transport Managment In the Innovative City, [w:] Contemporary Economies In the Face of New Challenges, Economic, Social and Legal Aspects, Cracov University of Economics, Department of Economics and Organization of Enterprises, Fundation of the Cracow University of Economics, edited by R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek, Cracow, 2013, s. 611-622.

 20. Makieła Z., Pogłódek A., Gated communities w przestrzeni miejskiej Krakowa [w:] Świat Nieruchomości, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 85/2013, s. 20-27.

 21. Makieła Z., Management by Entrepreneurial and Innovative Region (Conception and Development Conditioning), [w:] Knowledge Economy Society, Global and Regional Challenges of the 21stCentury Economy, Cracow Uniwersity of Economics, Fundation of the Cracow University of Economics, edited by P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Cracow, 2013, s. 319-336. 165.

 22. Makieła Z., Przekształcenia struktur gospodarki region podkarpackiego. Procesy metropolizacji, procesy globalizacji. [w:] Studia Historica XIV, pod red. J. Chrobaczyńskiego, Annales Universtatis Paedagogicae Cracoviensis, wyd. naukowe UP, nr 139, Kraków, s. 310-319.

 23. Makieła Z., Regional Innovation Systems in the Process of Region Management, [w:] Social Aspects of Management, Personal Development, Cultural Changes, Economic Progress, Publisher Krakow Society for Education: AFM Publishing Hous, ed by M. Laczay and D. Fatuła, Kraków, 2014, s. 159-172.

 24. Makieła Z., Przedsiębiorcze i innowacyjne miasto jako koncepcja rozwoju regionalnego, [w:] Innowacje w procesie zarządzania regionem, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, pod redakcją Z. Makieły, Kraków, 2014, s. 15-42.

 25. Makieła Z., Bielecka P., Ekorozwój w planowaniu przestrzennym Krakowa, [w:] Innowacje w procesie zarządzania regionem, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, pod redakcją Z. Makieły, Kraków, 2014, s. 79-110.

 26. Makieła Z., Pozycjonowanie ośrodka akademickiego w budowaniu regionów wiedzy, [w:] Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, pod redakcją J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L. A. Voronina, Dom organizatora, Lublin-Toruń, 2014, s. 175-188.

 27. Makieła Z., Mucha P., Managment of the Institution of Higher Education in the Process of Restructuring the Economy of Regions, [w:] Develompmental challenges of the Economy and Enterprises After Crisis, Cracow University of Economics, edited by J. Kaczmarek, K. Kolegowicz, Cracow, 2014, s. 431-446.

 28. Makieła Z., Damage caused by improper management of the higer education institution, [w:] Osiguranje, naknada stete I parincni postupak, edited by  Z. Petrowic, N. Mrvic-Petrovic, Beograd, 2014, s. 236-244.

 29. Makieła Z., Network connections of regional structures, [w:] Social Sciences: Management in Various Fields, Household, Publices, Company, Region, National Economy, Debrecen University Press, edited by M. Laczay and D. Fatuła, Debrecen, 2015, s. 85-94.

 30. Makieła Z., Entreprenuership and Innovation as a Factor in the Competitiveness of Local Authority Units, [w:] Daevelopment, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes, Cracow University of Economics, Fundation of the Cracow University of Economics, edited by J. Kaczmarek, P. Krzemiński, Cracow, s.47-55.

Projekty badawcze

 1. T. Tokarski Uwagi o ekspertowym wnioskowaniu na podstawie dwóch prób, „Wiadomości Statystyczne" nr 6/1992, s.27-29.
 2. T. Tokarski Modele przedsiębiorstwa z egzo- i endogenicznym postępem technicznym, „Wiadomości Statystyczne" nr 8/1993, s.21-24 oraz nr 9/1993, s.9-11.
 3. T. Tokarski, L. Kucharski Wybrane modele oligopolu, „Ekonomista" nr 5/1994, s.673-686.
 4. J. Stasiak, T. Tokarski Wykorzystanie funkcji dopasowań do analizy odpływów z bezrobocia w Polsce, „Gospodarka Narodowa" nr 5/1995, s.24-29.
 5. T. Tokarski Nakłady na badania i rozwój a wzrost dochodu narodowego i wydajności pracy, „Wiadomości Statystyczne" nr 1/1995, s.33-41.
 6. T. Tokarski Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach endogenicznych, „Ekonomista" nr 5/1996, s.581-604.
 7. T. Tokarski Postęp techniczny a wzrost gospodarczy (analiza oparta na modelu R.M. Solowa), „Studia Prawno-Ekonomiczne" tom LIII, s.93-119.
 8. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowań, „Ekonomista" nr 3/1997, s.345-372.
 9. T. Tokarski Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach Solowa i Lucasa, „Ekonomista" nr 2-3/1998, s.271-291.
 10. T. Tokarski, A. Gabryjelska, P. Krajewski, M. Mackiewicz Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, „Wiadomości Statystyczne" nr 8/1999, s.41-66.
 11. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Employment Structure and Employment Flexibility in Poland in Transition, „International Review of Economics and Business" Vol. XLVII, No. 2-June 2000, s.317-349.
 12. T. Tokarski Optymalne stopy inwestycji w modelu Mankiwa-Romera-Weila, „Ekonomista" nr 3/2000, s.339-367.
 13. T. Tokarski Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s.147 (rozprawa habilitacyjna).
 14. A. Rogut, T. Tokarski Regional Diversity of Wages in Poland in 90's, „International Review of Economics and Business" Vol. XLVIII, No. 4-December 2001, s.556-582.
 15. T. Tokarski Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w wybranych krajach OECD, „Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2001, s.63-90.
 16. T. Tokarski Istota modeli wzrostu endogenicznego, „Studia Prawno-Ekonomiczne" tom LXIII, s.123-140.
 17. T. Tokarski Dwadzieścia lat renesansu teorii wzrostu gospodarczego. Na ile lepiej rozumiemy jego mechanizm? w A. Wojtyna (red.) Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, VII Kongres Ekonomistów Polskich, tom I, Wydawnictwo PTE-Bellona, Warszawa 2001, s.213-245.
 18. E. Kryńska, E. Kwiatkowski, T. Tokarski Les transformations de la structure d'emploi et leur influence surla flexibilite du marche du travail en Pologne w La Pologne. Ses transformations economiques et institutionnelles et le processus de son integration a l'Union europeenne, Universite Paul-Valery Montpellier III, Montpellier 2001, s.37-67.
 19. A. Rogut, T. Tokarski Regional diversity of employment structure and outflows from unemployment to employment in Poland, „International Journal of Manpower" Vol. 23, No. 1/2002, s.62-76.
 20. T. Tokarski Polityka fiskalna a wzrost gospodarczy w warunkach stałych efektów skali, „Ekonomista" nr 2/2002, s.195-220.
 21. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski Elastyczność zatrudnienia w przekroju sektorowym i regionalnym w Polsce, „Gospodarka Narodowa" nr 4/2002, s.1-20.
 22. T. Tokarski Specyfikacja funkcji produkcji a równowaga długookresowego wzrostu gospodarczego, „Ekonomista" nr 3/2003, s.341-363.
 23. T. Tokarski Wzrost gospodarczy a rynek pracy w neoklasycznych modelach wzrostu, „Studia Ekonomiczne" INE-PAN nr 3 (XXXVIII)/2003, s.163-189.
 24. L. Kucharski, T. Tokarski Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce, „Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2003, s.47-63.
 25. T. Tokarski Reguły polityki monetarnej w warunkach długookresowej równowagi Domara-Solowa, „Gospodarka Narodowa" nr 9/2003, s.1-21.
 26. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce i niektórych krajach OECD, „Wiadomości Statystyczne" nr 10/2003, s.68-88.
 27. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski Regional economic and labour market performance and inter-regional labour market balance-the case of Poland, „Journal of Labour Market Research" no. 4/2004, Part I, s.409-424.
 28. E. Kwiatkowski, S. Roszkowska, T. Tokarski Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista" nr 1/2004, s.39-68.
 29. P. Gajewski, T. Tokarski Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, „Studia Ekonomiczne" INE-PAN nr 1-2 (XL-XLI)/2004, s.45-70.
 30. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska-tendencje i oczekiwania na przyszłość w S. Borkowska (red.) Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004, s.266-285.
 31. T. Tokarski Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s.164.
 32. T. Tokarski Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005, s.207.
 33. T. Tokarski, S. Roszkowska, P. Gajewski Regionalne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce, „Ekonomista" nr 2/2005, s.215-244.
 34. T. Tokarski Stopy procentowe a wzrost gospodarczy, „Studia Ekonomiczne" INE-PAN nr 1-2 (XLIV-XLV)/2005, s.31-56.
 35. T. Tokarski Regionalne zróżnicowanie rynku pracy, „Wiadomości Statystyczne" nr 11/2005, s.67-88.
 36. T. Tokarski O zróżnicowaniu rozwoju ekonomicznego polskich regionów i podregionów, „Studia Prawno-Ekonomiczne" tom LXXI, s.243-275.
 37. T. Tokarski, P. Gajewski Реальная конвергенция в Польше: региональный подход w B.I. Kholod (red.) Эвропейский вектор економιчново розвитку, Збιрник наукових праць, Днιпропетровський унιверситет економιки та права, Днιпропетровськ 2005, s.220-233.
 38. A. Adamczyk, T. Tokarski, R. Włodarczyk Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, „Gospodarka Narodowa" nr 9/2006, s.1-33.
 39. T. Tokarski PKB a rynek pracy w niektórych krajach Europy i Azji, „Wiadomości Statystyczne" nr 4/2006, s.55-77.
 40. T. Tokarski, W. Stępień, J. Wojnarowski Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, „Wiadomości Statystyczne" nr 7-8/2006, s.87-105.
 41. T. Tokarski Efekty skali, akumulacja kapitału i wzrost gospodarczy, „Studia Prawno-Ekonomiczne" tom LXXIII, s.103-135.
 42. A. Adamczyk, T. Tokarski, R. Włodarczyk GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries w J. Teczke (red.) Transformation Process in Poland and Ukraine, Cracow University of Economics and Kyiv National University of Trade and Economics, Cracow, 2006, s.13-26.
 43. A. Rogut, T. Tokarski Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, „Ekonomista" nr 1/2007, s.75-88.
 44. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005, „Ekonomista" nr 4/2007, s.439-455.
 45. T. Tokarski Efekty skali a akumulacja kapitału i wzrost zatrudnienia, „Ekonomista" nr 5/2007, s.631-649.
 46. T. Tokarski Efekty skali a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa" nr 1-2/2007, s.9-31.
 47. T. Tokarski Optymalne stopy inwestycji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa" nr 9/2007, s.1-18.
 48. T. Tokarski Teoretyczne podstawy przyczyn zróżnicowania rozwoju gospodarczego w R. Piasecki (red.) Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s.32-54.
 49. T. Tokarski Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008, s.192.
 50. T. Tokarski Matematyczne modele przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s.229.
 51. T. Tokarski Efekty skali a optymalne ścieżki wzrostu gospodarczego we Wzrost gospodarczy oraz problemy transformacji systemowej Refleksje poświęcone pamięci Profesora Cezarego Józefiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2008, s.93-106.
 52. T. Tokarski Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, „Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2008, s.25-42.
 53. P. Dykas, A. Sulima, T. Tokarski Złote reguły akumulacji kapitału w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa" nr 11-12/2008, s.47-75.
 54. T. Tokarski Oszacowania regionalnych funkcji produkcji, „Wiadomości Statystyczne" nr 10/2008, s.38-53.
 55. T. Tokarski Równowaga neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego przy funkcji produkcji CES, „Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXVII, s.89-128.
 56. T. Tokarski Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009, s.381.
 57. T. Tokarski The supply-side determinants of economic growth w W. Welfe (red.) Knowledge-based Economies. Models and Methods, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Vien, 2009, s.25-48
 58. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, „Wiadomości Statystyczne" nr 10/2009, s.35-54.
 59. T. Tokarski Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce, „Gospodarka Narodowa" nr 3/2010, s.24-39.
 60. T. Tokarski Regionalne zróżnicowanie bezrobocia, „Wiadomości Statystyczne" nr 5/2010.
 61. T. Tokarski Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2002-2008 w T. Walczak (red.) Ekonometria i statystyka w procesie modelowania, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych", tom 64, GUS, Warszawa 2010, s.81-95.
 62. P. Dykas, T. Tokarski Równowaga i optymalne sterowanie w N-kapitałowym modelu wzrostu typu Nonnemana-Vanhoudta, „Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXXI, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s.235-260.
 63. Ł. Jabłoński, T. Tokarski Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, „Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXXI, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s.261-290.
 64. T. Tokarski Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011, s.392.
 65. T. Tokarski Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011, s.429.