dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny

Katedra Ekonomii i Innowacji

Działalność naukowa

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny
 • Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju technologicznego

Kierownik, koordynator, sekretarz naukowy, współwykonawca w następujących projektach badawczych:

 • "Intelectual Property and Socio-Economic Development: the Medical Sector" (WIPO, 2017-2018)

 • "Project IND4.0 – Industry 4.0. The Perspective of Technology Assessment” (Federal Ministry of Education and Research, Germany, 2017-2019)

 • „Innovative Gender” as a New Source of Progress”, (Norwegian EEA and Polish Government Grant, 2013-2016)

 • „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy”, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych:„Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej” (NCBiR, 2010-2013)

 • „Wiedza i jej produkty jako podstawowe źródła własności intelektualnej”, (badania własne oraz statutowe Katedry Ekonomii, 2011-2013)

 • „Scenariusze i trendy wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025”, (OPI, 2009-2012)

 • „Konkurencyjność regionalna i lokalna rynków pracy w Polsce. Zróżnicowanie, skutki i wnioski dla polityki gospodarczej”, (KBN, 2009-2011)

 • „Civilization Competences and Sustainable Development of Polish Regions”, (Norwegian EEA and Polish Government Grant, 2008-2010)

 • „Centrum kompetencji zarządzania własnością intelektualną”, (PARP, 2008-2010)

 • „Wypracowanie standardów zarządzania prawami własności intelektualnej”, (Program MNiSW „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", 2007-2009)

 • „The Provision of Basic Services in Liberalised Markets” (5th Framework Program of the EU, 2003-2005)

Działalność dydaktyczna

 • Makroekonomia
 • Rynek kapitałowy

Działalność organizacyjna

Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania ds. dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (2016-2020)

Publikacje

Publikacje książkowe:

autorskie:

[1] R. Wisła (2014), Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 235.

[2] R. Wisła (2008), Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach 1991 – 2006, Wydawnictwo  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 142.

współautorskie:

[1] R. Wisła, T. Sierotowicz, E. Okoń-Horodyńska, K. Gurba, (2016), Wybrane instytucjonalne i społeczne  uwarunkowania rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 131.

[2] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, T. Sierotowicz (2013), Problemy z utrzymaniem i rozwojem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 171.

[3] E. Okoń-Horodyńska, T. Sierotowicz, R. Wisła (2012), Pomiar aktywności patentowej gałęzi gospodarki z wykorzystaniem tablic konkordancyjnych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 186. [E. Okoń-Horodyńska, T. Sierotowicz, R. Wisła (2012), Measuring Patent Activity of Economic Branches with the Use of Concordance Tables, Polish Patent Office (wersja anglojęzyczna)]

redakcja tomu zbiorowego:

[1] Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego z wykorzystaniem praw własności intelektualnej (2009), red. nauk. R. Wisła, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 132.

współredakcja tomu zbiorowego:

[1] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy (2016), red. nauk. A. Nowosad, R. Wisła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 433. [seria EKONPOLIS: Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata ]

[2] Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce (2013), red. nauk. R. Wisła, E. Okoń-Horodyńska, T. Sierotowicz,  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 384.

[3] Kapitał intelektualny i jego ochrona (2009), red. nauk. E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 312.  

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR):

współautorskie:

[1] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, T. Sierotowicz (2013), Leading trends of the information society technology development, “Transformation in Business & Economics” Vol. 12, No 2B (29B), pp. 421-430.

[2] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, T. Sierotowicz (2011), Evaluation of the development potential of the information society in European Union countries on the basis of patent activity in the ICT sector, “Transformation in Business & Economics” Vol. 10 No 2A (23A), pp. 452-462.

[3] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, T. Sierotowicz (2011), Business Strategy of Innovative Enterprises: The case of IBM, “Transformation in Business & Economics” Vol. 10 No 2A (23A), pp. 357-366.

Publikacje w czasopismach punktowanych niewyróżnionych w JCR, a znajdujące się na liście MNiSzW, sekcja „B”:

autorskie:

[1] R. Wisła (2017), Zakres i dynamika licencjonowania nowych rozwiązań technicznych w wybranych krajach europejskich, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Nr 102 (w druku).

[2] R. Wisła (2016), The Technological Advantages of the Regions of Central and Eastern Europe, „Problemy Zarządzania”, Vol. 14, nr 3(62), t.2, s. 187-201. DOI 10.7172/1644-9584.62.11 

[3] R. Wisła (2013), Regionalne zróżnicowanie ochrony wyników działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, „Przegląd Zachodniopomorski", Uniwersytet Szczeciński, Zeszyt 3, Vol.2, s. 345-358.

[4] R. Wisła (2012), The structure of patenting activity and the broad lines of development of technologies in high technology industries of the selected countries of the European Union, “Actual Problems of Economics” ” Vol. 2, No 10,  pp. 44-51. 

[5] R. Wisła (2010), Aktywa niematerialne i ich wpływ na wycenę przedsiębiorstw z branż usługowych na rynku New Connect, Zeszyty Naukowe WSFiP w Bielsku-Białej, nr 1/2010, s. 120-137.

[6] R. Wisła (2009),  Własność intelektualna oraz ekonomiczne uzasadnienie jej ochrony,  Zeszyty Naukowe WSFiP w Bielsku-Białej, nr 3/2009, s. 60-76.

współautorskie:

[1] R. Wisła, T. Sierotowicz (2016), Medical Technological Specializations of Central and Eastern European Regions, “Economics and Sociology”, Vol. 9, No 3, pp. 195-209. DOI: 10.14254/2071- 789X.2016/9-3/17

[2] R. Wisła, T. Tokarski (2016), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa śląskiego, „Wiadomości Statystyczne”, Nr 8,  Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, s. 45-63.

[3] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, R. Wisła, T. Sierotowicz (2016), Gender, Innovative Capacity, and The Process Of Innovation: Case Of Poland, “Journal of Economics and Sociology”, Vol. 9, No 1, pp. 252-263. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/17

[4] R. Wisła, T. Sierotowicz (2015), Patent Licensing in Selected European Countries, “Journal of Entrepreneurship Management and Innovation”, Vol. 11, Issue 3, pp. 67-88. DOI: 10.7341/20151134

[5] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, R. Wisła, T. Sierotowicz (2015), Gender in the creation of intellectual property of the selected european union countries, “Journal of Economics and Sociology”, Vol. 8, No 2, pp. 11-25. DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-4/1 

[6] K. Filipowicz, R. Wisła, T. Tokarski (2015), Produktywność kapitału a inwestycje zagraniczne w dwubiegunowym modelu wzrostu gospodarczego – Analiza konwergencji, „Przegląd Statystyczny”, Tom 62/1, s. 5-28. 

[7] R. Wisła, T. Tokarski (2014), Wzrost PKB a zatrudnienie i bezrobocie w krajach UE, „Wiadomości Statystyczne”, Nr 7,  Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, s. 77-94.

Publikacje w zagranicznych materiałach konferencyjnych:

współautorskie:

[1] R. Wisła, T. Sierotowicz, E. Okoń-Horodyńska (2016), Patent results of men’s and women’s R&D activities in the enterprise sector in the EU, “Annual International Conference Proceedings”, 6th Qualitative and Economics Research, Global Science & Technology Forum, p. 25-33, ISSN: 2251-2012. DOI: 10.5176/2251-2012_QQE16.12

Rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych:

autorskie:

[1] R. Wisła (2017), Patent data in economic analysis, [in:] Intellectual Property, a  book  edited  by S. Lakshmana Prabu, INTECH, Croatia, ISBN: 978-953-51-5263-7 (w druku).

[2] R. Wisła, (2016), Ochrona własności przemysłowej materialnych komponentów społeczeństwa informacyjnego – analiza konwergencji do roku 2025 [w:] Trendy i scenariusze rozwoju wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego, red. nauk. Andrzej M.J. Skulimowski, Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business Kraków, s. 503-521.

[3] R. Wisła (2016), Technologiczna przewaga komparatywna krajów europejskich, [w:] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, red. nauk. A. Nowosad, R. Wisła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 369-391.

[4] R. Wisła (2015), Gender and Industrial Creativity in Poland, [in:] Contemporary Global Perspectives on Gender Economics, a  book  edited  by Susanne  Moore (The  Centre  for Gender  Economics  and  Innovation, Australia), A volume in the Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series, IGI Global (Disseminator of Knowledge Since 1988), International Publisher of Progressive Academic Research, Hershey, Pennsylvania, pp. 230-243.

[5] R. Wisła (2015), Regionalne zróżnicowanie kreatywności przemysłowej w Polsce, [w:] Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, red. nauk. J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 134-150. 

[6] R. Wisła (2015), Measuring accomplishments in the areas of science, technology, and innovation in terms of gender criterion, [w:] Statistical profiles of women’s and men’s status in the economy, science and society, a  book  edited by E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 165-176.

[7] R. Wisła (2013),  System informacji naukowej w rozwoju społeczeństwa wiedzy, [w:] Problemy z tworzeniem i rozwojem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce, red. nauk. R. Wisła, E. Okoń-Horodyńska, T. Sierotowicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 12-40.

[8] R. Wisła (2013),  Cyfrowe produkty wiedzy dostępne w polskich jednostkach naukowych, [w:] Problemy z tworzeniem i rozwojem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce, red. nauk. R. Wisła, E. Okoń-Horodyńska, T. Sierotowicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 63-82.

[9] R. Wisła (2011),  The liberalization of capital movements and economic inequalities – an attempt to diagnose the phenomenon, [w:] Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, red. nauk. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 45-66.

[10] R. Wisła (2009), Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2006-2009, [w:] Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego z wykorzystaniem praw własności intelektualnej, red. nauk. R. Wisła, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 87-101.

[11] R. Wisła, (2009), Wybrane aspekty komercjalizacji własności intelektualnej, [w:] Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego z wykorzystaniem praw własności intelektualnej, red. nauk. R. Wisła, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 103-122.

[12] R. Wisła, (2008), Rozwój alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi jako efekt liberalizacji przepływu kapitału, [w:] Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, red. nauk. S. Rudolf, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 170 – 184.

[13] R. Wisła (2008),  Znaczenie instytucji sfery regulacyjnej dla budowania przewagi konkurencyjnej operatorów rynków giełdowych, [w:] Własność i kontrola w teorii i praktyce, Tom IV, red. nauk. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 269 – 286.

[14] R. Wisła (2007), Rynek oferty publicznej jako odzwierciedlenie zmian zachowań spółek kapitałowych, [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red. nauk. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 155 – 164.

[15] R. Wisła (2007), Znaczenie europejskiej polityki spójności i polityki regionalnej w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego & Instytut Wiedzy i Innowacji, Gdańsk, s. 31 – 48.

[16] R. Wisła (2007),  Instytucjonalne determinanty kształtowania poczucia stabilności i bezpieczeństwa uczestników obrotu giełdowego w warunkach procesów globalnych (na przykładzie Polski i Unii Europejskiej), [w:] Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji, red. nauk. E. Okoń-Horodyńska, „Studia Ekonomiczne Instytutu Ekonomii i Zarządzania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 155 – 172.

[17] R. Wisła (2007), Realizacja Strategii Lizbońskiej w zakresie gospodarki opartej na wiedzy – przypadek województwa śląskiego, [w:] Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, red. nauk. S. Owsiak, Bielsko-Biała, s. 153-167.

współautorskie:

[1] R. Wisła, A. Nowosad (2016), Przedmiot i metody badań, [w:] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, red. nauk. A. Nowosad, R. Wisła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 17-22. 

[2] R. Wisła, T. Sierotowicz (2011),  Investment potentials of the residents of surveyed municipalities in the market of mutual fund investment, [w:] Potential for sustained development in selected Polish municipalities, red. nauk. E. Okoń-Horodyńska, Warsaw University Press, Warszawa, s. 109 – 126.

[3] R. Wisła, T. Sierotowicz (2011), Local labor resources and their competitiveness, [w:] Capability to social progress in Poland’s regions, red. nauk. D. Tomczak, Warsaw University Press, Warszawa, s. 61 – 91.

Rozdziały w recenzowanych podręcznikach akademickich:

autorskie:

[1] R. Wisła (2012), Komercjalizacja własności intelektualnych – wybrane aspekty, [w:] EDUKACJA – droga innowacyjnej przedsiębiorczości, red. nauk. A. Rabczenko, M. Tanaś, A. Doliński, K. Świtalski, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom, s. 27-48. 

[2] R. Wisła (2012), Własność intelektualna w relacji do innych zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, [w:] EDUKACJA – droga innowacyjnej przedsiębiorczości, red. nauk. A. Rabczenko, M. Tanaś, A. Doliński, K. Świtalski, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom 2012, s. 49-61. 

[3] R. Wisła (2012), Wycena własności intelektualnych – wybrane aspekty, [w:] EDUKACJA – droga innowacyjnej przedsiębiorczości, red. nauk. A. Rabczenko, M. Tanaś, A. Doliński, K. Świtalski, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom 2012, s. 62-79.

Wybrane raporty z badań:

[1] Raport 1 (2012), „Dostosowanie metodyki roadmapping technologicznego do specyfiki DL oraz adaptacja modelu rynku informacji naukowej na potrzeby roadmappingu – raport za pierwsze półrocze 2012 r.”, s. 45, (redaktor)

[2] Raport 2 (2012), „Analiza warstw produktu i rynku – raport za drugie półrocze 2012 r.”, s. 33, (autor, redaktor)

[3] Raport 3 (2013), „Diagram roadmappingowy – raport za pierwsze półrocze 2013 r.” s. 49, (redaktor)

[4] Raport 4 (2014) „Strategia rozwoju i adaptacja systemu – raport końcowy 2013 r.”, s. 48, (redaktor)

Kontakt

dr hab. Rafał Wisła, prof.UJ

CV (english version)

Katedra Ekonomii i Innowacji

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.317

Telefon

+4812 664 58 12

Fax

+4812 664 58 57

Mail
USOSweb