Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

Dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny
Zakład Zachowań Organizacyjnych

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.367, 30-348 Kraków
barbara.fryzel@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 93

English version of employee's website

Działalność naukowa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) – strategie, podejścia, efekty behawioralne różnice indywidualne i międzykulturowe w postrzeganiu CSR, społeczne i ekonomiczne aspekty umiędzynarodowienia biznesu, etyka behawioralna, aspekty moralne w koncepcjach i teorii zarządzania.

Zrealizowane granty badawcze:

 • CSR jako narzędzie budowy tożsamości korporacyjnej a percepcje interesariuszy, fiansowanie NCN (CSR induced corporate identity and stakeholders' perceptions (2012/05/B/HS4/02505), 2013-2015
 • Wzorce strategii relacji z interesariuszami na przykładzie polskich przedsiębiorstw, finansowanie NCN (Strategies of stakeholder relations. A case of Polish enterprises) (N N115 551338), 2010 - 2011 

Działalność dydaktyczna

 • Corporate Social Responsibility,
 • Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie Międzynarodowe,
 • International Management

Pełnione funkcje

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny NoZiJ

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Fryzel, B., (2021), Ethics, Misconduct and the Financial Services Industry, Towards a Theory of Moral Business, Routledge, London, New York
 2. Fryzel, B., (2018), Smoki i Gazele. Rzecz o Współczesnym Pejzażu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Wydawnictwo UJ, Kraków
 3. Fryzel, B. (2011), Building stakeholder relations and corporate social responsibility, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, New York
 4. Fryzel, B. (2005), Kultura korporacyjna – poglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 5. Fryzel, B. (2004), Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń

Artykuły w czasopismach:

 1. Alves Azevedo, A., Booth, P., Fryzel, B. (2019). Business culture and corporate social responsibility: an analysis in the light of Catholic social teaching with an application to whistleblowing, The Heythrop Journal, Volume 60, Issue4, Special Issue: MORAL CASUISTRY July 2019, pp. 600-613
 2. Fryzel B. (2018), Moralne przywództwo a strategia społecznie odpowiedzialnego biznesu, „Ekonomika i Organizacja Predsiębiorstwa“, nr 4/2018, s.85-97
 3. Fryzel, B. (2017), Reporting, Public Discourse and Devaluation of Corporate Social Responsibility, Przegląd Organizacji, 12/2017, s.62-67
 4. Fryzel, B., Seppala, N., (2016) The Effect of CSR Evaluations on Affective Attachment to CSR in Different Identity Orientation Firms, Business Ethics: A European Review, 25(3), 310- 326.
 5. Fryzel, B. (2015), CSR, organizational identity and behavioral outcomes. A mediating role of perceptions and trust, Social Responsibility of Organizations. Directions of Changes. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 387, ed. M. Rojek - Nowosielska, Wyd UE Wroclaw, pp. 41-53
 6. Fryzel, B. (2015), CSR motives and identity. A role of attributions in enhancing CSR declarations, Organizacja i Kierowanie , nr 1A (165), 2015, str. 21-35
 7. Fryzel, B. (2014), CSR i emocjonalność konsumenta - czy społecznie wrażliwi konsumenci racjonalizują swoje wybory ekonomiczne, (CSR and consumer’s emotionality. Do socially sensitive consumers rationalize their economic choices?) Studia Ekonomiczne, nr. 180. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Racjonalność- efektywność etyka. Podejście praktyczne, cz. 2., red. Urszula
Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 8. Fryzel, B. (2011) Strategie Relacji z Interesariuszami. Praktyczny aspekt CSR na przykładzie polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce, XXV
 9. Fryzel, B. (2005) Etyka, finanse i odpowiedzialność, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2 (661), str.105-108
 10. Fryzel, B. (2005) Governance of Corporate Power Networks, Finance et Bien Commun, no. 4/2005, str. 28-39
 11. Fryzel, B. (2004) Czwarta konferencja „Wiedza, kultura i zmiana w organizacji”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10(657), październik 2004, str. 103 – 106
 12. Fryzel, B. (2004) Systemy wartości w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12(659), grudzień 2004, str. 9 – 17
 13. Fryzel, B. (2004) Values and Knowledge Creation. A study on diversity management, International Journal of Knowledge Culture and Change Management 4, www.iiijm.cgpublisher.com
 14. Fryzel, B. (2003) Ontologia kultury korporacyjnej, Organizacja i Kierowanie, 4/2003, str. 33 – 53
 15. Fryzel, B. (2002) Metody osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6(629), czerwiec 2002, str. 11-21
 16. Fryzel, B. (2000) Przedsiębiorstwa międzynarodowe w Polsce – etapy rozwoju dojrzałej organizacji, Przegląd Organizacji, 5/2000, str. 21-24

Rozdziały w monografiach:

 1. Seppala N, Fryzel B, (2015) Dimensions of CSR Identity (in) Fryzel B. (ed) The True Value of CSR. Corporate Identity and Stakeholder Perceptions, Palgrave Macmillan, pp. 83-104
 2. Fryzel, B. (2015) Moral Values and Markets, The Sage Encyclopedia of Economics and Society, (eds) Wherry, F.F. and Schor J., Sage Publications Ltd, Thousand Oaks, CA
 3. Fryzel, B. (2012) Umowa społeczna [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialnosc: Encyklopedyczny podrecznik akademicki, red. naukowy W. Gasparski, PWN
 4. Schipper, F., Fryzel, B. (2011) Ante narrational presuppositions: a philosophical reflection on power and narrative  [w:] Storytelling and the future of organizations:  antenarratives handbook, D. Boje  (ed), Routledge
 5. Fryzel, B. (2010) Sensemaking perspective of corporate social responsibility. Stakeholders involvement and perceptions, [w:] Organisation Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital  D. Lewicka (ed), AGH University of Science and Technology
  Press, Krakow
 6. Fryzel, B. (2010) Stakeholder Dialogue in Polish Organizations [w:] The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, B. Fryzel, PH Dembinski (eds), Palgrave Macmillan
 7. Fryzel, B. (2009) Globalization [w:] Encyclopedia of Business in Today’s World, Ch. Wankel (ed), Sage Publications, Thousand Oaks CA
 8. Fryzel, B. (2009) Postulat w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw [w:] Pedagogiczne, socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. naukowy S. Banaszak, K. Doktór, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań
 9. Fryzel, B. (2008) Ekonomiczny aspekt globalizacji, [w:] Globalizacja – nieznośne podobieństwo. Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji , red. naukowy B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 10. Fryzel, B. (2007) Zarządzanie społeczną akceptacją czy dialog z interesariuszami?, [w:] Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. naukowy S. Banaszak, K. Doktór Wydawnictwo WSKiZ, Poznań, ss. 279-290
 11. Fryzel, B. (2006) Marketing inwazyjny – czy kreowanie nowych potrzeb jest społecznie odpowiedzialne? , [w:] Komunikacja marketingowa. Kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?, red. naukowy R. T. Goban-Klas Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom,  str 304- 312
 12. Fryzel, B. (2005) Pułapki różnorodności. Zarządzanie zróżnicowaniem w organizacjach [w:] Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, red. naukowy K. Markiewicz, M. Wawer  Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, str. 60 – 66
 13. Fryzel, B. (2004) Mit podmiotowości pracownika i kreacja społecznego wizerunku przedsiębiorstw [w:] Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie, red. naukowy L. Zbiegień-Maciąg, D. Lewicka, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków, str. 81 – 95
 14. Fryzel, B. (2003) Etyka a jakość pracy [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t.VI, red. naukowy T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków, str. 171 - 187
 15. Fryzel, B. (2002) Wpływ decentralizacji zarządzania na proces zarządzania pracą własną i pracą zespołu [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t.V, red. naukowy T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków, 550 – 564
 16. Fryzel, B. (2001) Rola kultury korporacyjnej w zarządzaniu projakościowym w zmieniających się warunkach [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t.IV, red. naukowy T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków, str. 646 – 660
 17. Fryzel, B. (2000) Jakość w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t.III, red. naukowy T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków, str.588 – 604
 18. Fryzel, B. (1999) Współczesny rynek pracy – negatywne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w międzynarodowych przedsiębiorstwach [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t.II, red. naukowy T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków, str. 352 – 357

Redakcja naukowa:

 1. The True Value of CSR. Corporate Identity and Stakeholder Perceptions, Fryzel B. (ed) Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, New York, 2015
 2. The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, B. Fryzel, P.H Dembinski (eds), Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, New York, 2010