Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Aneta Lipińska

Dr Aneta Lipińska

Adiunkt
Katedra Systemów Zarządzania

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.344, 30-348 Kraków
aneta.lipinska@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 56 64

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo – badawcze:

 • Działalność i ekosystem startupów
 • E-biznes
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Media społecznościowe
 • Wpływ technologii informacyjnych na procesy zarządzania
 • Zarządzanie informacją i wiedzą w organizacji
 • Metodologia badań naukowych

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ:

 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Technologie informacyjne
 • Biznesplan
 • Seminarium magisterskie

Zajęcia prowadzone w Katedrze Lingwistyki Komputerowej UJ:

 • Wprowadzenie do zarządzania firmą

Pełnione funkcje

 • Przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego w grupie roboczej ds. studiów doktoranckich (Doctoral Studies Working Group) w sieci Coimbra Group od 2020 roku
 • Koordynator konkursu Coimbra Group 3-Minute-Thesis Jagiellonian University na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2020 roku
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w kadencji 2016-2020
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Jagiellonian Journal of Management w latach 2015-2016
 • Koordynator strony internetowej Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ w latach 2011-2018

Członkostwo w organizacjach naukowych i badawczych

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą od 2015 roku

Projekty badawcze

 • 2020 - "Dzielenie się wiedzą między studentami", badania własne - projekt badawczy A. Lipińskiej, M. Budzanowskiej-Drzewieckiej i M. Teczke. 
 • 2017 - "Identyfikacja i ewaluacja zakresu i form działalności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce", badania własne.
 • 2013 - „Employer branding w Internecie", badania własne – projekt badawczy A. Lipińskej, M. Budzanowskiej-Drzewieckiej, I. Stańczyk.
 • 2012 - „Młodzi konsumenci w Internecie" , badania własne - projekt badawczy A. Lipińskej i M. Budzanowskiej-Drzewieckiej.
 • 2011 - "Identyfikacja i ocena działań z zakresu CSR w sektorze elektroenergetycznym w Polsce", badania własne - projekt badawczy A. Lipińskiej, M. Budzanowskiej-Drzewieckiej, N. Dudzińskiej-Korczak.
 • 2011 - "Współdziałanie w obszarze Internetu – możliwości i realia", badania własne - projekt badawczy A. Lipińskiej i M. Budzanowskiej-Drzewieckiej.
 • 1999 - 2000 - „Internet and Its Influence on Management", projekt badawczy A. Lipińskiej i K. Golonki w ramach grantu przyznanego przez The Tokyo Foundation
 • 1998 - 1999 - „Psychospołeczne aspekty handlu elektronicznego", KBN - badania własne
 • 1997 - 1998 - „Presentation of European Banks Financial Services on Internet", projekt badawczy sieci HERMES pod kierownictwem dr hab. Tadeusza Borkowskiego, prof. UJ

Inne projekty

 • 2009 - 2010 - „Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w Sieci – MMMP@" – udział w projekcie realizowanym przez Centrum Rozwoju Strategicznego Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, finansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; zatrudnienie w charakterze Eksperta ds. programowych projektu

Publikacje

 • Wzorce dzielenia się wiedzą między studentami, Budzanowska-Drzewiecka M, Lipińska A., Teczke M. [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania, Cewińska J., Krejner-Nowecka A., Winch S. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 137-150. 
 • Areas and forms of operations of academic business incubators alongside startup organizations, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 19, nr 9 cz.3, 2018, ss. 423-440.
 • Koncepcje i kluczowe czynniki rozwoju ekosystemów startupów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Zarządzanie 2018 (14), Nr 351/2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 46-57.
 • Kierunki badań innowacyjności, Lipińska A., Klimas P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
 • Emerging Challenges in Modern Management, Klimas P., Lipińska A. (ed.), Entrepreneurship and Management, Volume XIX, Issue 6, Part I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź - Warszawa 2018.
 • Relacje organizacji z otoczeniem w Erze Informacji na przykładzie ekosystemów startupów, [w:] Skrzypek E., Hofman M., Grela G. (red.), Nowe aspekty zarządzania organizacjami, UMSC Lublin 2017, s. 21-30.
 • Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Challenges Related to New Segments and Market Trends, Budzanowska-Drzewiecka M., Jedynak P., Lipińska A. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Between Philosophy and Specific Problems, Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Wpływ sieci Aniołów biznesu na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Uwarunkowania jakości usług w społeczeństwie sieciowym, UMCS Lublin 2016, s. 207-217.
 • Knowledge management in a virtual organization, [w:] Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (red.), Between philosophy and specific problems, Jagiellonian University Press, Kraków, 2016, s. 87-98. Artykuł opublikowano pierwotnie w czasopiśmie "Jagiellonian Journal of Management", Tom I, Nr 1 (2015), s. 65-76.
 • Metody zarządzania organizacjami typu startup w zmiennym otoczeniu, [w:] Skrzypek E. (red.), Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, UMCS Lublin, 2015, s. 291-300.
 • Ocena potencjału Crowdsourcingu jako elementu innowacyjnego modelu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Skrzypek E. (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, UMCS Lublin 2014, s. 45-52.
 • Motywy wykorzystania aplikacji mobilnych w procesie nabywania dóbr wśród młodych konsumentów, (współautor: Budzanowska–Drzewiecka M.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Usługi 2014 Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju, tom I nr 353, 2014, s. 187-196.
 • Wybrane uwarunkowania stosunku młodych konsumentów w Polsce do reklamy w urządzeniach mobilnych, (współautor: Budzanowska – Drzewiecka M.), Marketing i Rynek, 4/2014, s. 215-221.
 • The competitive and cooperational activities of companies on the internet in the light of polish researchers’ studies: an assessment of methodologies (współautor: Budzanowska – Drzewiecka M.), [w:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in Management Theory and Practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 91-109.
 • Corporate Social Responsibility activities implemented by companies in the power sector in the opinion of individual customers, (współautorzy: Budzanowska – Drzewiecka M., Dudzińska – Korczak N.), [w:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in Management Theory and Practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 51-71.
 • The specificity of Corporate Social Responsibility activities in the power sector - the review of the implemented activities, (współautorzy: Budzanowska – Drzewiecka M., Dudzińska – Korczak N.), [w:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in Management Theory and Practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 29-49.
 • Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy, (współautorzy: Budzanowska–Drzewiecka M., Stańczyk I.), Zarządanie i finanse. Journal of Management and Finance, Rok 11, nr 1, cz. 3, Marzec 2013, s. 91-105.
 • Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w opinii menedżerów, (współautor: Budzanowska – Drzewiecka M.), [w:] Komunikacja Społeczna, Nr 4/2012, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 12 – 25.
 • Knowledge management of companies in the information society. Theory and practice, [w:] Sołek C. (red.), Management Dilemmas in the Information Technology Era, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2012, s. 130-141.
 • Młodzi konsumenci jako odbiorcy i twórcy informacji w Internecie, (współautor: Budzanowska – Drzewiecka M.), [w:] Handel wewnętrzny, maj – czerwiec 2012, tom II, s. 161-169.
 • Ocena działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw elektroenergetycznych w opinii klientów indywidualnych, (współautorzy: Budzanowska – Drzewiecka M., Dudzińska – Korczak N.), [w:] Pilarczyk B. (red.), Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, Zeszyty Naukowe nr 208, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011, s. 310-320.
 • Dzielenie się wiedzą w Internecie – możliwości wykorzystania z perspektywy działalności marketingowej w Polsce, (współautor: Budzanowska – Drzewiecka M.), [w:] Bojar W., Burlita A. (red.), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, PSZW, Bydgoszcz, 2011, s. 177-190.
 • Synergia w Sieci – determinanty współdziałania w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Uchnast Z. (red.) Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, Towarzystwo Naukowe KUL, WSB-NLU, Lublin - Nowy Sącz, 2009, s. 323-333.
 • Współdziałanie w organizacji – perspektywa kultury organizacyjnej firm o wysokim stopniu informatyzacji, (współautor: Golonka K.), [w:] Uchnast Z. (red.), Współdziałanie – rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, Towarzystwo Naukowe KUL, WSB – NLU, Lublin - Nowy Sącz, 2008, s. 127-136.
 • Nathaniel Kleitman, Ergonomia - International Journal of Ergonomics and Human Factors, vol. 28 No. 4, 276-281, Kraków, 2006, s. 276-281.
 • The Internet use in human resource management as a factor of the competitive advantage accomplishment, International Conference on Computer-Aided Ergonomics and Safety, Koszyce, 2005.
 • Internet and Its Influence on Management, (współautor: Golonka K.), Sylff Working Papers, Number 16, The Tokyo Foundation, Tokio, 2001, s. 1-17.
 • Internet w zarządzaniu. Sens kształcenia menedżerów z zakresu Internetu, (współautor: Golonka K.), [w:] Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku, Kraków 2001, s. 293-304.
 • Społeczeństwo wirtualne w perspektywie psychospołecznej, (współautor: Golonka K.), [w:] Kolokwia Psychologiczne nr 8: Wpływ Społeczny. Teoria i praktyka, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2000, s. 221-231.

Udział w konferencjach i stażach naukowych

 • 2020 - Międzynarodowy Kongres Impact re:action 2020, Kraków 
 • 2019 - Międzynarodowy Kongres Impact'19, Kraków 
 • 2018 - Konferencja "Szkoła Letnia Zarządzania 2018", Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Krynica Zdrój
 • 2017 - XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowa jakość zarządzania - New Quality 2017", UMSC w Lublinie, Kazimierz Dolny
 • 2017 - VII Międzynarodowa Konferencja "ENTIME - Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce - szanse i wyzwania", Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
 • 2017 - Międzynarodowy Kongres Impact'17, Kraków
 • 2016 - Erasmus+ International Week 2016, University of Economics in Bratislava, Słowacja
 • 2016 - XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej Quality & Logistics 2016", UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny
 • 2016 - Międzynarodowy Kongres Impact'16 "4.0 Economy", Kraków
 • 2015 - XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość i ryzyko w organizacji w warunkach zmienności otoczenia Quality & Risk 2015", UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny
 • 2014 - XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wpływ jakości i wiedzy na sukces organizacji w warunkach nowej gospodarki Quality & Knowledge 2014", UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny
 • 2014 - XXV Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt.
  „Marketing – Handel – Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  Toruń
 • 2013 - "Ochrona prawna i ocena publikacji naukowych", Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2012 - "DIMA 2012. Digital Marketing Intensive Programme", pełniona funkcja: ekspert, Program Erasmus, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2012 - "Like Us!" i "Like Us, Too!", pełniona funkcja: opiekun merytoryczny konferencji, Koło Naukowe Strateg, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • 2012 - "Człowiek zalogowany", pełniona funkcja: członek Komitetu Naukowego konferencji, Instytut Psychologii Stosowanej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • 2010 - "W labiryncie E-biznesu", Uniwersytet Jagielloński, Koło Naukowe Strateg, Kraków
 • 2009 - "InternetBeta 2009", Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • 2008 - "Synergia metodą na twórczy sukces", WSB – National Louis University, Nowy Sącz
 • 2007 - "Psychologia kierowania: Rywalizacja – Współdziałanie", WSB–National Louis University, Nowy Sącz
 • 2005 - "International Conference on Computer-Aided Ergonomics, Human Factors and Safety: Information Technology, Knowledge Management and Engineering for Enterprise Productivity and Quality of Working Life", CAES'2005, Koszyce, Słowacja
 • 1999 - "Research for Information Society", Instytut Łączności, Warszawa
 • 1999 - "Information Society Technologies Conference", Helsinki, Finlandia
 • 1999 - "Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku", Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ, Kraków
 • 1999 - "Wpływ społeczny. Teoria i praktyka", Instytut Psychologii PAN, Cieszyn
 • 1998 - 1999 - Staże naukowe w University College of London, Tempus Project

Udział w szkoleniach i warsztatach

 • 2019 - "Analiza danych jakoiściowych", "Studium przypadku" oraz "Programy do analizy danych jakościowych" - szkolenia organizowane przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, Instytut Socjologii UJ oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP) UJ
 • 2019 - "User Experience - mariaż nauki z praktyką" - seminarium w ramach cyklu "Praktyka Nauce. Nauka Praktyce" organizowanym przez IEFiZ UJ oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
 • 2018 - "Knowledge Exchange in Social Sciences, Humanities and Arts", organizowane przez PRAXIS AURIL oraz ASTPPROTON Knowledge Transfer Europe
 • 2018 - "Zastosowania statystyki i Statistica w opracowaniu wyników badań empirycznych - kurs podstawowy" - szkolenie organizowane przez StatSoft Polska
 • 2017 - Szkolenie z pisania tekstów popularnonaukowych w Internecie
 • 2015 - "Internet w promocji nauki", "Infografika w promocji nauki"- udział w szkoleniach organizowanych przez Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2013 - "Ochrona prawna i ocena publikacji naukowych" - udział w konferencji szkoleniowej organizowanej przez Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2006 - "STATISTICA - kurs podstawowy", "Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych", "STATISTICA blisko ciebie", "STATISTICA w naukach społecznych" - udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez StatSoft Polska
 • 2004 - "Innowacyjna przedsiębiorczość, czyli jak przejść od innowacji do wdrożenia" - udział w warsztatach  organizowanych przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (CITTRU)