Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Adiunkt
Katedra Systemów Zarządzania

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.344, 30-348 Kraków
m.budzanowska-drzewiecka@uj.edu.pl, USOS

English version of employee's website

Działalność naukowa

 • Komunikacja zapośredniczona w Internecie
 • Nieformalna komunikacja za pośrednictwem Internetu (electronic word of mouth)
 • Różnice kulturowe w komunikacji marketingowej
 • Zachowania młodych konsumentów
 • Metodologia badań

Działalność dydaktyczna

 • Metodyka badań naukowych
 • Marketing i neuromarketing
 • Komunikacja marketingowa i Public relations
 • Różnice kulturowe w biznesie
 • Różnice kulturowe i wielokulturowość
 • Seminaria dyplomowe i magisterskie

Pełnione funkcje

 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu od 2014 roku
 • Zastępca Redaktora naczelnego czasopisma Jagiellonian Journal of Management w latach 2015–2019.
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ w kadencji 2012–2016.

Projekty badawcze

 • 2013-2014 - Oddziaływanie efektu kraju pochodzenia na decyzje nabywcze młodych konsumentów, badania własne, projekt badawczy realizowany przy współudziale Moniki Jedynak.
 • 2013 - Employer branding w Internecie, badania własne – projekt badawczy realizowany przy współudziale A. Lipińskej, I. Stańczyk.
 • 2012 - Młodzi konsumenci w Internecie , badania własne - projekt badawczy realizowany przy współudziale A. Lipińskej.
 • 2011 - Identyfikacja i ocena działań z zakresu CSR w sektorze elektroenergetycznym w Polsce, badania własne - projekt badawczy realizowany przy współudziale A. Lipińskej, N. Dudzińskiej-Korczak.
 • 2011 - Współdziałanie w obszarze Internetu – możliwości i realia, badania własne - projekt badawczy realizowany przy współudziale A. Lipińskej.
 • 2010-2012 -  Korzystanie ze źródeł informacji przez młodych konsumentów przy podejmowaniu decyzji nabywczych, badania własne, (finansowanie BW IEiZ UJ)
 • 2003-2006 - Uwarunkowania zachowań rynkowych konsumentów w wieku 9-11 lat w środowisku wielkomiejskim, badania własne.
 • 2000 - Postawy Polaków wobec produktów z uwzględnieniem kraju pochodzenia, badania własne - projekt badawczy realizowany przy współudziale A. Gardeła, (finansowanie BW IEiZ UJ).

Inne projekty

 • 2008-2009 - Projekt Kompetentnie ku Przyszłości- udział w projekcie realizowanym przez Centrum Rozwoju Strategicznego Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, finansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; zatrudnienie w charakterze Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.

Wybrane publikacje

Monografie i redakcje

 1. Budzanowska-Drzewiecka M., Czernek K. (red.) (2018). Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Jedynak P, Budzanowska-Drzewiecka M. (red.) (2017). Comprehensive Management Issues. The Organizational Competitiveness: Approaches&Challenges. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Budzanowska-Drzewiecka M., Marcinkowski A.S., Motyl-Adamczyk A. (2016). Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Budzanowska-Drzewiecka M., Jedynak P., Lipińska A. (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Challenges Related to New Segments and Market Trends. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Between Philosophy and Specific Problems. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M. (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Situational Management Problems. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Budzanowska-Drzewiecka M., Jedynak P. (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Innovations in certain Areas of Organization Management and Marketing. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły anglojęzyczne

 1. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2020). Cross-cultural Differences in Electronic Word-of-Mouth: A Literature Review. n 20th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (pp. 11–22). Bratislava
 2. Budzanowska-Drzewiecka, M., Tutko M. (2019). Parallels in the information search behaviour among young consumers from Poland and Ukraine: A qualitative analysis. In 19th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (pp. 46-58), Prague.
 3. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2017). Young Polish consumers’ propensity to purchase in foreign online stores as an aspects of the cultural determinants of e-commerce, Marketing i Rynek, 24(9), 27–33.
 4. Budzanowska-Drzewiecka, M., Proszowska A. (2017). Assessment of usefulness of information contained on websites of on-line clothing shops in purchase process of young adults, Handel Wewnętrzny, 63(5 (370)), 82–92.
 5. Budzanowska-Drzewiecka M. (2016). Advertising in digital games targeted to children. Marketing i Zarządzanie, 5(46), 109–117.
 6. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Children as recipients of marketing communication on the Internet. Jagiellonian Journal of Management, 1(4), 253-273.
 7. Budzanowska-Drzewiecka M., Proszowska A. (2015). Attractiveness of job fair for students as a platform for searching and exchange of information. Jagiellonian Journal of Management, 1(4), 275-289.
 8. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Individual determinants of propensity to make purchases as part of e-commerce and m-commerce in Polish young consumers. Jagiellonian Journal of Management, 1(1), 7–21.

Artykuły polskojęzyczne

 1. Budzanowska-Drzewiecka M. (2018). Wkład neuromarketingu do wiedzy na temat reklamy: próba systematyzacji wątków badawczych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(5), 19–32.
 2. Budzanowska-Drzewiecka M. (2018). Pomiar innowacyjności konsumenta w sferze zakupów on-line na przykładzie polskich młodych dorosłych. Konsumpcja i Rozwój, (1 (22)), 30–41.
 3. Budzanowska-Drzewiecka M. (2018). Stosunek polskich młodych dorosłych do chatbotów mobilnych w e-commerce: wybrane uwarunkowania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(6, cz. 2), 325–339.
 4. Budzanowska-Drzewiecka M. (2018). Cechy komunikatu w electronic Word of Mouth – przegląd literatury. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(9, cz. 3), 203-220.
 5. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2018). Zastosowanie neuroobrazowania w badaniach konsumentów: możliwości i ograniczenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, (525), 197–210.
 6. Budzanowska-Drzewiecka M. (2016). Motywy poszukiwania informacji rynkowych przez młodych konsumentów (w wieku 16-25 lat) w nieformalnych źródłach w Internecie. Handel Wewnętrzny, 62(3(362)), 63-75.
 7. Budzanowska-Drzewiecka M. (2016). Motywy udostępniania informacji rynkowych przez młodych konsumentów innym użytkownikom Internetu w ramach eWOM. Konsumpcja i Rozwój, (2/15), 34-49.
 8. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Źródła informacji w Internecie wykorzystywane podczas podejmowania decyzji o zakupie produktów przez młodych konsumentów. Marketing i Rynek, (8,CD), 79–88.
 9. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w Internecie u młodych dorosłych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Marketing przyszłości, 9(2), 109–120.
 10. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Ocena nieformalnych źródeł informacji w Internecie przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez młodych konsumentów. Zarządzanie w Kulturze, 16(3), 2015, 253–273.
 11. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Postrzeganie wybranych niestandardowych form komunikacji marketingowej w Internecie przez młodych konsumentów. Logistyka, (2),1153–1159.
 12. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Style podejmowania decyzji zakupowych przez młodych konsumentów w Polsce w świetle badań własnych. Handel Wewnętrzny, 1(354), 50–59.

Rozdziały w monografiach

 1. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2020). Paradoksy w relacjach konsumentów z technologią: jakościowa analiza obaw polskich konsumentów (s. 101-112). W: B. Mróz (red.) Bezpieczeństwo konsumentów na rynku tradycyjnym i wirtualnym. Warszawa: SHG Oficyna Wydawnicza.
 2. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2017). Mobilna komunikacja marketingowa jako sposób na dotarcie do odbiorców: uwarunkowania i ograniczenia (s. 97–125). W: M. Lakomy, K. Oświecimski (red.), Zarządzanie i nowe technologie ICT w sferze publicznej. Kraków: Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM.
 3. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Korzystanie z nieformalnych źródeł informacji w Internecie przy podejmowaniu decyzji nabywczych przez młodych konsumentów (s. 17–26). W: J. Wiażewicz, A. Zielińska (red.) Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.