Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, Pokój 2.338, 30-348 Kraków
tptt@wp.pl, +48 12 664 58 47

Działalność naukowa

 • Ekonomia matematyczna
 • Matematyczne modele wzrostu gospodarczego
 • Analizy przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego Polski

Działalność dydaktyczna

 • Ekonomia matematyczna
 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Statystyka opisowa

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej

Publikacje

 1. T. Tokarski Uwagi o ekspertowym wnioskowaniu na podstawie dwóch prób, „Wiadomości Statystyczne" nr 6/1992, s.27-29.
 2. T. Tokarski Modele przedsiębiorstwa z egzo- i endogenicznym postępem technicznym, „Wiadomości Statystyczne" nr 8/1993, s.21-24 oraz nr 9/1993, s.9-11.
 3. T. Tokarski, L. Kucharski Wybrane modele oligopolu, „Ekonomista" nr 5/1994, s.673-686.
 4. J. Stasiak, T. Tokarski Wykorzystanie funkcji dopasowań do analizy odpływów z bezrobocia w Polsce, „Gospodarka Narodowa" nr 5/1995, s.24-29.
 5. T. Tokarski Nakłady na badania i rozwój a wzrost dochodu narodowego i wydajności pracy, „Wiadomości Statystyczne" nr 1/1995, s.33-41.
 6. T. Tokarski Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach endogenicznych, „Ekonomista" nr 5/1996, s.581-604.
 7. T. Tokarski Postęp techniczny a wzrost gospodarczy (analiza oparta na modelu R.M. Solowa), „Studia Prawno-Ekonomiczne" tom LIII, s.93-119.
 8. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowań, „Ekonomista" nr 3/1997, s.345-372.
 9. T. Tokarski Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach Solowa i Lucasa, „Ekonomista" nr 2-3/1998, s.271-291.
 10. T. Tokarski, A. Gabryjelska, P. Krajewski, M. Mackiewicz Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, „Wiadomości Statystyczne" nr 8/1999, s.41-66.
 11. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Employment Structure and Employment Flexibility in Poland in Transition, „International Review of Economics and Business" Vol. XLVII, No. 2-June 2000, s.317-349.
 12. T. Tokarski Optymalne stopy inwestycji w modelu Mankiwa-Romera-Weila, „Ekonomista" nr 3/2000, s.339-367.
 13. T. Tokarski Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s.147 (rozprawa habilitacyjna).
 14. A. Rogut, T. Tokarski Regional Diversity of Wages in Poland in 90's, „International Review of Economics and Business" Vol. XLVIII, No. 4-December 2001, s.556-582.
 15. T. Tokarski Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w wybranych krajach OECD, „Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2001, s.63-90.
 16. T. Tokarski Istota modeli wzrostu endogenicznego, „Studia Prawno-Ekonomiczne" tom LXIII, s.123-140.
 17. T. Tokarski Dwadzieścia lat renesansu teorii wzrostu gospodarczego. Na ile lepiej rozumiemy jego mechanizm? w A. Wojtyna (red.) Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, VII Kongres Ekonomistów Polskich, tom I, Wydawnictwo PTE-Bellona, Warszawa 2001, s.213-245.
 18. E. Kryńska, E. Kwiatkowski, T. Tokarski Les transformations de la structure d'emploi et leur influence surla flexibilite du marche du travail en Pologne w La Pologne. Ses transformations economiques et institutionnelles et le processus de son integration a l'Union europeenne, Universite Paul-Valery Montpellier III, Montpellier 2001, s.37-67.
 19. A. Rogut, T. Tokarski Regional diversity of employment structure and outflows from unemployment to employment in Poland, „International Journal of Manpower" Vol. 23, No. 1/2002, s.62-76.
 20. T. Tokarski Polityka fiskalna a wzrost gospodarczy w warunkach stałych efektów skali, „Ekonomista" nr 2/2002, s.195-220.
 21. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski Elastyczność zatrudnienia w przekroju sektorowym i regionalnym w Polsce, „Gospodarka Narodowa" nr 4/2002, s.1-20.
 22. T. Tokarski Specyfikacja funkcji produkcji a równowaga długookresowego wzrostu gospodarczego, „Ekonomista" nr 3/2003, s.341-363.
 23. T. Tokarski Wzrost gospodarczy a rynek pracy w neoklasycznych modelach wzrostu, „Studia Ekonomiczne" INE-PAN nr 3 (XXXVIII)/2003, s.163-189.
 24. L. Kucharski, T. Tokarski Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce, „Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2003, s.47-63.
 25. T. Tokarski Reguły polityki monetarnej w warunkach długookresowej równowagi Domara-Solowa, „Gospodarka Narodowa" nr 9/2003, s.1-21.
 26. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce i niektórych krajach OECD, „Wiadomości Statystyczne" nr 10/2003, s.68-88.
 27. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski Regional economic and labour market performance and inter-regional labour market balance-the case of Poland, „Journal of Labour Market Research" no. 4/2004, Part I, s.409-424.
 28. E. Kwiatkowski, S. Roszkowska, T. Tokarski Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista" nr 1/2004, s.39-68.
 29. P. Gajewski, T. Tokarski Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, „Studia Ekonomiczne" INE-PAN nr 1-2 (XL-XLI)/2004, s.45-70.
 30. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska-tendencje i oczekiwania na przyszłość w S. Borkowska (red.) Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004, s.266-285.
 31. T. Tokarski Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s.164.
 32. T. Tokarski Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005, s.207.
 33. T. Tokarski, S. Roszkowska, P. Gajewski Regionalne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce, „Ekonomista" nr 2/2005, s.215-244.
 34. T. Tokarski Stopy procentowe a wzrost gospodarczy, „Studia Ekonomiczne" INE-PAN nr 1-2 (XLIV-XLV)/2005, s.31-56.
 35. T. Tokarski Regionalne zróżnicowanie rynku pracy, „Wiadomości Statystyczne" nr 11/2005, s.67-88.
 36. T. Tokarski O zróżnicowaniu rozwoju ekonomicznego polskich regionów i podregionów, „Studia Prawno-Ekonomiczne" tom LXXI, s.243-275.
 37. T. Tokarski, P. Gajewski Реальная конвергенция в Польше: региональный подход w B.I. Kholod (red.) Эвропейский вектор економιчново розвитку, Збιрник наукових праць, Днιпропетровський унιверситет економιки та права, Днιпропетровськ 2005, s.220-233.
 38. A. Adamczyk, T. Tokarski, R. Włodarczyk Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, „Gospodarka Narodowa" nr 9/2006, s.1-33.
 39. T. Tokarski PKB a rynek pracy w niektórych krajach Europy i Azji, „Wiadomości Statystyczne" nr 4/2006, s.55-77.
 40. T. Tokarski, W. Stępień, J. Wojnarowski Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, „Wiadomości Statystyczne" nr 7-8/2006, s.87-105.
 41. T. Tokarski Efekty skali, akumulacja kapitału i wzrost gospodarczy, „Studia Prawno-Ekonomiczne" tom LXXIII, s.103-135.
 42. A. Adamczyk, T. Tokarski, R. Włodarczyk GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries w J. Teczke (red.) Transformation Process in Poland and Ukraine, Cracow University of Economics and Kyiv National University of Trade and Economics, Cracow, 2006, s.13-26.
 43. A. Rogut, T. Tokarski Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, „Ekonomista" nr 1/2007, s.75-88.
 44. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005, „Ekonomista" nr 4/2007, s.439-455.
 45. T. Tokarski Efekty skali a akumulacja kapitału i wzrost zatrudnienia, „Ekonomista" nr 5/2007, s.631-649.
 46. T. Tokarski Efekty skali a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa" nr 1-2/2007, s.9-31.
 47. T. Tokarski Optymalne stopy inwestycji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa" nr 9/2007, s.1-18.
 48. T. Tokarski Teoretyczne podstawy przyczyn zróżnicowania rozwoju gospodarczego w R. Piasecki (red.) Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s.32-54.
 49. T. Tokarski Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008, s.192.
 50. T. Tokarski Matematyczne modele przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s.229.
 51. T. Tokarski Efekty skali a optymalne ścieżki wzrostu gospodarczego we Wzrost gospodarczy oraz problemy transformacji systemowej Refleksje poświęcone pamięci Profesora Cezarego Józefiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2008, s.93-106.
 52. T. Tokarski Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, „Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2008, s.25-42.
 53. P. Dykas, A. Sulima, T. Tokarski Złote reguły akumulacji kapitału w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa" nr 11-12/2008, s.47-75.
 54. T. Tokarski Oszacowania regionalnych funkcji produkcji, „Wiadomości Statystyczne" nr 10/2008, s.38-53.
 55. T. Tokarski Równowaga neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego przy funkcji produkcji CES, „Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXVII, s.89-128.
 56. T. Tokarski Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009, s.381.
 57. T. Tokarski The supply-side determinants of economic growth w W. Welfe (red.) Knowledge-based Economies. Models and Methods, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Vien, 2009, s.25-48
 58. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, „Wiadomości Statystyczne" nr 10/2009, s.35-54.
 59. T. Tokarski Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce, „Gospodarka Narodowa" nr 3/2010, s.24-39.
 60. T. Tokarski Regionalne zróżnicowanie bezrobocia, „Wiadomości Statystyczne" nr 5/2010.
 61. T. Tokarski Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2002-2008 w T. Walczak (red.) Ekonometria i statystyka w procesie modelowania, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych", tom 64, GUS, Warszawa 2010, s.81-95.
 62. P. Dykas, T. Tokarski Równowaga i optymalne sterowanie w N-kapitałowym modelu wzrostu typu Nonnemana-Vanhoudta, „Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXXI, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s.235-260.
 63. Ł. Jabłoński, T. Tokarski Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, „Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXXI, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s.261-290.
 64. T. Tokarski Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011, s.392.
 65. T. Tokarski Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011, s.429.