Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Natalia Dudzińska-Korczak

Starszy wykładowca
Zakład Teorii Zarządzania i Kapitału Ludzkiego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.336, 30-348 Kraków
natalia.dudzinska-korczak@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 59

Działalność naukowa

Dr Natalia Dudzińska – Korczak obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na temat procesów konsolidacyjnych w branżach tradycyjnych gospodarki polskiej na tle gospodarek rozwiniętych w 2009 r.

W swojej pracy naukowo – dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami (zarówno w sektorze MSP, jak i przedsiębiorstw globalnych). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w szczególności na:

 • zarządzaniu strategicznym,
 • metodach i technikach zarządczych stosowanych we współczesnych organizacjach,
 • źródłach konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • kierunkach i formach współdziałania gospodarczego,
 • procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw,
 • procesie rozwoju polskich ugrupowań gospodarczych,
 • aktywności konsolidacyjnej przedsiębiorstw w polskiej i światowej gospodarce.

  W roku akademickim 2004/2005 otrzymała nagrodę zespołową III stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

  W roku akademickim 2014/2015 otrzymała nagrodę Rektora za zaangażowanie w pracę dydaktyczną i organizacyjną.

  Jest współautorką książki pt. „Zarządzanie strategiczne" oraz koncepcji i treści merytorycznych kursu dydaktycznego z zakresu zarządzania strategicznego dla jednostki międzyuczelnianej - Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego oraz książki pt. „Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej. Wybrane uwarunkowania", red. M. Baran, WUJ, Kraków 2014. Jest autorką kilku recenzji wydawniczych, jak również kilkudziesięciu recenzji prac magisterskich i licencjackich.

  Jest również współautorką lub autorką kilku artykułów związanych z realizowanymi projektami naukowymi, np.:

  • „Efektywność pracy menedżerskiej" (współudział w temacie badań własnych w latach 1999/2000),
  • „Analiza czynników wpływających na sprawną pracę menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw" (współudział w temacie badań własnych w latach 2000/2001),
  • „Wpływ integracji europejskiej na zarządzanie strategiczne w polskich przedsiębiorstwach" (współudział w temacie badań własnych w latach 2001/2002),
  • „Zaopatrzenie w usługi podstawowe na zliberalizowanych rynkach w czterech sektorach: transport, telekomunikacja, poczta i energia elektryczna" (międzynarodowy projekt o akronimie BASIC w obrębie 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej w latach 2003-2005),
  • „Procesy konsolidacyjne na tle współdziałania gospodarczego w Polsce" (badania własne w latach 2006-2010),
  • „Identyfikacja i ocena działań z zakresu CSR w sektorze elektroenergetycznym w Polsce" (współudział w temacie badań własnych – 2011-2012 r.),
  • „Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce" (badania własne w latach 2013-2014).

Działalność dydaktyczna

Dr Natalia Dudzińska – Korczak prowadzi wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria oraz seminaria. Pełni funkcję promotora prac licencjackich i magisterskich, do tej pory kilkudziesięciu seminarzystów obroniło swoje prace pod jej kierunkiem z bardzo dobrymi wynikami. Jest opiekunem studentów realizujących ITS,  a także  monitoruje projekty organizacyjne w ramach nieformalnych studenckich grup ćwiczeniowych powstających z inicjatywy studentów. Dydaktyk z pasji i zamiłowania.

Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Nauki o organizacji
 • Związki i integracje przedsiębiorstw
 • Zarządzanie strategiczne
 • Metody organizacji i zarządzania
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie projektami
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Problematyka seminarium licencjackiego i magisterskiego

 1. Uwarunkowania funkcjonowania oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Projektowanie oraz wdrażanie strategii przedsiębiorstw i organizacji publicznych.
 3. Metody strategicznej diagnozy otoczenia i przedsiębiorstwa.
 4. Strategie konkurencji przedsiębiorstwa.
 5. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa.
 6. Strategie tworzenia i rozwoju sieci przedsiębiorstw.
 7. Strategie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
 8. Strategie outsourcingu produkcji i usług.
 9. Strategie zarządzania sytuacją kryzysową.
 10. Zarządzanie relacjami z otoczeniem organizacji.
 11. Analiza źródeł konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 12. Proste i złożone formy współdziałania gospodarczego (m.in. franchising, kooperacja produkcyjna, alianse strategiczne, partnerstwo publiczno – prywatne, struktury klastrowe).
 13. Zarządzanie procesem konsolidacyjnym (m.in. strategie i analizy w procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacja i integracja przedsiębiorstw po nabyciu).
 14. Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych.
 15. Metody i techniki organizatorskie wykorzystywane w doskonaleniu działalności przedsiębiorstw, instytucji administracyjnych oraz organizacji społecznych.
 16. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania stosowane w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych.