Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Marta Tutko

Adiunkt
Katedra Zarządzania Jakością

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.332, 30-348 Kraków
marta.tutko@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 72

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo - badawczych:

 • zarządzanie jakością kształcenia
 • zarządzanie instytucjami szkolnictwa wyższego
 • kultura jakości

Działalność dydaktyczna

 • Wykłady:
  • Mikroekonomia
  • Ekonomia   
  • Podstawy ekonomii
  • Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej
  • Zarządzanie jakością w instytucjach kultury
  • Kaizen
 • Ćwiczenia:
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia

Pełnione funkcje

 • Członek Zespołu ds. opracowania Programu Poprawy Działania Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009 – 2010)
 • Członek Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia (2012-2016)
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia (2011 – 2020)
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia (2012 – 2020)

Zrealizowane tematy / projekty badawcze

Tematy badawcze finansowane z DS (2011-2016):

 • Jakość zarządzania w organizacjach. Ocena jakości zarządzania uczelniami w Polsce (2015-2016)
 • Jakość zarządzania w organizacjach. Internacjonalizacja kształcenia w szkolnictwie wyższym (2014)
 • Jakość zarządzania w organizacjach. Benchmarking w zakresie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (2013)
 • Jakość zarządzania w organizacjach. Wykorzystanie narzędzi służących zwiększaniu przejrzystości szkolnictwa wyższego w polskich i ukraińskich uczelniach (2012)
 • Jakość zarządzania w organizacjach. Zarządzanie jakością kształcenia w szkołach wyższych (2011)

Pozostałe projekty:

 • Przygotowanie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ do wdrażania krajowych ram kwalifikacji (2010)
 • Projekty logistyczne – doświadczenia polskich przedsiębiorstw (2010)
 • Ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym (2009)
 • Zarządzanie jakością pracy w publicznych szkołach wyższych (2008)
 • Zarządzanie jakością kształcenia na studiach ekonomicznych – praca doktorska (2002-2007)

Wybrane publikacje 2020-2024

 • Tutko, M. (2020a). Academic entrepreneurship in the development strategies of Polish universities. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 132–143. https://doi.org/10.24917/20833296.161.11
 • Tutko, M. (2020b). Metody i podejścia badawcze stosowane w badaniach kultury jakości. In K. Mazurek-Łopacińska & M. Sobocińska (Eds.), Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu (pp. 74–86). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Budzanowska-Drzewiecka, M., & Tutko, M. (2021). The impact of individual motivation on employee voluntary pro-environmental behaviours : the motivation towards the environment of Polish employees. Management of Environmental Quality, 32(5), 929–948. https://doi.org/10.1108/MEQ-11-2020-0268
 • Piasecka, A., Ludwiczak, A., & Tutko, M. (2021). Projakościowe koncepcje zarządzania w szkołach wyższych : TQM, lean management, kaizen (p. 144). Instytut Spraw Publicznych UJ. https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Projako%C5%9Bciowe+koncepcje+zarz%C4%85dzania+w+szko%C5%82ach+wy%C5%BCszych.pdf/6a1e3e08-2067-4a25-9649-f3ffc3999767
 • Tutko, M., & Budzanowska-Drzewiecka, M. (2021). Skale w badaniach nad indywidualną motywacją do podejmowania zachowań pro-środowiskowych. In Z. Dworzecki (Ed.), Gospodarka i społeczeństwo : wyzwania i perspektywy (pp. 203–214). Oficyna Wydawnicza ASPR -JR.
 • Tutko, M., & Budzanowska-Drzewiecka, M. (2022). Zachowania prośrodowiskowe polskich pracowników. Rola systemów zarządzania środowiskowego. In A. Chodyński, D. Fatuła, & M. A. Leśniewski (Eds.), Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw (pp. 61–77). Oficyna Wydawnicza AFM. https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/30822
 • Budzanowska-Drzewiecka, M., & Tutko, M. (2022). The scope of employee pro-environmental behaviors in the workplace. In K. Bachnik, M. Kaźmierczak, M. Rojek-Nowosielska, M. Stefańska, & J. Szumniak-Samolej (Eds.), Corporate social responsibility and sustainability : from values to impact (pp. 141–152). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003270768-14
 • Tutko, M. (2022a). Environmental management systems models for higher education institutions. In J. M. Dziadkowiec & M. Niewczas-Dobrowolska (Eds.), Quality challenges (pp. 355–372). Wydawnictwo Rys. https://doi.org/10.48226/978-83-67287-33-3
 • Tutko, M. (2022b). Ocena i doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia. In J. Bugaj & M. Budzanowska-Drzewiecka (Eds.), Jakość kształcenia akademickiego (pp. 119–138). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Budzanowska-Drzewiecka, M., Tutko, M., & Bugdol, M. (2023). Commitment of universities in Poland to sustainable development. In W. Leal Filho, M. A. P. Dinis, S. Moggi, E. Price, & A. Hope (Eds.), SDGs in the European region (pp. 1–27). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91261-1_39-1
 • Tutko, M. (2023). Sustainable development activities in chemical companies in Poland : links between SDGs and ESG. Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Organizacja I Zarządzanie = Scientific Papers - Silesian University of Technology. Organization & Management, 172, 599–620. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2023.172.37
 • Tutko, M., & Kostka, R. (2023). Employee suggestion system in the manufacturing company : an example of implementation at the Steel Plant. Problemy Jakości, 5, 22–30. https://doi.org/10.15199/46.2023.5.3
 • Tutko, M., & Woźniak, P. (2023). Integrated management system at higher education institutions : case study from Poland. E-Mentor, 4 (101), 18–27. https://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/101/art_18-27_Tutko_Wozniak_Ementor%204_101_2023.pdf
 • Tutko, M. (2024). Collaboration of the academic community members within education quality assurance systems : case of Poland. In J. Bugaj, M. Budzanowska-Drzewiecka, & B. Mikołajczyk (Eds.), Building an academic community : challenges for education quality management (pp. 69–85). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004689060_005