Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Marta Tutko

Adiunkt
Katedra Zarządzania Jakością

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.332, 30-348 Kraków
marta.tutko@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 72

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo - badawczych:

 • zarządzanie jakością kształcenia
 • zarządzanie instytucjami szkolnictwa wyższego
 • kultura jakości

Działalność dydaktyczna

 • Wykłady:
  • Mikroekonomia
  • Ekonomia   
  • Podstawy ekonomii
  • Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej
  • Zarządzanie jakością w instytucjach kultury
  • Kaizen
 • Ćwiczenia:
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia

Pełnione funkcje

 • Członek Zespołu ds. opracowania Programu Poprawy Działania Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009 – 2010)
 • Członek Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia (2012-2016)
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia (2011 – 2020)
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia (2012 – 2020)

Zrealizowane tematy / projekty badawcze

Tematy badawcze finansowane z DS (2011-2016):

 • Jakość zarządzania w organizacjach. Ocena jakości zarządzania uczelniami w Polsce (2015-2016)
 • Jakość zarządzania w organizacjach. Internacjonalizacja kształcenia w szkolnictwie wyższym (2014)
 • Jakość zarządzania w organizacjach. Benchmarking w zakresie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (2013)
 • Jakość zarządzania w organizacjach. Wykorzystanie narzędzi służących zwiększaniu przejrzystości szkolnictwa wyższego w polskich i ukraińskich uczelniach (2012)
 • Jakość zarządzania w organizacjach. Zarządzanie jakością kształcenia w szkołach wyższych (2011)

Pozostałe projekty:

 • Przygotowanie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ do wdrażania krajowych ram kwalifikacji (2010)
 • Projekty logistyczne – doświadczenia polskich przedsiębiorstw (2010)
 • Ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym (2009)
 • Zarządzanie jakością pracy w publicznych szkołach wyższych (2008)
 • Zarządzanie jakością kształcenia na studiach ekonomicznych – praca doktorska (2002-2007)

Publikacje

Publikacje po obronie pracy doktorskiej:

„Przyczyny i skutki zróżnicowania produktów uczelni ekonomicznych - problemy zarządzania", [w:] T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, red., Uczelnia oparta na wiedzy, Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 26-33.

„Możliwości współpracy polsko-ukraińskiej poprzez realizację wspólnych projektów przez organizacje pozarządowe", [w:] T. Wawak, W. Szarapa, red. nauk., Projekty i realność europejska, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków 2005, s. 74-83.

„Wpływ zarządzania na jakość kształcenia", [w:] E. Skrzypek, red. nauk., Jakość kształcenia w społeczeństwie wiedzy, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2006, s. 231-237.

„Zarządzanie jakością kształcenia – komunikat z badań", [w:] D. Wosik, red. nauk., Systemy zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 135-149.

„Model systemu zarządzania jakością kształcenia w szkole wyższej", [w:] A. Stabryła, red., Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 543-551.

„Zarządzanie procesami w szkole wyższej", [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 78, Seria Administracja i Zarządzanie (5) 2008, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, s. 189-200.

„ISO w szkołach wyższych kształcących na kierunkach ekonomicznych", [w:] T. Sikora, red., Koncepcje Zarządzania Jakością Doświadczenia i Perspektywy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2008, s. 318-323.

„Podejście procesowe jako jedna z zasad zarządzania jakością a jakość kształcenia", [w:] E. Skrzypek, red., Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008, s. 235-245.

„Zarządzanie jakością pracy w publicznych szkołach wyższych", [w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, red. nauk., Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 235-244.

„Wybrane elementy zarządzania pracą w uniwersytetach", [w:] F. Bylok, L. Cichobłaziński, red., Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 355-365.

„Wdrożenie standardów dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach w województwie małopolskim", [w:] T. Sikora, red., Zarządzanie jakością – Doskonalenie organizacji, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010, s. 264-275.

„Ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym", [w:] T. Wawak, red., Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, Tom 2, s. 235-246.

„Introduction of standards for internal quality assurance in Polish Higher Education Institutions", SRHE Annual Research Conference 2010, Society for Research into Higher Education, Newport, UK 2010.

„Metodyka zastosowania Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku studiów Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego", [w:] T. Wawak, red., Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 97-136.

„Przygotowanie małopolskich uczelni do wdrożenia Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji – wybrane zagadnienia", [w:] T. Wawak, red., Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 137-156. /Współautorzy: S. Szczepańska, T. Zacłona/.

„Innowacja w dziedzinie wartości w mikroprzedsiębiorstwie", [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, red. nauk., Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 32, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011, s. 498-511.

„Совместная работа науки и бизнеса: ис-следование польского опыта реализации логистических проектов", Логистика: проблемы и решения, 2011, Вып. 4 (35), С. 54-61. /Współautorzy: Яцина Б., Наумов В.С./.

„Zapewnianie jakości kształcenia w świetle reformy szkolnictwa wyższego", [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, W. Gumuła, S. Rębisz, red., Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 127-139.

„Wpływ organizacji absolwenckich na kształtowanie wizerunku szkół wyższych”, [w:] M. Kaczmarczyk, red. nauk., Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie - Marketing – Public relations, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2012, s. 143-160.

„Benchmarking initiatives in higher education – inspirations for Polish and Ukrainian higher education institutions”, Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища, Том 1, Проблеми взаємної адаптації систем вищої освіти, Видавництво ФОРТ, Харків 2012, C. 119-123. /Współautor: Наумов В.С.

„Benchmarking in Polish and Ukrainian higher education”, [w:] T. Wawak, red., Current Problems of University Management, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 180-192.

„Benchmarking as an opportunity for the development of higher education”, [w:] J. Kardas, J. Brodowska-Szewczuk, Business Development Opportunities, Monographs No 146, University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce 2013, s. 159-168.

„Szkoły wyższe w województwie podkarpackim na tle kraju”, [w:] Wróblewski K., Buś-Bidas A., Misiak T., red., Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego w województwie podkarpackim, Tarnobrzeg: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce: Wydawnictwo Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, 2014, s. 113-122.

„Improvement of the study programme in the field of "Logistics": selected methods and tools”, Logistics and Transport, 2014 no. 3 (23), p. 37-47.

„Procedury dotyczące procesu kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim” (współautor: E. Grzyb), [w:] Korycińska-Huras A., red., Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 2014, s. 221-272.

„Quality assurance systems in Polish and Ukrainian higher education: a comparative analysis” (współautor: V. Naumov), Studia Humanistyczne AGH, 2014 t. 13 nr 1, s. 117-132.

„Efficiency of Polish universities in the area of scientific research” (współautor: Trojak M.), Social Sciences = Socialiniai Mokslai, 2015 vol. 89 no. 3, p. 114-125.

„Ocena efektywności działalności badawczej i rozwojowej uniwersyteckich podstawowych jednostek organizacyjnych w Polsce z wykorzystaniem metody obwiedni danych”, (współautor: Trojak M.), Zarządzanie Publiczne: zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 nr 2 (30), s. 191-205.

„Doskonalenie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w szkołach wyższych” (współautor: Próchnicka M.), [w:] Dziadkowiec J., Sikora T., red., Wybrane aspekty zarządzania jakością usług, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 109-126.

„Polski model wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkołach wyższych” (współautor: Próchnicka M.), [w:] Dziadkowiec J., Sikora T., red., Wybrane aspekty zarządzania jakością usług, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 127-144.

„Pozycja uniwersytetów w obszarze działalności badawczej i rozwojowej na tle pozostałych uczelni w Polsce” (współautor: Trojak M.), Społeczeństwo i Polityka = Общество и Политика = Obŝestvo i Politika = Society and Politics, 2015 nr 1 (42), s. 255-268.

„Wybrane aspekty jakości zarządzania w szkolnictwie wyższym”, [w:] T. Wawak, red., Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 101-108.

„Potrzeby interesariuszy zewnętrznych uczelni a strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”, [w:] T. Wawak, J. Jacko, red., W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 95-104.

„Internationalization in Polish and Ukrainian higher education: a comparative analysis” (współautor: T. Golubieva), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016 nr 269, s. 87-98.

„Internal quality assurance systems in Polish higher education institutions in the light of the ESG 2015”, Zarządzanie Publiczne : zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 nr 4 (36), s. 277-287.

„Development of the internationalization "abroad" in Polish and Ukrainian higher education” (współautor: T. Golubieva), Horyzonty Wychowania = Horizons of Education, 2016 t. 15, Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości nr 34, s. 377-394.

„Crowdfunding projects of the academic community”. Jagiellonian Journal of Management, 2017, 3(3), 209–221.

"Assessment of the quality of internationalisation in higher education institutions”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego W Katowicach, 2018, (361), 76–85.

„Dynamika internacjonalizacji polskich uniwersytetów”. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2018, 19(9, cz. 3), 241–258.

„Problems of quality culture assessment in higher education”. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2018, 19(6, cz. 1), 191–203.

„The use of crowdfunding in entrepreneurship education in higher education institutions”. Horyzonty Wychowania = Horizons of Education, 2018, 17(44), 59–71.

„Zastosowanie crowdfundingu w szkolnictwie wyższym”. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, (2 (42)), 205–215.

„Wprowadzenie”. In M. Tutko & M. Wronka-Pośpiech (Eds.), Nauki o zarządzaniu w odmiennych kontekstach badawczych (pp. 7–9). Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współautor: M. Wronka-Pośpiech).

„Parallels in the information search behaviour among young consumers from Poland and Ukraine : qualitative analysis”. In P. Krnáčová (Ed.), 19th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : proceedings, 2019, (pp. 46–58). Prague : Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava (współautor: M. Budzanowska-Drzewiecka).

„The model of internationalization in higher education institutions”. In Ł. Sułkowski & R. Seliga (Eds.), Internacjonalizacja i marketing uniwersytetów, 2019, (pp. 47–60). Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Pomiar jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami : prezentacja kwestionariusza Kano”. Problemy Jakości, 2019, 51(4), 7–13 (współautor: M. Pokrzywa).

„Quality culture research in higher education : literature review”. In Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Organizacja I Zarządzanie, 2019, 136, (pp. 619–629).

„Postrzeganie kultury jakości uniwersytetu przez społeczność akademicką”. In Ł. Sułkowski & J. Fijałkowska (Eds.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelniach, 2019, (pp. 181–195). Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk (współautor: M. Budzanowska-Drzewiecka).

„Academic entrepreneurship in the development strategies of Polish universities”. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2020, 16(1), (pp. 132–143).