dr Magdalena Maria Stuss

Działalność naukowa

Obszary zainteresowań naukowych dr Magdaleny M. Stuss koncentrują się wokół zagadnień ogólnego zarządzania organizacjami publicznymi i przedsiębiorstwami,  koncepcji współczesnego zarządzania, organizacji pracy a przede wszystkim zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi badania w ramach polskich i międzynarodowych konsorcjów.

W zakresie zainteresowań naukowych jest  również poszukiwanie relacji pomiędzy zarządzaniem a finansami w praktyce przedsiębiorstw, czego efektem jest współpraca z Greenwich University London.

W trakcie pracy naukowej brała udział w 35 projektach badawczych, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych. Uczestniczyła w Projekcie  Ramowym Unii Europejskiej, w 2 projektach International Visegrad Program oraz w programie EFS - Sektorowy Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 pt „Rozwój oferty instytucji rynku pracy". Realizowała również 2 granty naukowe jako główny wykonawca. Wygrała 2 konkursy na finansowanie badań naukowych z Rektorskiego Funduszu UJ. Uczestniczyła w 27 projektach badawczych w ramach badań własnych i działalności statutowej Instytutu, w większości przypadków będąc kierownikiem tematu badawczego.

Działalność dydaktyczna

Prowadzi zajęcia (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i warsztaty) oraz seminaria na studiach licencjackich i magisterskich z zakresu koncepcji zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w jednostkach administracji publicznej. Jest promotorem prac licencjackich i magisterskich. Do tej pory wypromowała ponad 200 magistrów i licencjatów.

Szczególną rolę w działalności naukowej  i dydaktycznej pełni współpraca i wspomaganie prac stypendystów oraz stażystów w ramach programów międzynarodowych dla studentów. W latach 2005 - 2011 sprawowała opiekę i nadzór merytoryczno-naukowy  nad stypendystami Programu im. Lane'a Kirklanda, Polish-American Freedom Foundation. Co roku tworzyła programy studiów, założenia i cele prac badawczych oraz wspomagała przygotowanie  pracy rozliczeniowej dla jednego lub dwóch stypendystów, głównie w języku angielskim. Realizowała również opiekę naukową i dydaktyczną dla studentów w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP dla obywateli z krajów b. ZSRR i b. obozu komunistycznego w latach 2009-2010. Natomiast w latach 2009 - 2011 była kierownikiem dwóch projektów międzynarodowych International Visegrad Program i opiekunem stażystki w ramach tego programu.

Pełni funkcję opiekuna naukowo- dydaktycznego stypendysty Rządu polskiego w ramach programu stypendialnego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Miedzynarodowej.

Pełnione funkcje

2016-2020 - Członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

2005-2012 - Członek Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania

2004-2007 - Przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Problematyka seminarium

 • Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
  - planowanie w obszarze funkcji personalnej
  - motywacja pracowników
  - dobór i ocena
  - rozwój na miarę XXI wieku
  - nowoczesne narzędzia zwalniania pracowników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i przejęć
 • Modele zarządzania zasobami ludzkimi
 • Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami (outsourcing, assessment center, benchmarking)
 • Kształtowania i oceny efektywności kadry menedżerskiej we współczesnych organizacjach
 • Analizy czynników wpływających na sprawną pracę menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Organizacje uczące się – organizacje wirtualne – organizacje inteligentne
 • Efektywności kadry menedżerskiej w organizacjach uczących się
 • Innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu podmiotowym, procesowym i organizacyjnym
 • Zarządzanie wiedzą – wyzwaniem współczesnych gospodarek
 • Procesy zarządzania w firmach globalnych
 • Procesy zarządzania w sektorze MSP

Publikacje

KSIĄŻKI

 1. „Metody oceniania współczesnej kadry menedżerskiej", Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, ISBN 83-7188-697-7
 2. „Zmiany w systemie społecznym powiatowych urzędów pracy. Metody pracy. Kultura organizacyjna" (współautorstwo z A. Kurkiewicz), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego  Kraków 2007, ISBN 978-83-233-2361-7
 3. „Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych" (współautorstwo z A. Herdan, A. Krasodomska) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego  Kraków 2009, ISBN 978-83-233-2730-1
 4. „Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ISBN 978-83-233-3935-9
 5. „The Diagnosis of the Innovation In Chosen Companies of the Small Business", w: Determinants of Entrepreneurship Development, edited by H. Koscielniak Sekcja Wydawnictwa wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, ISBN 978-83-61118-19-0, s.42-53,
 6. „Outsourcing personalny w sektorze usług", w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu  Szczecińskiego" Ekonomiczne problemy usług, 2012 nr 722, ISSN 1640-6818, s.215-227
 7. "Personal Audit As A Modern Human Resources Management Tool", Scientific Journal  No 30 Zeszyt Naukowy WSiB 2013, ISSN 2300-6285, http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/
 8. "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi – analiza pojęciowa i studium przypadku", w: Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, pod red. P. Wachowiak i S. Winch, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ISBN 978-83-73778-900-5,s.417-429
 9. „Zarządzanie kapitałem ludzkim w spółkach notowanych na GPW" w: Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym pod Re. A. Stabryły i S. Wawaka, Wydawnictwo Mfiles.pl Kraków 2014, ISBN 978-83-935104-6-7, s.129-140
 10. „HRM after merger or acquisition and HRM in international corporations" w: Proceedings of the Business & Management Conference : Vienna, Austria, 21-24 June, 2015, Wydawca Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, ISBN 978-80-87927-13-7 (płyta CD), s. 318-332,
 11. „WYCENA KAPITAŁU LUDZKIEGO W SPÓŁCE GIEŁDOWEJ NA PRZYKŁADZIE PKN ORLEN S.A.", Zeszyt Naukowy WSiB 2015 – Zarządzanie nr 36, ISSN 2300-6285, http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/

ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. „Kultura organizacyjna a orientacja na klienta", Problemy jakości 1999 nr2, s.28-31
 2. „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: wyniki badań", Marketing i Rynek 9/2015, ISSN 1231-7853 (płyta CD), s.638-648.

LISTA WSZYTKICH PUBLIKACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE 'KONTAKT'

Projekty badawcze i ekspertyzy

 • 1997-98 - projekt naukowy pt.  „Model zarządzania zasobami ludzkimi jako determinanta innowacyjności przedsiębiorstw", główny wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 1999 - projekt naukowy pt. „Kształtowanie środowiska pracy dla potrzeb strategii innowacji. Funkcje i zadania  menedżera w tworzeniu optymalnego środowiska pracy", główny wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 2000 - projekt naukowy pt. „Analiza czynników wpływających na sprawną pracę menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw" główny wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 2001 - projekt naukowy pt. „Wpływ integracji europejskiej na zarządzanie strategiczne w polskich przedsiębiorstwach", główny wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 2001-2003 - grant promotorki KBN, „Metody oceny efektywności kadry menedżerskiej", nr 5 HO2D 32 20, główny wykonawca

 • 2002-03 - projekt naukowy pt. „Ocena efektywności kadry menedżerskiej w organizacji uczącej się", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 2003 - projekt naukowy pt. „Wpływ systemów zarządzania jakością na sprawność przedsiębiorstwa", główny wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut Zarządzania UJ

 • 2003-2004 - projekt SPUB nr 3040 pt. „Polityka innowacji w sektorach niskich technologii. Wkład przemysłów niskich technologii w tworzenie wiedzy, zatrudnienia i wzrostu w Europie"

 • 2004 - projekt naukowy pt. „Kompetencje kadry kierowniczej w nowoczesnych modelach funkcjonowania organizacji", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2004 - projekt naukowy pt. „Systemy wynagradzania pracowników w korporacjach międzynarodowych jako element systemu motywacyjnego", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2003-2005 - Projekt Ramowy Unii Europejskiej, projekt „Policy and Innovation in Low-Tech - PILOT", wykonawca, bez honorarium

 • 2003 - 2007 - projekt naukowy pt. „Wpływ normatywnych systemów zarządzania na zaspokojenie oczekiwań grup interesów" (nr522), kierownik projektu, źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2004 - projekt naukowy pt. „Nowoczesne technologie informatyczne w ZZL", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2004-2006 - projekt naukowy pt. „ Audyt komisariatów policji" (w ramach umowy z Komendą Miejska Policji w Krakowie), wykonawca, źródło finansowania: badania własne Instytut spraw Publicznych

 • 2005 - projekt naukowy pt. „Zakres wykorzystania outsourcingu personalnego w praktyce polskich firm, kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ i CRBW

 • 2005-2006 - projekt naukowy pt. Identyfikacja i diagnoza wykorzystywanych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi, kierownik projektu, źródło finansowania: Stypendium Rektorskie

 • 2005-2006 - projekt naukowy pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i przejęć, kierownik projektu, źródło finansowania: Stypendium Rektorskie

 • 2005 - 2008 - projekt naukowy pt. „Integracja po fuzji" (nr 528), główny wykonawca, źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2006 - projekt naukowy pt. „Audyt menedżerski jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2006 - projekt naukowy pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i przejęć", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ i WRBW

 • 2006-2007 - Sektorowy Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 pt „Rozwój oferty instytucji rynku pracy", EFS, główny wykonawca

 • 2006-2007 - projekt naukowy pt. Zarządzanie po fuzji lub przejęciu (post merger management)-modelowanie branży motoryzacyjnej ", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ i WRBW

 • 2006 - 2008 - grant badawczy Ministerstwa Edukacji i Nauki „Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór właścicielski w spółkach akcyjnych", nr 0925/H03/2006/30, główny wykonawca

 • 2007 - projekt naukowy pt. „Analiza wybranych aspektów zarządzania nowymi organizacjami po fuzji lub przejęciu", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2008 - projekt naukowy pt. „Motywacja do pracy w warunkach zmian organizacyjnych na przykładzie fuzji i przejęć", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2008 - projekt naukowy pt. „Wycena kapitału ludzkiego w organizacjach międzynarodowych", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ i WRBW

 • 2009 - 2010 - projekt naukowy pt. „Fuzje i przejęcia jako źródło wiedzy organizacji", kierownik projektu, źródło finansowania: badania własne Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

 • 2007 - 2010 - projekt naukowy pt. Dyfuzja współczesnych metod w zarządzaniu przedsiębiorstwami różnych klas wielkości, (nr 362) kierownik projektu, źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2008 -  2010 - projekt naukowy pt. „Zarządzanie wiedzą – istota, uwarunkowania, główny wykonawca", źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2009 - 2010 - projekt naukowy pt. Talent Management: how IT two international companies nurture value adding Human Resources in economic slowdown in Poland, International Visegrad Program    (Project registration number – 50910451)        

 • 2010 - 2011 - projekt naukowy The right of characters in the right squares and in the right time - and shared interest of the company and individual in terms of career development and the talent management, International Visegrad Program

 • 2011 - projekt naukowy pt. Systemowe zarządzanie jakością w jednostce edukacyjnej, główny wykonawca", źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2012 - projekt naukowy pt. Metodyka zarządzania ryzykiem w sektorze MSP, główny wykonawca, źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2013 - 2014 - projekt naukowy pt. Konkurencja i współpraca w zarządzaniu przedsiębiorstwami, główny wykonawca", źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2015 - projekt naukowy pt. Uwarunkowania ciągłości działalności organizacji, główny wykonawca", źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii i Zarządzania

 • 2016 - projekt naukowy pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w spółkach notowanych na GPW, kierownik projektu, źródło finansowania: działalność statutowa Instytut Ekonomii, finansów  i Zarządzania

Kontakt

dr Magdalena Maria Stuss

Katedra Organizacji i Zarządzania
 

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.368

Telefon

+4812 664 57 92

Mail
USOSweb
Wykaz publikacji