Zarządzanie zasobami ludzkimi

Charakterystyka studiów

Studia będą się odbywać w systemie dwu-semestralnym o łącznej liczbie 217 godzin dydaktycznych. Rozpoczęcie studiów nastąpi w październiku 2019 r., zakończenie w czerwcu 2020 r. Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele (od 8 do 10 zjazdów w semestrze) od godz. 9.00 do około 15.30.

Studia będą prowadzone w formie: wykładów, ćwiczeń i innych kreatywnych technik dydaktycznych. Główne zagadnienia będą omawiane zarówno z punktu widzenia teorii jak i praktyki.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi UJ oraz praktycy z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu. Słuchacze przygotowują indywidualnie pracę dyplomową na wybrany temat z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest przygotowanie profesjonalnej kadry w tej dziedzinie zarządzania firmą. Ludzie zatrudnieni w organizacji stanowią ważny i strategiczny zasób, decydujący o jej sukcesie w otoczeniu rynkowym. Stąd też wynika potrzeba permanentnego podnoszenia poziomu ich kompetencji, tym bardziej, że sposób pełnienia funkcji personalnej w wielu polskich firmach odbiega od standardów obowiązujących na świecie. Ogromna część polskich menedżerów posiadających wykształcenie techniczne, wykazuje deficyty wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii i socjologii pracy, co utrudnia im efektywne spełnianie funkcji kierowniczych.

Słuchacze studiów otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania prawa pracy, socjologii organizacji oraz psychologii pracy, która powinna im ułatwić zrozumienie roli i specyfiki funkcjonowania ludzi w organizacji. Ponadto będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wykonania analiz, projektów, ćwiczeń, umożliwiających im jeszcze w trakcie trwania studiów sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej.

Oferta studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi adresowana jest w pierwszej kolejności do menedżerów personalnych, kandydatów do zatrudnienia w komórkach personalnych firm oraz doradców personalnych. Może ona być również interesująca dla pozostałych menedżerów, którzy chcą podnieść poziom swojej wiedzy w tej dziedzinie zarządzania firmą jak również usprawnić organizację i efektywność pracy własnej.

Program

Warunki przyjęcia na studia

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie stosownych dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty:

  • zgłoszenie w  terminie: od 17 czerwca 2019 r. do  wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
  • limit przyjęć – min. 25 osób maks. 60 osób
  • wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, 2 fotografie, kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ze strony UJ lub w Instytucie).

Studia zostaną uruchomione, gdy formalności dopełni nie mniej niż 25 osób. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane otrzymują zwrot uiszczonej opłaty.

Koszt uczestnictwa

Cena: 5000 PLN

  • I rata przy wpisie na studia
  • II rata - do 15 lutego 2020 r. (w cenie materiały dydaktyczne)

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.323
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 57 76
Fax: (12) 664 58 57

E-mail:
elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl