Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Sylwia Bąk

Dr Sylwia Bąk

Adiunkt
Katedra Systemów Zarządzania

Google Scholar, ResearchGate, ORCiD, Repozytorium UJ

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.316, 30-348 Kraków
sylwia.bak@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 58 37

English version of employee's website

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych:

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Odporność przedsiębiorstw
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie strategiczne
 • Systemy zarządzania

Działalność dydaktyczna

 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Audyt wewnętrzny
 • Analiza ekonomiczna
 • Logistyka
 • Zarządzanie projektami
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy rachunkowości
 • Seminarium dyplomowe (magisterskie i licencjackie)

Publikacje

Książki

1. Bąk S., Jedynak P. (2023), Risk Management Maturity: A Multidimensional Model, London, New York: Routledge.

2. Jedynak P., Bąk S. (2021), Risk Management in Crisis: Winners and Losers during the COVID-19 Pandemic, London, New York: Routledge.

Artykuły naukowe

1. Bąk S. (2023), The embedment of risk management in enterprise management system, International Journal of Contemporary Management, ahead of print.

2. Bąk S., Jedynak P. (2022), The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Global Risk Landscape in the Era of SMART WORLD, Management Issues, 20 (2), s. 99–120.

3. Jedynak P., Bąk S. (2022), Kluczowe czynniki porażek przedsiębiorstw podczas pandemii COVID-19, Management and Quality, 4 (2), s. 80-91.

4. Jedynak P., Bąk S. (2022), Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami podczas pandemii COVID-19, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 184, s. 65-78.

5. Bąk S. (2021), Cele zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach sektora mediów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarządzanie Mediami 9 (2), s. 267-280.

6. Bąk S. (2020), Risk profile of polish enterprises in the media sector listed on the Warsaw Stock Exchange, Zarządzanie Mediami, 8 (4), s. 465-478.

7. Jedynak P., Bąk S. (2020), Understanding Uncertainty and Risk in Management, Journal of Intercultural Management, 12 (1), s. 12-35.

8. Bąk S. (2020), The problem of uncertainty and risk as a subject of research of the Nobel Prize Laureates in Economic Sciences, Journal of Economics and Management, 39 (1), s. 21-40.

9. Jedynak P., Bąk S. (2019), Objectives of risk management in the financial services sector: the perspective of Polish enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange, Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, 1 (1), s. 231-240.

10. Bąk S. (2018), Risk management in enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange: the role of formal and legal determinants, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 9, cz. 3, s. 375-391.

11. Jedynak P., Bąk S. (2018), Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem, Problemy Jakości, 50 (10), s. 12-18.

12. Jedynak P, Bąk S. (2018), The global risk landscape - its shape, tendencies, and consequences for management, Journal of Economics & Management, 2 (32), s. 48-59.

13. Bąk S. (2017), Bankowość elektroniczna jako nowy wymiar zarządzania ryzykiem operacyjnym w sektorze bankowym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 10, cz. 1, s. 139-152.

14. Bąk S. (2016), Charakterystyka ryzyka i sposobów zarządzania nim w sektorze energetycznym – wyniki badania sprawozdań zarządów z działalności polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 299, s. 19-32.

Rozdziały w monografiach

1. Jedynak P., Bąk S. (2020), Pandemic risk - essence, prediction and adaptation, [w:] The dilemmas of quality of management in the 21st century in the context of change, risk, uncertainty and COVID-19 pandemic, pod red. E. Skrzypek, Departament of Economics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Lublin, s. 87-101.

2. Jedynak P., Bąk S. (2020), The role of managers in risk management, [w:] Contemporary organisation and management. Challenges and trends. A. Michałkiewicz, W. Mierzejewska (red.), Łódź University Press, Łódź, s. 403-416.

3. Bąk S. (2017), Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w polskich przedsiębiorstwach energetycznych, [w:] Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności, pod red. M. Romanowska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie, Częstochowa, s. 130-144.

4. Jedynak P., Bąk S. (2017), Przegląd standardów zarządzania ryzykiem, [w:] Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy, pod red. E. Skrzypek, A. Piasecka, S. Sagan, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Lublin, s. 49-68.

5. Bąk S. (2017), Implementacja systemów zarządzania jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w świetle normalizacji i standaryzacji w gospodarce [w:] Jakość zarządzania - refleksje, wymiary problemy, pod red. M. Bugdol, P. Jedynak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 267-275.

Projekty badawcze, granty, konkursy

2018 – 2020, Projekt badawczy w ramach badań własnych pt.: „Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach”, kierownik projektu, źródło finansowania: dotacja celowa na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

2020 - Beneficjentka pierwszej edycji konkursu pt.: „Wsparcie publikacji w Priorytetowym Obszarze Badawczym Society of the Future” w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

2022 - Beneficjentka konkursu w ramach działania OTWARTY DOSTĘP podejmowanego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Nagrody i wyróżnienia

2022 – wyróżnienie za bardzo wysokie wyniki ankiet studenckich w r.a. 2020/2021 (IEFIZ UJ)

2022 – Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2021/2022

Pełnione funkcje

Przewodnicząca Zespołu Egzaminacyjnego ds. rekrutacji cudzoziemców na r.a. 2021/2022, WZIKS UJ

Członek komisji antymobbingowej UJ w r.a. 2021/2022 oraz w r.a. 2022/2023

Opiekun roku na kierunku Finanse i Controlling w IEFIZ UJ w r.a. 2022/2023

Udział w konferencjach naukowych

2022 - XI Krajowa i III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość przyszłości - przyszłość jakości", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

2022 - VIII Ogólnopolska Konferencja „Przedsiębiorstwo hybrydowe”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kazimierz Dolny.

2022 - XI Konferencja Naukowa „ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI” - PROBLEMY ZARZĄDZANIA W ŚWIECIE SMART, Politechnika Łódzka, Kistowo, Sulęczyno.

2021 – Konferencja Naukowa Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Letnia Zarządzania „Wyzwania zarządzania: Społeczne – Technologiczne – Globalne”, SGH w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2020 - XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – "Jakość nadzieją na lepszy świat - Quality & Hope 2020", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny.

2019 - 4th Annual “Emerging Trends in Marketing and Management” International Conference, The Marketing School, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania.

2018 - XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Modele organizacyjne doskonalące zarządzanie jakością w warunkach różnorodności – QUALITY AND VARIETY 2018”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny.

2018 – Konferencja Naukowa Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Letnia Zarządzania „Tożsamość nauk o zarządzaniu. Megatrendy, ewolucja, kontekstowość”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Krynica Zdrój.

2017 - XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowa jakość zarządzania - NEW QUALITY 2017”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny.

2017 - Konferencja Naukowa „Innowacyjne instrumenty zarządzania organizacjami” organizowana przez Kwartalnik International Journal of Contemporary Management oraz Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2017 – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii”, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa.

2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomia i Jakość Zarządzania”, zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu XX-lecia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 140-lecia Katedry Ekonomii w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2016 - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie – Rachunkowość - Nowe Technologie pt.: „Zmiany – innowacje - kreatywność”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kraków.

Inne informacje

Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Rozprawa doktorska pt.: „Zarządzanie ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2020 roku (promotor: prof. dr hab. Piotr Jedynak).