Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Marek Jarzębiński

Dr Marek Jarzębiński

Adiunkt
Katedra Zarządzania Jakością

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.333, 30-348 Kraków
marek.jarzebinski@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 86

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • Implementacja i doskonalenie znormalizowanych systemów jakości;
 • Normalizacja i standaryzacja w organizacjach usługowych;
 • Znakowanie i certyfikacja systemów zarządzania w przedsiębiorstwach usługowych;
 • Ubezpieczeniowe aspekty w teorii ryzyka.

Działalność dydaktyczna

 • Mikroekonomia, stopień I i II
 • Makroekonomia, stopień I i II
 • Ubezpieczenia
 • Wstęp do ekonomii stosowanej: ekonomika handlu, ekonomika ochrony środowiska, ekonomika turystyki, ekonomika jakości, ekonomika norm
 • Konwersatorium ekonomiczno-finansowe – Ocena opłacalności ekonomiczno-finansowej projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie jakością
 • Normalizacja, akredytacja i certyfikacja
 • Normalizacja produktów i systemów zarządzania
 • Seminarium dyplomowe

Projekty badawcze i dydaktyczne

 • Doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach administracji samorządowej (Grant badawczy MNISzW nr N N115 134134, kierownik: M.Bugdol, wykonawca: M. Jarzębiński, okres realizacji: 2008-2010)
 • Uwarunkowania rozwoju działalności normalizacyjnej w sektorze usługowym w Polsce (Grant badawczy współfinansowany w ramach Wydziałowej Rezerwy Badań Własnych nr K/ZBW/000373, wykonawca: M. Jarzębiński, okres realizacji: 2008-2009)
 • Implementacja technologii e-Learningu akademickiego w Instytucie Ekonomii i Zarządzani Uniwersytetu Jagiellońskiego (Rektorski Fundusz Dydaktyczny Ars Docendi, współwykonawca: M. Jarzębiński okres realizacji,: 2008-2009)

Wybrane publikacje naukowe

 • Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D : analiza, ocena i rekomendacje - Potential of medium-sized cities in Poland for the location of BPO/SSC/IT/R&D investments : ​analysis, evaluation and recommendations, K.Gwosdz, A. Sobala-Gwosdz, J. Górecki, M. Jarzębiński, K. Rotter-Jarzębińska, Ł.Fiedeń; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Departament Regionalnych Programów Operacyjnych,  Warszaw 2019. s. 188. - ISBN 978-83-7610-681-6. - http://gov.pl/documents/33377/436740/RAPORT_Potencja%C5%82_miast_%C5%9Brednich_dla_lokalizacji_inwestycji_BPO_SSC_IT_R%26D.pdf/9d2617c8-d626-5794-3019-425174753d73?download=true
 • M. Jarzębiński, Innowacyjne metody zarządzania - Innovative management methods, w: Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo, red. Z. Makieła , M. Stuss - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - S. 231-259. ISBN 978-83-812-8551-3
 • M. Jarzębiński, Wpływ działalności normalizacyjnej na funkcjonowanie jednolitego rynku usług - The impact of standardization activities on the functioning of the uniform market for services, w: Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce, red. T. Sporek, A. Czech: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2018,  s. 64-72.  ISBN 978-83-7875-483-1
 • M.Jarzębiński, Efekty zachowania zgodności cech wyrobu z wymaganiami konsumenta - Conformity effects of product characteristics with consumer requirements,  w: Jakość zarządzania : refleksje, wymiary, problemy, red. M.Bugdol, P. Jedynak: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017. s. 121-131. ISBN 978-83-233-4283-0
 • M.Jarzębiński, Inwestycje infrastrukturalne w Krakowie w kontekście przygotowań do organizacji EURO 2012 = Investment in infrastructure in Kraków in the context of preparations for the EURO 2012 Football Championships, Problemy Rozwoju Miast. Kraków 2014, t. 11 nr 1, s. 61-78. - ISSN 1733-2435
 • M. Jarzębiński, A.Wilkońska Anna, K. Rotter-Jarzębińska, KR.2012 : przygotowania i realizacja EURO 2012 w Krakowie : raport z badań - KR.2012 : preparations and realization of the EURO 2012 Football Championships : research report, Kraków 2012. s. 29. - https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=99279&wer=0&new=t&mode=shw
 • Jarzębiński M., Rola znakowania i certyfikacji systemów jakości w procesie spełnienia wymagań klienta na przykładzie branży hotelarskiej [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 151, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 261-277. (http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9a1c581b-a4c1-48d7-aba9-c9f1a4b6da5d&articleId=16ec605a-f1dc-4a4c-a801-ff987e29e279)
 • M. Jarzębiński, M.Bugdol, The Possibilities of Applying The Common Assessment Framework Model In Service Quality Improvement, "Management of Organizations: Systematic Research", nr 55, 2010, pp. 41-53.
 • M. Jarzębiński, Skuteczność działań doskonalących system zarządzania jakością w organizacji usługowej, [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością – Doskonalenie organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, t. II,  Kraków 2010, s. 73-85.
 • M. Jarzębiński M., Normalizacja w branży turystycznej i jej znacznie dla przedsiębiorstw, [w:] T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 467-482.
 • M. Jarzębiński, Determinanty satysfakcji pracowników w modelu doskonałości EFQM, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 167-176.
 • M. Jarzębiński, Procesy świadczenia usług w zakresie realizacji usługi ubezpieczeniowej, [w] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, t. 2, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008, s. 159-168
 • M.Jarzębiński, Metoda Servqual jako narzędzie pomiaru jakości usługi postrzeganej przez pracowników i klientów organizacji usługowej, [w:] T. Sikora (red.), Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenie i perspektywy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 290-298.
 • M. Jarzębiński, Jakość usługi a percepcja ryzyka ubezpieczeniowego, [w:] Kłos Z. (red.), TQM stymulatorem innowacyjności, Politechnika Poznańska, Poznań 2008, s. 89-99.
 • M. Jarzębiński, Uwarunkowania implementacji międzynarodowych standardów jakości w turystyce, [w:] Kurek W., Mika M. (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007.
 • M. Jarzębiński, Skala ważności T.G. Vavra jako instrument pomiaru w badaniu satysfakcji klienta z jakości usługi, [w:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 208 – 213.
 • M. Jarzębiński, Wpływ poprawy jakości usług ubezpieczeniowych na wzrost satysfakcji klientów zakładów ubezpieczeń, [w:] Wawak T., (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 6 – Determinanty jakości a efektywność procesów, Wyd. Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 201 – 216.
 • M. Jarzębiński,  Satysfakcja pracownika jako społeczny miernik oceny jakości zarządzania pracą, [w:] Wawak T., (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 5 – Zarządzanie pracą, Wyd. Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 578 – 593.
 • M. Jarzębiński, Rola jakości w systemie informacyjnym zakładu ubezpieczeń, [w:] Wawak T., (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 4 – Zarządzanie zmianami, Wyd. Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 295 – 708.
 • M. Jarzębiński, Dostęp do informacji jako narzędzie zapewnienia efektywnej konkurencji na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Wybrane problemy konkurencyjności podmiotów gospodarczych na rynku, Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej, Warszawa 2001, Zeszyty Naukowe nr 8, s. 35 – 46.
 • M. Jarzębiński, Ryzyko ubezpieczeniowe w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa, [w:] T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 3, Wyd. Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 414 – 426.
 • M. Jarzębiński, Polityka ubezpieczeniowa w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, [w:] Wawak T., (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 2, Wyd. Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1989, s. 227–238.
 • M. Jarzębiński, Transformacja instytucji sektora ubezpieczeń gospodarczych na drodze do integracji z systemem finansowym Unii Europejskiej, [w:] Wawak T., (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 1, Wyd. Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988, s. 230–243.