Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Jurand Skrzypek

Dr Jurand Skrzypek

Asystent
Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.335, 30-348 Kraków
jurand.skrzypek@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 22

Działalność naukowa

 • Analiza input-output;
 • Modelowanie systemów energetycznych z wykorzystaniem wielosektorowych modeli energetycznych oraz generatora modeli TIMES;
 • Metody scenariuszowe w symulacjach przyszłego miksu energetycznego i wolumenu emisji zanieczyszczeń na poziomie mezo- i makroekonomicznym;
 • Transformacja niskoemisyjna polskiej gospodarki;
 • Procesy konwergencji/dywergencji regionalnej;
 • Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego.

Udział w projektach badawczych

 • Uczestnictwo w pracach projektu NCN Perspektywa eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce w świetle koncepcji „przekleństwa zasobów naturalnych" UMO-2011/01/B/HS4/04800 (2014);
 • Wykonawca zadania 5 pt. "Budowa i automatyzacja prognostycznego modelu popytu na pracę" w projekcie Doskonały Uniwersytet POWR.03.05.00-00-Z304/18-00 (2019-2023);
 • Wykonawca zadania 2 pt. "Zintegrowany model oceny społeczno-gospodarczej implementacji technologii CCUS w Polsce" i zadania 5 pt. "Przygotowanie materiałów analitycznych wspierających wdrożenie strategii rozwoju technologii CCUS w Polsce" w projekcie Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS GOSPOSTRATEG-III/0034/2020 (2022-2024).

Działalność dydaktyczna

 • Rachunek prawdopodobieństwa;
 • Statystyka opisowa;
 • Statistics (konwersatorium realizowane w języku angielskim);
 • Podstawy finansów;
 • Współtwórca kursu "The Political Economy of Sustainability" w ramach projektu UNA Europa MOOC, dostępnego na platformie Copernicus College ---LINK---.

Pełnione funkcje

Publikacje

Publikacje samodzielne    

 1. Skrzypek J. (2013), Regulacje pokryzysowe na zachodnich rynkach instrumentów pochodnych i ich konsekwencje dla Polski, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, tom LXXXIX, s. 335-350.
 2. Skrzypek J. (2017), Projections of primary energy use in Poland by 2030 [w:] D. Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 124-141.
 3. Skrzypek J. (2018), Analiza energochłonności i emisyjności sektorów polskiej gospodarki w latach 1996-2015, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 6(9), s. 78-103, DOI: 10.18559/SOEP.2018.9.5

Publikacje współautorskie

 1. Skrzypek J., Trojak M. (2014), Pomiar efektywności banków w Polsce z wykorzystaniem stochastycznej analizy granicznej, „Folia Oeconomica”, Vol. 3, Nr 303, s. 201-216.
 2. Skrzypek J., Trojak M. (2014), Analiza porównawcza efektywności banków przy wykorzystaniu modelu granicznego kosztów w wybranych krajach europejskich, „Wiadomości Statystyczne”, nr 11, s. 30-47.
 3. Skrzypek J., Trojak M. (2015), Konwergencja na rynku bankowym w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście efektywności kosztowej banków, „Studia  Prawno-Ekonomiczne”, tom XCIV, s. 381-397.
 4. Plich M., Skrzypek J. (2016), Trendy energochłonności sektorów polskiej gospodarki w latach 1996—2012, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7, s. 16-38.
 5. Pastuszka S., Skrzypek J. (2017), Konwergencja czy dywergencja regionów włoskich?, „Gospodarka Narodowa”, 2 (288), s.101-130.
 6. Plich M., Skrzypek J. (2017), Wykorzystanie wielosektorowych modeli makroekonomicznych w modelowaniu krajowych systemów ekonomicznych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Tom CV, s. 311-339
 7. Pastuszka S., Skrzypek J. (2018), Regionalne zró­żnicowanie poziomu PKB w Niemczech, "Modern Management Review", Tom 25, s. 191-211.
 8. Dykas P., Skrzypek J. (2020), Otoczenie społeczno-ekonomiczne Krakowa i województwa małopolskiego, [w:] S. Roszkowska, M. Trojak (red.), Absolwenci i studenci UJ na rynku pracy. Stan i perspektywy rozwoju, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9-36.
 9. Grodzicki M.J., Skrzypek J. (2020), Cost-competitiveness and structural change in value chains–vertically-integrated analysis of the European automotive sector, "Structural Change and Economic Dynamics", Vol. 55, s. 276-287.
 10. Tchorek G., Allen A., Dziewanowska K., Geodecki T., Kozioł W., Kurtyka M., Skrzypek J., Tarowski F. & Wójtowicz, S. (2020). Electric Carsharing as an Interdisciplinary Test Ground of Various Fields of Study." Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW", nr 01/2020, s. 94-107.