dr Aleksander Marcinkowski

Starszy Wykładowca

Zakład Zachowań Organizacyjnych

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Teroetyczne i metodologiczne aspekty kultury organizacyjnej
 • Bezrobocie i rynek pracy w Polsce
 • Przedsiębiorczość jako dziedzina formowania kultur organizacyjnych
 • Innowacyjność sekora MSP w Polsce
 • Rozwój społeczny i jego przestrzenne zróżnicowanie

Działalność dydaktyczna

 • Kultura organizacji
 • Metody badań społecznych
 • Socjologia organizacji
 • Wstęp do socjologii

Projekty badawcze

 • 1995 - udział w polsko-holenderskim zespole ekspertów przygotowujących raport dla Ministerstwa Edukacji na temat „Legal and Administrative Basis of Post-Secondary Education in Poland" (projekt TESSA); członek zespołu badawczego-współautor raportu;
 • 1993-1996 – kierownik grantu KBN „Przedsiębiorca jako twórca kultury organizacyjnej. Teoretyczne modele i empiryczne wzory roli przedsiębiorcy w gospodarce czasu transformacji" (projekt KBN nr PB 1256/P1/93/04);
 • 1996-1999 - badania porównawcze nad postawami wobec przedsiębiorczości realizowane we współpracy z J. E. Jacksonem z University of Michigan (Ann Arbor); na powyższe badania uzyskano grant z Charles Stuart Mott Foundation; członek zespołu badawczego-współautor raportu;
 • 1999-2000 – Społeczna technologia zmiany, badania realizowane w Hucie Katowice S.A. członek zespołu badawczego-współautor raportu
  2002 – 2004 Programy Rozwoju Instytucjonalnego (program rządowy finansowany przez Bank Światowy); ekspert senior w zakresie zarządzania strategicznego;
 • 2011-2013 Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski; projekt realizowany pod kierunkiem prof. T. Tokarskiego; udział w charakterze członka zespołu badawczego

Udział w grantach Phare i Tempus

 • 1996 - „Analiza i projekt zmian wizerunku rynkowego Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego" (projekt Phare Sci-Tech, PL 9029/95/0201 „Struktura i działania restrukturyzacyjne"), Kraków; udział w charakterze badacza-współautora raportu końcowego;
 • 1996 - „Opracowanie projektu działań umożliwiających świadczenie usług w zakresie organizacji i zarządzania procesem produkcji obuwia" (projekt Phare Sci-Tech, PL 9029/95/0201 „Struktura i działania restrukturyzacyjne"), Kraków; udział w charakterze badacza-współautora raportu końcowego;
 • 1997-2001 - TEMPUS JEP 12019-97 „Transforming 5-year Uniform Master Degree Studies in Management into 3 year Bachelor Degree and 2 year Master Degree System"; udział w charakterze członka zespołu ekspertów;
 • 2002 – 2005 projekt PILOT (V Program Ramowy UE) poświęcony znaczeniu przemysłów branż tradycyjnych w rozwoju społeczno-ekonomicznym Europy, realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Dortmundzie i innymi partnerami zagranicznymi; udział w charakterze badacza-współautora raportu końcowego.

Wybrane publikacje

 • 1995 A. Marcinkowski, J. Sobczak Unemployment: A Triple Challenge to Human Development in W.D. Perdue i in. (red.) "The Modernization Crisis. Transformation of Poland", Greenwood Praeger;
 • 1995 T. Borkowski, A. Marcinkowski „Bezrobocie w perspektywie socjologicznej" w:  T. Borkowski, A. Marcinkowski (red.) „Socjologia bezrobocia. Wybór tekstów", Scholar, Warszawa;
 • 1996 J. E. Jackson, A. Marcinkowski „Postawy wobec przedsiębiorczości, zmiany ekonomicznej i gospodarki rynkowej: Polacy na tle innych nacji" w: K. Frysztacki (red.) „Z zagadnień socjologii stosowanej", Universitas,  Kraków;
 • 1997 A.Marcinkowski „Uwagi o statusie badań socjologicznych nad bezrobociem" w: T.Borkowski i in. (red.) „Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie", op. cit., ss. 138-147;
 • 1997 J.Jackson, A.Marcinkowski Analysis of Entrepreneurial Attitudes in  Poland, The Davidson Institute Working Paper Series, nr 273 ss. 1-37;
 • 1997 T.Borkowski, A.Marcinkowski „ Metody badania społecznej oceny jakości" w: T.Wawak (red.) „Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości", Kraków, s. 23-33;
 • 1998 A.Marcinkowski „Praktyka socjalizacji i kultura organizacyjna w firmach prywatnych" w: W.Kozek, J.Kulpińska „Zbiorowe stosunki pracy w Polsce. Obraz zmian", Warszawa;
 • 1998 A.Marcinkowski „Kultury organizacyjne czasu transformacji" w: S.Marczuk, K.Sowa (red.) Studia nad transformacją polskiej gospodarki", Rzeszów, s. 77-171;
 • 1998 A.Marcinkowski „Praktyka socjalizacji i kultura organizacyjna w firmach prywatnych" w: J.Kulpińska, W.Kozek (red.) „Zbiorowe stosunki pracy w Polsce. Obraz zmian", Warszawa;
 • 1999 T.Borkowski, A.Marcinkowski „Społeczne uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską" w: T.Wawak (red.) „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej sie politycznie Europie", t.II, Kraków;
 • 1999 J.Jackson, A.Marcinkowski „Entrepreneurial Attitudes of Poles" w: E.Hauser, J.Wasilewski (red.) "Lessons in Democracy", Jagiellonian University Press-University of Rochester Press, Kraków- Rochester, ss. 171-201;
 • 2000 A.Marcinkowski, J.Sobczak „Kultura poszukiwana", Personel, nr 1 2000;
 • 2001 A.Marcinkowski, T.Borkowski, A. Oherow Urbaniec „Konteksty edukacji menedżerów. Wprowadzenie" w: T. Borkowski, A.Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (red.) „Dylematy kształcenia menedżerów", Kraków, ss. 7-23;
 • 2002 A.Marcinkowski (współaut.) „Luka przywództwa w procesach radykalnych zmian organizacyjnych", Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, 2002, s. 93-108;
 • 2002 A.Marcinkowski „Czy potrzebujemy rewitalizacji przedsiębiorstwa?", Przegląd Socjologiczny, t.51, 2, ss. 57-78;
 • 2004 A. Marcinkowski „Audyt kultury organizacyjnej", w: P. Jedynak (red.) Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków, s. 39-71;
 • 2004 A. Marcinkowski, J. Sobczak Entrepreneurs and Work Cultures in Small Entreprises: The Case of Poland, in: M. Niezgoda (red.) The Consequences of Great Transformation. Transactions of VIIth  Kraków-Skopje Seminar", Kraków, p. 92-101;
 • 2008 A. Marcinkowski Kultura organizacyjna w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu, w: A. Herdan (red.) Fuzje, przejęcia. Wybrane aspekty integracji, Wyd. UJ, Kraków;
 • 2009 A. Marcinkowski Inspiracje antropologiczne w naukach o zarządzaniu: metafora źródłowa i zakorzenienie, w: P. Górski (red.)  Humanistyka i zarządzanie, Wydawnictwo UJ, Kraków,  s. 95-113;
 • 2013 A. Marcinkowski (współaut.) „Wskaźniki rozwoju społecznego" w: M. Trojak, T. Tokarski (red.) „Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski", Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 165-180;
 • 2013 A. Marcinkowski (współaut.), Terytorialna dystrybucja wskaźników rozwoju społecznego w układzie województw", w: M. Trojak, T. Tokarski (red.) „Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski", Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 181-195;

Kontakt

dr Aleksander Marcinkowski

Zakład Zachowań Organizacyjnych

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.370

Telefon

+48 12 664 57 89

Mail
USOSweb