Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

Katedra Zarządzania Jakością

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.341, 30-348 Kraków
marcin.geryk@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 56 95

Działalność naukowa

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje równocześnie na rynku szkolnictwa wyższego i społecznej odpowiedzialności.

Wśród zainteresowań można wyróżnić trzy główne obszary:

 • rolę uczelni w nowoczesnym społeczeństwie;
 • społeczną odpowiedzialność uczelni;
 • strategie zarządzania uczelnią.

W swoim dorobku ma publikacje m.in. na temat:

 • strategicznego zarządzania uczelnią;
 • roli interesariuszy w szkolnictwie;
 • komunikacji w zarządzaniu uczelnią;
 • otoczenia uczelni;
 • kapitału intelektualnego uczelni;
 • ISO.

Zrealizował kilka projektów badawczych m.in. „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy” oraz „Ginący sektor. Uczelnie niepubliczne w Polsce”.

Działalność dydaktyczna

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Globalizacja
 • Zarządzanie ryzykiem

Publikacje

Autor ponad 80 publikacji, w tym m.in.:

-książek:

 • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
 • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Geryk M., Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.

-artykułów:

 • Geryk M., University Leaders Responsibilities in Carrying New Programs into Practice, [W:] Advances in Human Factors, Business Management and Leadership, ed. Kantola J. I., Barath T, Nazir S., Springer, Switzerland 2018, s. 341-348.
 • Geryk M., Universities of the Future: Universities in Transition Under the Influence of Stakeholders’ Changing Requirements, [W:] Advances in Human Factors, Business Management and Leadership, ed. Kantola J. I., Barath T, Nazir S., Springer, Switzerland 2018, s. 116-124.
 • Geryk M., Global Challenges for the Universities and Managers of the Higher Education Sector, [W:] Advances in Human Factors, Business Management, Training and Education, ed. Kantola J. I. et al., Springer, Switzerland 2017, s. 455-464.
 • Geryk M., Introduction to ISO 26000, [W:] Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, ed. Teczke J., Buła P., Cracow University of Economics, Cracow 2017, s. 43-49.
 • Geryk M., Zmiany funkcjonowania uczelni w polskim systemie szkolnictwa wyższego, czyli interesariusze mają głos, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. T. XVII, z. 4, cz. I, Między teorią i praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje, red. J. Lichtarski, Łódź -Warszawa 2016, s. 47-58.
 • Geryk M., Influence of EU Funds on the Dynamics of a University Development, International Journal IIAS-Transactions on Systems Research and Cybernetics, Vol. XVI, No.1, 2016, pp. 45-50.
 • Geryk M., Uczelnia jako organizacja inteligentna [w:] Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, red. C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016, s. 319-332.
 • Geryk M., The new system of financing science Horizon 2020 as a development opportunity for European and Polish science, Społeczeństwo i Ekonomia- Society and Economics, 1 (5), 2016, pp. 108-117.
 • Geryk M., Otoczenie uczelni źródłem jej wsparcia czy przestrzenią potencjalnych zagrożeń, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42 (4), 2015,  s. 35-45.
 • Geryk M., Managing change in higher education in the face if legal changes and demographic turbulence, [W:] Processes and project management, ed. Wirkus M., Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015, s. 95-103.
 • Geryk M., The Idea of Social Responsibility of a University, [W:] Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective, ed. Marek T. et al., CRC Press, USA 2014, s. 699 – 706.
 • Geryk M., Kapitał intelektualny uczelni i jego wpływ na rozwój regionu [w:] Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, red. J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A. Voronina, TNOiK, Lublin – Toruń 2014, s. 63-73.
 • Geryk M., Rola przywódcy uczelni a zmiany otoczenia, Marketing i Rynek, nr 5, 2014, s. 779-785 (CD)
 • Geryk M., Rola skutecznej komunikacji z interesariuszami jako narzędzie kształtowania polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie. Red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 338, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 40-50.
 • Geryk M., The Idea of Social Responsibility of a University, [W:] Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective, ed. Marek T. et al., CRC Press, USA 2014, s. 699 – 706.
 • Geryk M., Złożoność procesów zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego i ich wpływ na kształtowanie wartości uczelni jako jednej z miar efektywności zarządzania, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 1, Zeszyty Naukowe nr 786, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 64, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 127-134.
 • Geryk M., The effect of changeable stakeholder expectations and the transformations of the global economy on the global market of higher education, International Journal IIAS-Transactions in Systems Research and Cybernetics, Vol. XIII, No.2, 2013, pp.15 – 24.