Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Aleksander Marcinkowski

Starszy wykładowca
Zakład Zachowań Organizacyjnych

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.370, 30-348 Kraków
aleksander.marcinkowski@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 89

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Teroetyczne i metodologiczne aspekty kultury organizacyjnej
 • Bezrobocie i rynek pracy w Polsce
 • Przedsiębiorczość jako dziedzina formowania kultur organizacyjnych
 • Innowacyjność sekora MSP w Polsce
 • Rozwój społeczny i jego przestrzenne zróżnicowanie

Działalność dydaktyczna

 • Kultura organizacji
 • Metody badań społecznych
 • Socjologia organizacji
 • Wstęp do socjologii

Projekty badawcze

 • 1995 - udział w polsko-holenderskim zespole ekspertów przygotowujących raport dla Ministerstwa Edukacji na temat „Legal and Administrative Basis of Post-Secondary Education in Poland" (projekt TESSA); członek zespołu badawczego-współautor raportu;
 • 1993-1996 – kierownik grantu KBN „Przedsiębiorca jako twórca kultury organizacyjnej. Teoretyczne modele i empiryczne wzory roli przedsiębiorcy w gospodarce czasu transformacji" (projekt KBN nr PB 1256/P1/93/04);
 • 1996-1999 - badania porównawcze nad postawami wobec przedsiębiorczości realizowane we współpracy z J. E. Jacksonem z University of Michigan (Ann Arbor); na powyższe badania uzyskano grant z Charles Stuart Mott Foundation; członek zespołu badawczego-współautor raportu;
 • 1999-2000 – Społeczna technologia zmiany, badania realizowane w Hucie Katowice S.A. członek zespołu badawczego-współautor raportu
  2002 – 2004 Programy Rozwoju Instytucjonalnego (program rządowy finansowany przez Bank Światowy); ekspert senior w zakresie zarządzania strategicznego;
 • 2011-2013 Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski; projekt realizowany pod kierunkiem prof. T. Tokarskiego; udział w charakterze członka zespołu badawczego

Udział w grantach Phare i Tempus

 • 1996 - „Analiza i projekt zmian wizerunku rynkowego Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego" (projekt Phare Sci-Tech, PL 9029/95/0201 „Struktura i działania restrukturyzacyjne"), Kraków; udział w charakterze badacza-współautora raportu końcowego;
 • 1996 - „Opracowanie projektu działań umożliwiających świadczenie usług w zakresie organizacji i zarządzania procesem produkcji obuwia" (projekt Phare Sci-Tech, PL 9029/95/0201 „Struktura i działania restrukturyzacyjne"), Kraków; udział w charakterze badacza-współautora raportu końcowego;
 • 1997-2001 - TEMPUS JEP 12019-97 „Transforming 5-year Uniform Master Degree Studies in Management into 3 year Bachelor Degree and 2 year Master Degree System"; udział w charakterze członka zespołu ekspertów;
 • 2002 – 2005 projekt PILOT (V Program Ramowy UE) poświęcony znaczeniu przemysłów branż tradycyjnych w rozwoju społeczno-ekonomicznym Europy, realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Dortmundzie i innymi partnerami zagranicznymi; udział w charakterze badacza-współautora raportu końcowego.

Wybrane publikacje

 • 1995 A. Marcinkowski, J. Sobczak Unemployment: A Triple Challenge to Human Development in W.D. Perdue i in. (red.) "The Modernization Crisis. Transformation of Poland", Greenwood Praeger;
 • 1995 T. Borkowski, A. Marcinkowski „Bezrobocie w perspektywie socjologicznej" w:  T. Borkowski, A. Marcinkowski (red.) „Socjologia bezrobocia. Wybór tekstów", Scholar, Warszawa;
 • 1996 J. E. Jackson, A. Marcinkowski „Postawy wobec przedsiębiorczości, zmiany ekonomicznej i gospodarki rynkowej: Polacy na tle innych nacji" w: K. Frysztacki (red.) „Z zagadnień socjologii stosowanej", Universitas,  Kraków;
 • 1997 A.Marcinkowski „Uwagi o statusie badań socjologicznych nad bezrobociem" w: T.Borkowski i in. (red.) „Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie", op. cit., ss. 138-147;
 • 1997 J.Jackson, A.Marcinkowski Analysis of Entrepreneurial Attitudes in  Poland, The Davidson Institute Working Paper Series, nr 273 ss. 1-37;
 • 1997 T.Borkowski, A.Marcinkowski „ Metody badania społecznej oceny jakości" w: T.Wawak (red.) „Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości", Kraków, s. 23-33;
 • 1998 A.Marcinkowski „Praktyka socjalizacji i kultura organizacyjna w firmach prywatnych" w: W.Kozek, J.Kulpińska „Zbiorowe stosunki pracy w Polsce. Obraz zmian", Warszawa;
 • 1998 A.Marcinkowski „Kultury organizacyjne czasu transformacji" w: S.Marczuk, K.Sowa (red.) Studia nad transformacją polskiej gospodarki", Rzeszów, s. 77-171;
 • 1998 A.Marcinkowski „Praktyka socjalizacji i kultura organizacyjna w firmach prywatnych" w: J.Kulpińska, W.Kozek (red.) „Zbiorowe stosunki pracy w Polsce. Obraz zmian", Warszawa;
 • 1999 T.Borkowski, A.Marcinkowski „Społeczne uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską" w: T.Wawak (red.) „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej sie politycznie Europie", t.II, Kraków;
 • 1999 J.Jackson, A.Marcinkowski „Entrepreneurial Attitudes of Poles" w: E.Hauser, J.Wasilewski (red.) "Lessons in Democracy", Jagiellonian University Press-University of Rochester Press, Kraków- Rochester, ss. 171-201;
 • 2000 A.Marcinkowski, J.Sobczak „Kultura poszukiwana", Personel, nr 1 2000;
 • 2001 A.Marcinkowski, T.Borkowski, A. Oherow Urbaniec „Konteksty edukacji menedżerów. Wprowadzenie" w: T. Borkowski, A.Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (red.) „Dylematy kształcenia menedżerów", Kraków, ss. 7-23;
 • 2002 A.Marcinkowski (współaut.) „Luka przywództwa w procesach radykalnych zmian organizacyjnych", Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, 2002, s. 93-108;
 • 2002 A.Marcinkowski „Czy potrzebujemy rewitalizacji przedsiębiorstwa?", Przegląd Socjologiczny, t.51, 2, ss. 57-78;
 • 2004 A. Marcinkowski „Audyt kultury organizacyjnej", w: P. Jedynak (red.) Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków, s. 39-71;
 • 2004 A. Marcinkowski, J. Sobczak Entrepreneurs and Work Cultures in Small Entreprises: The Case of Poland, in: M. Niezgoda (red.) The Consequences of Great Transformation. Transactions of VIIth  Kraków-Skopje Seminar", Kraków, p. 92-101;
 • 2008 A. Marcinkowski Kultura organizacyjna w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu, w: A. Herdan (red.) Fuzje, przejęcia. Wybrane aspekty integracji, Wyd. UJ, Kraków;
 • 2009 A. Marcinkowski Inspiracje antropologiczne w naukach o zarządzaniu: metafora źródłowa i zakorzenienie, w: P. Górski (red.)  Humanistyka i zarządzanie, Wydawnictwo UJ, Kraków,  s. 95-113;
 • 2013 A. Marcinkowski (współaut.) „Wskaźniki rozwoju społecznego" w: M. Trojak, T. Tokarski (red.) „Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski", Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 165-180;
 • 2013 A. Marcinkowski (współaut.), Terytorialna dystrybucja wskaźników rozwoju społecznego w układzie województw", w: M. Trojak, T. Tokarski (red.) „Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski", Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 181-195;