Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Bohatkiewicz-Czaicka

dr Joanna Bohatkiewicz-Czaicka

Asystent z doktoratem
Zakład Zachowań Organizacyjnych

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.335, 30-348 Kraków
joanna.bohatkiewicz@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 22

English version of employee's website

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • klastry branżowe,
 • globalne łańcuchy wartości,
 • finanse przedsiębiorstw, w szczególności controlling finansowy,
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Członek zespołów:

 • „EU Regional and Innovation Policies and Peripheral Regions (EURIPER)”, współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, Jean Monnet Projects Action w ramach Erasmus+ Programme (nr referencyjny projektu: 587410-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-PROJECT), projekt w konsorcjum: Uniwersytet Santiago de Compostela, Uniwersytet Agder, Uniwersytet Bari i Uniwersytet Jagielloński; temat „Regional and Innovation Policy in the Malopolska Region” (2018-2019)
 • „Badanie środowiska krakowskich start-upów”, Kraków Miastem Startupów na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa (2015/2016)
 • „Opinia zewnętrznych interesariuszy Uniwersytetu Jagiellońskiego (przyszłych i potencjalnych pracodawców, absolwentów, przedstawicieli urzędów pracy z Małopolski) na temat efektów kształcenia osiąganych przez studentów”, Uniwersytet Jagielloński (2013/2014)
 • „UNILO – Promoting the EQF Learning Outcomes Approach within European Universities” (2011)
 • „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (SyNaT)”, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych: „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej” (NCBiR, 2011)
 • „Panel polskich menedżerów logistyki”, Logisys Sp. z o. o. (2010)
 • „Projakościwa restrukturyzacja zarządzania”, Uniwersytet Jagielloński, temat badawczy nr 4 (2009-2010)

Działalność dydaktyczna

 • controlling finansowy (studia magisterskie)
 • sprawozdawczość finansowa (studia magisterskie)
 • kontrola zarządcza (studia magisterskie)
 • przedsiębiorczość (studia magisterskie)
 • podstawy rachunkowości (studia licencjackie)

Pełnione funkcje

 • Koordynator praktyk studenckich w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
 • Członek honorowy Koła Naukowego STRATEG

Publikacje

 • Bohatkiewicz J., Financial controlling in service enterprises – key tools and indicators facilitating decision making process with particular emphasis on improving financial conditions, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20(1), 2019.
 • Bohatkiewicz J., Hałucha M., Smits R., Bohatkiewicz J., A geospatial multi-scale level analysis of the distribution of animal-vehicle collisions on Polish highways and national roads, materiały konferencyjne “Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region”, 2019.
 • Gancarczyk M., Bohatkiewicz J., Research streams in cluster upgrading: a literature review, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(4), 2018.
 • Bohatkiewicz J., Gancarczyk M., Structural characteristics of industrial clusters: the essence and measurement, [w:] red. Nalepka A., Ujwary-Gil A., Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands: Foundation "Cognitione", Nowy Targ and WSB-NLU, Nowy Sacz, 2018.
 • Bohatkiewicz J., Factors facilitating upgrading process of knowledge-intensive business services’ clusters in global value chains, Przedsiębiorczość i zarządzanie, [w:] Uwarunkowania internacionalizacji przedsiebiorstw w dobie gospodarki przedsiebiorczej 2(1), 2018.
 • Bohatkiewicz J., Gancarczyk M., Dileo I., Knowledge-Intensive Business Services - Characteristics, Scope, Sectoral Approach, [w:] red. Nalepka A., Ujwary-Gil A., Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands: Foundation "Cognitione", Nowy Targ and WSB-NLU, Nowy Sacz, 2017.
 • Gancarczyk M., Gancarczyk J., Bohatkiewicz J., SME roles in modular value chains: perspectives for growth and innovativeness, Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), 5(3), 2017.
 • Bohatkiewicz J., Bohatkiewicz J.W., Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie, Budownictwo i architektura, 15(1), Politechnika Lubelska, Lublin 2016.
 • Bohatkiewicz J., Building Information Modelling (BIM) jako koncepcja zarządzania i nowa technologia projektowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w budownictwie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 • Bohatkiewicz J., Analiza finansowa krakowskich startupów, [w:] Adamczyk M., Bohatkiewicz J. i in., Raport badawczy. Krakowski ekosystem startupowy, materiały dla Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 2015.
 • Bis A., Bohatkiewicz J., CROWDSOURSING – szansa nowoczesnego zarządzania, materiały konferencyjne Nowoczesne zarządzanie: praktyka i teoria, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.

Wybrane publikacje

 • 1995 A. Marcinkowski, J. Sobczak Unemployment: A Triple Challenge to Human Development in W.D. Perdue i in. (red.) "The Modernization Crisis. Transformation of Poland", Greenwood Praeger;
 • 1995 T. Borkowski, A. Marcinkowski „Bezrobocie w perspektywie socjologicznej" w:  T. Borkowski, A. Marcinkowski (red.) „Socjologia bezrobocia. Wybór tekstów", Scholar, Warszawa;
 • 1996 J. E. Jackson, A. Marcinkowski „Postawy wobec przedsiębiorczości, zmiany ekonomicznej i gospodarki rynkowej: Polacy na tle innych nacji" w: K. Frysztacki (red.) „Z zagadnień socjologii stosowanej", Universitas,  Kraków;
 • 1997 A.Marcinkowski „Uwagi o statusie badań socjologicznych nad bezrobociem" w: T.Borkowski i in. (red.) „Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie", op. cit., ss. 138-147;
 • 1997 J.Jackson, A.Marcinkowski Analysis of Entrepreneurial Attitudes in  Poland, The Davidson Institute Working Paper Series, nr 273 ss. 1-37;
 • 1997 T.Borkowski, A.Marcinkowski „ Metody badania społecznej oceny jakości" w: T.Wawak (red.) „Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości", Kraków, s. 23-33;
 • 1998 A.Marcinkowski „Praktyka socjalizacji i kultura organizacyjna w firmach prywatnych" w: W.Kozek, J.Kulpińska „Zbiorowe stosunki pracy w Polsce. Obraz zmian", Warszawa;
 • 1998 A.Marcinkowski „Kultury organizacyjne czasu transformacji" w: S.Marczuk, K.Sowa (red.) Studia nad transformacją polskiej gospodarki", Rzeszów, s. 77-171;
 • 1998 A.Marcinkowski „Praktyka socjalizacji i kultura organizacyjna w firmach prywatnych" w: J.Kulpińska, W.Kozek (red.) „Zbiorowe stosunki pracy w Polsce. Obraz zmian", Warszawa;
 • 1999 T.Borkowski, A.Marcinkowski „Społeczne uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską" w: T.Wawak (red.) „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej sie politycznie Europie", t.II, Kraków;
 • 1999 J.Jackson, A.Marcinkowski „Entrepreneurial Attitudes of Poles" w: E.Hauser, J.Wasilewski (red.) "Lessons in Democracy", Jagiellonian University Press-University of Rochester Press, Kraków- Rochester, ss. 171-201;
 • 2000 A.Marcinkowski, J.Sobczak „Kultura poszukiwana", Personel, nr 1 2000;
 • 2001 A.Marcinkowski, T.Borkowski, A. Oherow Urbaniec „Konteksty edukacji menedżerów. Wprowadzenie" w: T. Borkowski, A.Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (red.) „Dylematy kształcenia menedżerów", Kraków, ss. 7-23;
 • 2002 A.Marcinkowski (współaut.) „Luka przywództwa w procesach radykalnych zmian organizacyjnych", Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, 2002, s. 93-108;
 • 2002 A.Marcinkowski „Czy potrzebujemy rewitalizacji przedsiębiorstwa?", Przegląd Socjologiczny, t.51, 2, ss. 57-78;
 • 2004 A. Marcinkowski „Audyt kultury organizacyjnej", w: P. Jedynak (red.) Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków, s. 39-71;
 • 2004 A. Marcinkowski, J. Sobczak Entrepreneurs and Work Cultures in Small Entreprises: The Case of Poland, in: M. Niezgoda (red.) The Consequences of Great Transformation. Transactions of VIIth  Kraków-Skopje Seminar", Kraków, p. 92-101;
 • 2008 A. Marcinkowski Kultura organizacyjna w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu, w: A. Herdan (red.) Fuzje, przejęcia. Wybrane aspekty integracji, Wyd. UJ, Kraków;
 • 2009 A. Marcinkowski Inspiracje antropologiczne w naukach o zarządzaniu: metafora źródłowa i zakorzenienie, w: P. Górski (red.)  Humanistyka i zarządzanie, Wydawnictwo UJ, Kraków,  s. 95-113;
 • 2013 A. Marcinkowski (współaut.) „Wskaźniki rozwoju społecznego" w: M. Trojak, T. Tokarski (red.) „Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski", Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 165-180;
 • 2013 A. Marcinkowski (współaut.), Terytorialna dystrybucja wskaźników rozwoju społecznego w układzie województw", w: M. Trojak, T. Tokarski (red.) „Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski", Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 181-195;