Dr Judyta Lubacha

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo – badawczych:

 • Instytucje (formalne i nieformalne)
 • Systemy innowacji (narodowe, regionalne)
 • Rozwój regionalny
 • Ekonomia ekologiczna

Projekty badawcze

 

05.2020 – 09.2020

 

Inicjatywa Doskonałości UJ,

Grant badawczy w konkursie SocietyNow!

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

kierownik projektu badawczego: „W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? Diagnoza i rekomendacje”

 

02.2017 – 02.2020

Narodowe Centrum Nauki,

Grant badawczy dla doktorantów PRELUDIUM

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

kierownik projektu badawczego: „Otoczenie społeczno-gospodarcze  w regionie a rodzaje działalności innowacyjnej przedsiębiorstw”

 

10.2015 – 06.2016

DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), Grant badawczy dla doktorantów i młodych naukowców

Uniwersytet w Bremie,

Katedra Ekonomii Innowacji i Zmiany Strukturalnej

(University of Bremen, Chair in Economics of Innovation and Structural Change)

Brema, Germany

indywidualny projekt badawczy: ‘Intellectual Capital of the European Union Regions’

Działalność dydaktyczna

 • Mikroekonomia (ćwiczenia),

 • Makroekonomia (ćwiczenia),

 • Microeconomics (seminar),

 • Macroeconomics (seminar)

Pełnione funkcje

Koordynator programu studiów Zarządzanie Międzynarodowe - podwójny dyplom z zarządzania

Publikacje

 1. Grodzicki, M., Grzymała-Moszczyńska, J., Kostera, M., Lubacha, J. Krzemińska, K., Łapniewska, Z., Stachurski, A., Szafarczyk, L., Wójcik, G. (2020). W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? DIAGNOZA I REKOMENDACJE. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 2. Grodzicki, M., Lubacha, J. (2020). Foresight [w:] Roszkowska, S., Trojak, M. (eds.), Absolwenci i studenci UJ na rynku pracy. Stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 103-108.
 3. Lubacha-Sember, J., Godlewska, M. (2018). The role of local formal and informal institutions in microfirms’ development: Evidence from Poland. Economics and Sociology, 11(3), ss. 43-58
 4. Günther, J., Latifi, G., Lubacha-Sember, J., Töbelmann, D. (2018). Scientific cooperation in a German Polish border region in the light of EU enlargement, [in:] D. Meisnerr, E. Erdil, J. Chataway (eds.), Innovation and the entrepreneurial university. Springer, Cham, pp. 243-262
 5. Lubacha-Sember. J. (2016). Kapitał społeczny a stymulowanie rozwoju i konkurencyjności gospodarki - rola państwa. [w:] Geodecki T. (ed.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki – Wybrane aspekty, wyd. PWE, Warszawa, ss. 133-148.
 6. Lubacha-Sember. J. (2016). Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet. Horyzonty Wychowania, Vol. 15, No. 34, ss. 343-361.
 7. Komusińska, J., Kowalik, W., Lubacha-Sember, J., Maźnica, Ł., Sobolak, D., Strycharz, J. (2016). Lokalne centra kultury: działania a diagnozy. Agencja Artystyczna GAP Sp. z o.o. Kraków.
 8. Lubacha-Sember. J. (2014). Kapitał intelektualny źródłem inwestycji w regionie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1(768), ss.40-52.
 9. Lubacha-Sember. J. (2014). Konkurencyjność regionu świętokrzyskiego, Texter, Warszawa (publikacja pracy magisterskiej)
 10. Wojciechowski, L., Lubacha-Sember, J. (2014). Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej. Model grawitacyjny
  z wykorzystaniem danych panelowych. Ekonomia Międzynarodowa, Nr 7, ss. 136-149.
 11. Lubacha-Sember. J. (2014). Sytuacja kobiet w krajach arabskich w obszarach edukacji, pracy zarobkowej i praw politycznych. Prakseologia, nr 156/2014, ss. 251-281
 12. Lubacha-Sember. J. (2013). High-Tech Export from the V4 Countries: Structure and Factors. [in:] K. Wach (red.), Global Opportunities and Local Businesses (seria: Entrepreneurial Business and Economic Review vol. 1, no. 1), Cracow University of Economics, Kraków, pp. 23-40.

w recenzji:

 1. Lubacha, J. (przyjęte po recenzji), The Role of Cooperation on the Innovation Activity of Enterprises. Case of Polish Regions, Journal of Urban and Regional Analysis
 2. Lubacha, J. (przyjęte po recenzji), Intellectual Capital and Economic Development of Regions. Example of the Visegrad Countries, Economy of Region
 3. Lubacha, J., Wendler, T. (w recenzji), Do European Firms Obey the Rules? Environmental Innovativeness in Light of Institutional Frameworks. Industry and Innovation

Kontakt

dr Judyta Lubacha

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej

Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Pokój
2.321
Telefon

+48 12 664-56-70

Mail
USOSweb