Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty bieżące

CAREER LEAD to europejska sieć badawcza zajmująca się poradnictwem zawodowym w kształceniu ogólnym i szkołach zawodowych. Sieć została założona w 2024 roku w celu promowania wymiany i współpracy naukowców (nie tylko) w krajach europejskich. Faza tworzenia sieci Career Lead (09/2023 - 08/2024) jest wspierana przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus + "European Scientific Network for Career Learning and Education - Career Lead" (numer grantu 2023-1-DE01-KA220-HED-000161202). Sieć wypełnia lukę w europejskim krajobrazie badawczym, która ma szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego państw członkowskich w odniesieniu do wspólnego rynku pracy oraz różnic w systemach edukacji i sytuacji przejściowej. Projekt jest zatem szczególnie odpowiedni do tego, aby wyniki badań edukacyjnych w zakresie poradnictwa zawodowego były bardziej obecne poprzez ukierunkowaną współpracę w ramach europejskiej sieci, a tym samym uczynić je bardziej kompatybilnymi z badaniami międzynarodowymi. Do tego dochodzi potencjał transferu wiedzy i praktyki.
Partnerami w projekcie są:
  • Germany: Institute for Economic Education Oldenburg
  • Germany: The University of Muenster
  • Germany: The University of the Federal Employment Agency – University of Applied Labour Studies
  • Austria: The University of Teacher Education Lower Austria
  • Poland: The Jagiellonian University in Kraków
  • Poland: The Adam Mickiewicz University in Poznan
  • Spain: The University Sevilla
  • Switzerland: The University Basel
  • Switzerland: The University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
Z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego projekt koordynowany jest przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania.

Kierownik projektu: dr Judyta Lubacha

Finansowanie: Konkurs Sonata-18, NCN

Realizacja: 36 miesięcy od września 2023

Streszczenie: Produkcja towarów jest związana ze zużyciem energii i emisją gazów cieplarnianych, a także odpowiada za wykorzystanie surowców do produkcji. 26% całkowitego zużycia surowców w UE-27 w 2007 r. dotyczyło wyrobów gotowych, w USA było to 30%. W 2009 r. wydobyto i zużyto 62 giga tony minerałów, z czego około jedna piąta trafiła do odpadów. Przejście na zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla przetrwania ludzkości. Nie ulega wątpliwości, że działalność gospodarcza powoduje negatywną presję na środowisko. Model gospodarki o obiegu zamkniętym z ponownym wykorzystaniem materiałów i recyklingiem odpadów jest możliwym rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć wydobycie zasobów

Celem naukowym projektu jest zbadanie, w jaki sposób główny sektor gospodarczy, jakim jest sektor biznesowy, wdraża koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jakie są główne bodźce i czynniki wpływające na przedsiębiorstwa. Strategie obiegu zamkniętego obejmują: odrzucanie, ponowne przemyślenie, ograniczenie, ponowne użycie, naprawa, odnowienie, regeneracja, ponowne przeznaczenie, recykling, odzyskiwanie. W projekcie przeanalizowane zostanie, jakie strategie i w jaki sposób są realizowane przez przedsiębiorstwa. Druga część problemu badawczego dotyczy zdobycia wiedzy, które czynniki wpływają na przedsiębiorstwa i zachęcają do wdrażania strategii obiegu zamkniętego, czy mają na nie wpływ czynniki ekonomiczne, takie jak redukcja kosztów, czy też bardziej formalne regulacje i nieformalne normy. Sektor produkcyjny został wybrany do analizy jako najbardziej zasobochłonny obok produkcji energii i budownictwa.

Summary: Production of goods is related to energy use and GHGs emissions and is also responsible for the use of raw materials for production. 26% of total raw material consumption in EU-27 in 2007 was related to manufactured products, in USA it was 30%. In 2009 62 Giga tones of minerals were extracted and consumed, of which about one fifth ended up as waste. The shift to sustainable development is crucial to human survival. There is no doubt that economic activity causes a negative pressure on the environment. The circular economy model with material reuse and waste recycling is a possible solution to reduce resources extraction

The scientific goal of the project is to study how the main economic actor, which is the business sector, implements a concept of circular economy, and what are the main incentives and factors affecting companies. Circularity strategies include: refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover. In the project, it will be analysed which strategies and how are implemented by enterprises. The second part of the research problem is to gain knowledge which factors influence enterprises to implement circularity strategies, are they influenced by the economic factors as cost reduction or they are more influenced by formal regulations and informal norms. For the analysis, the manufacturing sector was chosen as the most resource intensive next to the energy production and construction sectors. The main research question set in the project is how the manufacturing sector is involved in the implementation of the circular economy concept, and if governmental regulations are effective incentives to do it.

Kierownicy projektu: dr inż. Zofia Łapniewska i dr Claudius Gräbner-Radkowitsch (Europa-Universität Flensburg)

Wykonawcy: dr Maciej Grodzicki i dr Judyta Lubacha

Finansowanie: dotacja Narodowego Centrum Nauki z programu OPUS 22-LAP, grant nr 202l/43/I/HS5/00538 i Deutsche Forschungsgemeinschaft, projekt nr 504890580

Realizacja: 01.06.2023 – 31.05.2026

Więcej na stronie projektu: ---LINK---

Kierownik projektu: dr Cleber J.C. Dutra

Mentor: dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

Wykonawczyni: dr inż. Zofia Łapniewska

Finansowanie: dotacja Narodowego Centrum Nauki z programu POLONEZ-BIS 2, grant nr 2022/45/P/HS5/02839

Realizacja: 01.05.2023 – 30.04.2025

Więcej: ---LINK---

Kierownk projektu: dr Maciej Grodzicki

Wykonawcy: dr inż. Zofia Łapniewska, dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ, dr Mariusz Boćkowski, dr Remigiusz Pielech, dr Jakub Rok (UW, współpracownik)

Finansowanie: ze środków Inicjatywy Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, w ramach działania „Laboratoria Młodych POB Antropocen”.

Realizacja: 01.10.2022 – 30.09.2024

Więcej: ---LINK---

Kierownik projektu: dr Anna Sławik

Finansowanie: CTT CITTRU na badania przedwdrozeniowe w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych

Realizacja: 7.2022 – 12.2023

Opis: MISS® to wieloetapowa procedura postępowania wraz z zestawem narzędzi, która wspiera analizę interesariuszy organizacji/projektu. Stanowi ona niezbędny element analizy strategicznej przedsiębiorstwa bądź innej organizacji. Moduły, z których się składa pozwalają na zmapowanie otoczenia, skwantyfikowanie wzajemnych wpływów interesariuszy, ocenę oddziaływania interesariuszy na osiąganie celów strategicznych, a także wyłonienie
interesariuszy o znaczeniu strategicznym dla danej organizacji. MISS® umożliwia priorytetyzację interesariuszy w oparciu o cele badanej organizacji, jak również wyznaczanie celów i dopasowywania ich mierników do interesariuszy w szeroko rozumianym otoczeniu.

Aplikacja dostępna na stronie
https://miss.uj.edu.pl/pl/

Plakat:

Kierownicy projektu: prof. dr hab. Wojciech Czakon

Wykonawcy: dr Monika Jedynak, dr Aneta Kuźniarska, dr Karolina Mania

Finansowanie: OPUS 19

Realizacja: 26.01.2021-25.01.2025

Opis: Transformacja cyfrowa to proces przechodzenia z rzeczywistości analogowej do cyfrowej, w której procesy organizacyjne, modele biznesu a także interakcje ludzi odbywają się online. Pandemia covid19 przyspieszyła ten proces, zmieniając naszą rzeczywistość. Ważne jest aby zrozumieć jak transformacja cyfrowa wpływa na tożsamość organizacyjną. Oznacza ona to co trwałe, charakterystyczne, kluczowe dla wyróżnienia organizacji od innych. To jak identyfikujemy się z organizacją wpływa na zaangażowanie, efektywność i poczucie przynależności. To jak otoczenie identyfikuje organizację wpływa na jej uznanie, legitymizację i trwałość wzajemnych relacji. Dlatego menedżerowie celowo kształtują tożsamość organizacji. Nasz projekt zmierza do ustalenia jak to robią w przestrzeni cyfrowej, tj. jak korzystają z facebooka, twittera, youtube czy LinkedIn by przekazywać pożądany obraz organizacji. Zadajemy pytanie, czy przestrzeń cyfrowa jest instrumentalnie używana spójnie ze strategią, a także czy wpływa na zaangażowanie interesariuszy. By odpowiedzieć na te pytania będziemy śledzić komunikację online 100 największych polskich firm według listy Rzeczpospolitej oraz 25 największych kancelarii prawnych, które dotychczas unikały transformacji cyfrowej. Sprawdzimy zgodność kształtowanego obrazu ze strategią, wyodrębnimy różne wzorce tworzenia tożsamości cyfrowej, oraz powiążemy je z zaangażowaniem interesariuszy. Pozwoli to zrozumieć jak i na ile skutecznie tożsamość organizacji przenosi się z rzeczywistych relacji do przestrzeni cyfrowej.