Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i są realizowane w wymiarze 184 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października, a kończą z początkiem czerwca. Kursy prowadzone są w soboty oraz niedziele i obejmują 11 zjazdów. Zajęcia planowane są zarówno w formie tradycyjnej (wykłady, ćwiczenia), jak i za pomocą różnorodnych, kreatywnych technik dydaktycznych (analizy przypadków, burze mózgów, materiały audio i video). Główne zagadnienia są omawiane zarówno z perspektywy teorii, jak i praktyki. Wykładowcami są pracownicy naukowi UJ oraz praktycy z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu, obszarze HR, doradztwie, coachingu i szkoleniach. Na zakończenie studiów, słuchacze opracowują (indywidualnie lub zespołowo) koncepcję innowacyjnego projektu z dziedziny ZZL, którą prezentują podczas obron.

Studia podyplomowe z zakresu ZZL stanowią interesującą ofertę dla wszystkich, którzy planują w przyszłości objęcie funkcji zarządczych, lub pracują obecnie jako kierownicy różnych szczebli i branż. Wielu polskich menedżerów posiadających wykształcenie techniczne, podkreśla potrzebę uzupełnienia wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii i socjologii pracy - jej brak utrudnia im bowiem efektywne pełnienie funkcji kierowniczych.

Oferta studiów z zakresu ZZL adresowana jest szczególnie do menedżerów personalnych, kandydatów do działów HR oraz do doradców personalnych. Jest ona jednak równie interesująca dla wszystkich, którzy chcą podnieść poziom swojej wiedzy w dziedzinie zarządzania ludźmi, jak również usprawnić organizację i efektywność pracy własnej. Główną ideą studiów jest jak najlepsze, intensywne przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania ludźmi oraz wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Ludzie zatrudnieni w organizacji stanowią ważny i strategiczny zasób, decydujący o jej sukcesie w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu. Wynika stąd potrzeba stałego podnoszenia poziomu kompetencji, tym bardziej, że sposób pełnienia funkcji personalnej w wielu polskich firmach odbiega od standardów obowiązujących na świecie. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania, prawa pracy, socjologii organizacji oraz psychologii pracy. Wiedza ta umożliwia zrozumienie roli ZZL oraz specyfiki funkcjonowania ludzi we współczesnych organizacjach. Ponadto, w trakcie studiów uczestnicy dzielą się doświadczeniem i na bieżąco weryfikują wiedzę teoretyczną podczas licznych aktywności praktycznych, takich jak: analizy, dyskusje, badania, diagnozy oraz ćwiczenia i projekty, w tym finalny projekt zaliczeniowy.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

  1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów. 
  2. Przygotowanie koncepcji projektu z dziedziny zarządzania ludźmi, opracowanie raportu indywidualnego z projektu (lub opracowanie wyraźnie wyodrębnionej części raportu zespołowego), a także prezentacja koncepcji projektu przed komisją.

Program

Program studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Warunki przyjęcia na studia

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie stosownych dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty (I rata kosztów uczestnictwa). Nie ma opłaty rekrutacyjnej!:

  • Rekrutacja: zapisy na studia odbywają się za pośrednictwem portalu IRK.   
  • Zgłoszenie w  terminie: od 03 czerwca 2024 r. do  wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Limit przyjęć – min. 22 osoby maks. 40 osób.
  • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, Ankieta Osobowa pobrana z portalu IRK.

Studia zostaną uruchomione, gdy formalności dopełni nie mniej niż 22 osoby.

Koszt uczestnictwa

Cena: 6.000,00 zł.

  • I rata: 3.000,00 zł, do - do 7 dni od daty wpisu na studia
  • II rata: 3.000,00 zł, - do 15 lutego 2025 r. (w cenie materiały dydaktyczne)

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.375
30-348 Kraków

Tel.: 12 664 57 79;  12 664 55 83

E-mail: ewa.glaudel@uj.edu.pl