dr Magdalena Maria Stuss

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarach: zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach, employer brandingu, organizacji pracy na stanowiskach menedżerskich, jak również na poszukiwanie relacji pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a finansami – zarządzanie kapitałem ludzkim w praktyce przedsiębiorstw oraz współczesnych koncepcjach zarzadzania.

Całościowym efektem pracy naukowej jest:

 • dorobek publikacyjny obejmujący 100 prac naukowych, na który składają się:
  • samodzielne monografie naukowe,  współautorstwa w monografiach naukowych, samodzielne rozdziały w monografiach i współautorstwa rozdziałów w monografiach
  • artykuły w wiodących czasopismach naukowych z listy wysoko punktowanych czasopism MNiSW,
 • udział w projektach badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (min. Projekt  Ramowy Unii Europejskiej, International Visegrad Program, EFS - Sektorowy Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich,
 • projekty badawcze w ramach badań własnych i działalności statutowej Instytutu, w większości przypadków będąc kierownikiem tematu badawczego.
 • raporty badawcze z diagnozy i audytów w wybranych podmiotach sektora publicznego.
 • wstąpienia i uczestnictwo w konferencjach naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych w Polsce i zagranicą.

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi:

 • stała współpraca z Greenwich University London - Business School, w zakresie projektów naukowych, publikacji i nowych inicjatyw badawczych
 • gościnne wykłady w oraz badania naukowe w  zagranicznych uniwersytetach (visiting profesor) min. w University College London, Friedrich-Alexander Universität, Erlangen – Nürnberg, Universite Robert Schumana, L’Ecole Superieuere de Comerce de Strsbourg, Ludwig-Maximilians-Universität München, Vysoká škola ekonomická v Praze , Universidad de Sevilla , Universitatea din București Bukareszt, Ekonomická Univerzita v Bratislave

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna opiera się na trzech filarach prac:

 1. prowadzenie zajęć ze studentami(wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i warsztaty):
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi – podstawy
  • Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding)
  • Controlling personalny
  • Zarzadzanie kapitałem ludzkim
  • Koncepcje zarządzania
 2. prowadzenie seminariów oraz promotorstwo na studiach licencjackich i magisterskich z zakresu koncepcji zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w jednostkach administracji publicznej.
 3. współpraca i wspomaganie prac stypendystów oraz stażystów w ramach programów międzynarodowych dla studentów (min. Program im. Lane'a Kirklanda, Polish-American Freedom Foundation, Programy Stypendialne Rządu RP, Visgard Program)

Pełnione funkcje

Członek Rady Wydziału WZiKS, członek Rady Instytutu

Problematyka seminarium

 • Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
  - planowanie w obszarze funkcji personalnej
  - motywacja pracowników
  - dobór i ocena
  - rozwój na miarę XXI wieku
  - nowoczesne narzędzia zwalniania pracowników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i przejęć
 • Modele zarządzania zasobami ludzkimi
 • Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami (outsourcing, assessment center, benchmarking)
 • Kształtowania i oceny efektywności kadry menedżerskiej we współczesnych organizacjach
 • Analizy czynników wpływających na sprawną pracę menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Organizacje uczące się – organizacje wirtualne – organizacje inteligentne
 • Efektywności kadry menedżerskiej w organizacjach uczących się
 • Innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu podmiotowym, procesowym i organizacyjnym
 • Zarządzanie wiedzą – wyzwaniem współczesnych gospodarek
 • Procesy zarządzania w firmach globalnych
 • Procesy zarządzania w sektorze MSP

Publikacje

Projekty badawcze i ekspertyzy

 • 1997-98 - projekt naukowy pt.  „Model zarządzania zasobami ludzkimi jako determinanta innowacyjności przedsiębiorstw", główny wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 1999 - projekt naukowy pt. „Kształtowanie środowiska pracy dla potrzeb strategii innowacji. Funkcje i zadania  menedżera w tworzeniu optymalnego środowiska pracy", główny wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 2000 - projekt naukowy pt. „Analiza czynników wpływających na sprawną pracę menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw" główny wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 2001 - projekt naukowy pt. „Wpływ integracji europejskiej na zarządzanie strategiczne w polskich przedsiębiorstwach", główny wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 2001-2003 - grant promotorki KBN, „Metody oceny efektywności kadry menedżerskiej", nr 5 HO2D 32 20, główny wykonawca

 • 2002-03 - projekt naukowy pt. „Ocena efektywności kadry menedżerskiej w organizacji uczącej się", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 2003 - projekt naukowy pt. „Wpływ systemów zarządzania jakością na sprawność przedsiębiorstwa", główny wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 2003-2004 - projekt SPUB nr 3040 pt. „Polityka innowacji w sektorach niskich technologii. Wkład przemysłów niskich technologii w tworzenie wiedzy, zatrudnienia i wzrostu w Europie"

 • 2004 - projekt naukowy pt. „Kompetencje kadry kierowniczej w nowoczesnych modelach funkcjonowania organizacji", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2004 - projekt naukowy pt. „Systemy wynagradzania pracowników w korporacjach międzynarodowych jako element systemu motywacyjnego", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2003-2005 - Projekt Ramowy Unii Europejskiej, projekt „Policy and Innovation in Low-Tech - PILOT", wykonawca, bez honorarium

 • 2003 - 2007 - projekt naukowy pt. „Wpływ normatywnych systemów zarządzania na zaspokojenie oczekiwań grup interesów" (nr522), kierownik projektu, źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2004 - projekt naukowy pt. „Nowoczesne technologie informatyczne w ZZL", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2004-2006 - projekt naukowy pt. „ Audyt komisariatów policji" (w ramach umowy z Komendą Miejska Policji w Krakowie), wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut spraw Publicznych

 • 2005 - projekt naukowy pt. „Zakres wykorzystania outsourcingu personalnego w praktyce polskich firm, kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ i CRBW

 • 2005-2006 - projekt naukowy pt. Identyfikacja i diagnoza wykorzystywanych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi, kierownik projektu, źródło finansowania: Stypendium Rektorskie

 • 2005-2006 - projekt naukowy pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i przejęć, kierownik projektu, źródło finansowania: Stypendium Rektorskie

 • 2005 - 2008 - projekt naukowy pt. „Integracja po fuzji" (nr 528), główny wykonawca, źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2006 - projekt naukowy pt. „Audyt menedżerski jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2006 - projekt naukowy pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i przejęć", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ i WRBW

 • 2006-2007 - Sektorowy Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 pt „Rozwój oferty instytucji rynku pracy", EFS, główny wykonawca

 • 2006-2007 - projekt naukowy pt. Zarządzanie po fuzji lub przejęciu (post merger management)-modelowanie branży motoryzacyjnej ", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ i WRBW

 • 2006 - 2008 - grant badawczy Ministerstwa Edukacji i Nauki „Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór właścicielski w spółkach akcyjnych", nr 0925/H03/2006/30, główny wykonawca

 • 2007 - projekt naukowy pt. „Analiza wybranych aspektów zarządzania nowymi organizacjami po fuzji lub przejęciu", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2008 - projekt naukowy pt. „Motywacja do pracy w warunkach zmian organizacyjnych na przykładzie fuzji i przejęć", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2008 - projekt naukowy pt. „Wycena kapitału ludzkiego w organizacjach międzynarodowych", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ i WRBW

 • 2009 - 2010 - projekt naukowy pt. „Fuzje i przejęcia jako źródło wiedzy organizacji", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2007 - 2010 - projekt naukowy pt. Dyfuzja współczesnych metod w zarządzaniu przedsiębiorstwami różnych klas wielkości, (nr 362) kierownik projektu, źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2008 -  2010 - projekt naukowy pt. „Zarządzanie wiedzą – istota, uwarunkowania, główny wykonawca", źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2009 - 2010 - projekt naukowy pt. Talent Management: how IT two international companies nurture value adding Human Resources in economic slowdown in Poland, International Visegrad Program    (Project registration number – 50910451)        

 • 2010 - 2011 - projekt naukowy The right of characters in the right squares and in the right time - and shared interest of the company and individual in terms of career development and the talent management, International Visegrad Program

 • 2011 - projekt naukowy pt. Systemowe zarządzanie jakością w jednostce edukacyjnej, główny wykonawca", źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2012 - projekt naukowy pt. Metodyka zarządzania ryzykiem w sektorze MSP, główny wykonawca, źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2013 - 2014 - projekt naukowy pt. Konkurencja i współpraca w zarządzaniu przedsiębiorstwami, główny wykonawca", źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2015 - projekt naukowy pt. Uwarunkowania ciągłości działalności organizacji, główny wykonawca", źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2016 - projekt naukowy pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w spółkach notowanych na GPW, kierownik projektu, źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii, finansów  i Zarządzania

Kontakt

dr Magdalena Maria Stuss

Katedra Organizacji i Zarządzania
 

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.368

Telefon

+48 12 664 57 92

(wyłącznie w godzinach tradycyjnych konsultacji)

Mail
USOSweb