Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, prof. UJ

Dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, prof. UJ

Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.369, 30-348 Kraków
krzysztof.berbeka@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 96

English version of employee's website

Działalność naukowa

 • Modelowanie kosztów wdrażania dyrektyw UE związanych z energetyką i ochroną środowiska
 • Strategie wykorzystania środków pomocowych UE
 • Zasady optymalnej alokacji wsparcia publicznego
 • Adaptacja gospodarki do globalnych zmian klimatycznych
 • Efektywność instrumentów ochrony środowiska
 • Ekonomiczna analiza odnawialnych źródeł energii
 • Gospodarka wodna w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym
 • Pieniężna wycena środowiska naturalnego
 • Ekonomiczne aspekty korzystania z chronionych obszarów rekreacyjnych (parków narodowych)
 • Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management, w ramach VII PR 2014-2017

Działalność dydaktyczna

Ekonomika integracji europejskiej, fundusze i programy UE,  międzynarodowe problemy energetyczne i ochrony środowiska, metody oceny projektów gospodarczych, ekologia, rozwój trwały i zrównoważony, ekonomika ochrony środowiska, turystyka na obszarach chronionych.

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (2015 - do chwili obecnej),
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii Finansów i Zarządzania (2015 - do chwili obecnej),
 • Członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse (2019 - do chwili obecnej)
 • Członek Rady Funduszu Ars Docendi (2016-2020)
 • powołanie przez ministra Macieja Grabowskiego do Państwowej Rady Ochrony Środowiska (kadencja od lipca 2014-2018).
 • powołanie przez Premiera RP Janusza Piechocińskiego do Społecznej Rady Zrównoważonego Rozwoju Energetyki działającej przy Ministerstwie Gospodarki (kadencja od października 2014-2016

Wybrane publikacje

Publikuje głównie w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym. Do jej ważniejszych publikacji należą:

 1. Instytucje: między mechanizmem rynkowym i mechanizmami władzy, Ekonomista nr 2, 2019
 2. Zrozumieć kapitalizm - podejście ewolucyjno-instytucjonalne, (red.) Anna Ząbkowicz, Maciej Miszewski, Paweł Chmielnicki, Sławomir Czech, Forum Myśli Instytucjonalnej, Sosnowiec-Kraków 2018
 3. Polityka gospodarcza a teoria ekonomii i polityka, w:, „Współczesna polityka gospodarcza. Zarys problematyki”, red. J.Stacewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 4. The contemporary state and interests.A framework of analysis. (współautor S.Czech), in: Institutionalist Perspectives on Development -  A Multidisciplinary Approach, editor(s) name(s): Spyros Vliamos and Michel S. Zouboulakis (eds.), Palgrave Studies in Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Growth,  2018
 5. Revisiting conventional wisdom: Does financialisation leave sovereigns subordinated? (współautor S.Czech), Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo 2016 no 47: 77-90
 6. A Paradox of reforming pensions in Poland, Equilibrium 2016, volume 11 issue 3: 585-604, http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.026 http://economic-policy.pl/index.php/journal-issues/current
 7. Institutional interests and institutional change. Poland on the second wave of pension reforms, Equilibrium 2014, Volume 9 issue 4, pp.47-64
 8. Kontrowersje wokół reprezentacji interesów w świetle teorii ekonomii i w kontekście rozwoju Unii Europejskiej w: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, p.red. M.Goryni i S.Rudolfa, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2014, s.128-145
 9. Kontrolowana liberalizacja versus niechęć do konkurencji na przykładzie rynku usług użyteczności publicznej w Unii Europejskiej(współautor Jerzy Ząbkowicz), „Ekonomia", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013 nr 4(25), s.210-227
 10. Governance, government, and economic policies w: red. B.Klimczak "Ekonomia Economics", Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, no 3(15), s. 46 – 57
 11. Ewolucja celu władzy monetarnej. Przypadek Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, w: Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, red. J.Stacewicz, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 83, Warszawa 2010, s. 99-124
 12. Wzrost znaczenia dochodów z operacji finansowych w korporacjach nie-finansowych (financialization) - kontekst instytucjonalny, Organizacja i Kierowanie, nr 2(136)/2009, s.25-40
 13. Funkcjonowanie korporacji i analizy ekonomiczne, Ekonomista, nr 4/2009, s.517-529
 14. Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 176 s.
 15. Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista (dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), nr 6, 2003, s.795-824
 16. Globalizacja, regionalizacja i przegięcie deflacyjne polityki makroekonomicznej, Bank i Kredyt, nr 2, luty 2003
 17. Lectures on Economic Policies and Cases, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Verbinum, Warszawa 2002, 104 s.
 18. 2002 Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm gospodarczy i sztuka kompromisu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 220 s.

Inne informacje

 1. Berbeka K.,  Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w Polsce – dyskusja skuteczności i efektywności systemu  w: 100 lat ochrony środowiska w Polsce. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Radom 2020. http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2020/08/100-LAT-OCHRONY-%C5%9ARODOWISKA-pdf.pdf
 2. Berbeka K., Are we being effective? Historical analysis of water resources consumption in Poland. In "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju" MATERIAŁY OGOLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ http://tnfs.pl/wydawnictwa/varia. 2018
 3. Berbeka K., Water tariffs as a determinant for water consumption – the analysis across Polish cities. W: Economic and Environmental Studies  2017 | nr 2 | 319-333
 4. Berbeka K., Pałys M., An evaluation of the instruments aimed at Poland’s water savings. Conference proceedings:  8th International KES Conference on INTELLIGENT DECISION TECHNOLOGIES. Tenerife 2016