dr Aneta Lipińska

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo – badawcze:

 • Działalność i ekosystem startupów
 • E-biznes
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Media społecznościowe
 • Wpływ technologii informacyjnych na procesy zarządzania
 • Zarządzanie informacją i wiedzą w organizacji
 • Metodologia badań naukowych

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ:

 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Technologie informacyjne
 • Biznesplan
 • Seminarium magisterskie

Zajęcia prowadzone w Katedrze Lingwistyki Komputerowej UJ:

 • Wprowadzenie do zarządzania firmą

​Pełnione funkcje

 • Przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego w grupie roboczej ds. studiów doktoranckich (Doctoral Studies Working Group) w sieci Coimbra Group od 2020 roku
 • Koordynator konkursu Coimbra Group 3-Minute-Thesis Jagiellonian University na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2020 roku
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w kadencji 2016-2020
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Jagiellonian Journal of Management w latach 2015-2016
 • Koordynator strony internetowej Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ w latach 2011-2018

Członkostwo w organizacjach naukowych i badawczych

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą od 2015 roku

Projekty badawcze

 • 2020 - "Dzielenie się wiedzą między studentami", badania własne - projekt badawczy A. Lipińskiej, M. Budzanowskiej-Drzewieckiej i M. Teczke. 
 • 2017 - "Identyfikacja i ewaluacja zakresu i form działalności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce", badania własne.
 • 2013 - „Employer branding w Internecie", badania własne – projekt badawczy A. Lipińskej, M. Budzanowskiej-Drzewieckiej, I. Stańczyk.
 • 2012 - „Młodzi konsumenci w Internecie" , badania własne - projekt badawczy A. Lipińskej i M. Budzanowskiej-Drzewieckiej.
 • 2011 - "Identyfikacja i ocena działań z zakresu CSR w sektorze elektroenergetycznym w Polsce", badania własne - projekt badawczy A. Lipińskiej, M. Budzanowskiej-Drzewieckiej, N. Dudzińskiej-Korczak.
 • 2011 - "Współdziałanie w obszarze Internetu – możliwości i realia", badania własne - projekt badawczy A. Lipińskiej i M. Budzanowskiej-Drzewieckiej.
 • 1999 - 2000 - „Internet and Its Influence on Management", projekt badawczy A. Lipińskiej i K. Golonki w ramach grantu przyznanego przez The Tokyo Foundation
 • 1998 - 1999 - „Psychospołeczne aspekty handlu elektronicznego", KBN - badania własne
 • 1997 - 1998 - „Presentation of European Banks Financial Services on Internet", projekt badawczy sieci HERMES pod kierownictwem dr hab. Tadeusza Borkowskiego, prof. UJ

Inne projekty

 • 2009 - 2010 - „Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w Sieci – MMMP@" – udział w projekcie realizowanym przez Centrum Rozwoju Strategicznego Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, finansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; zatrudnienie w charakterze Eksperta ds. programowych projektu

Publikacje

 • Wzorce dzielenia się wiedzą między studentami, Budzanowska-Drzewiecka M, Lipińska A., Teczke M. [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania, Cewińska J., Krejner-Nowecka A., Winch S. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 137-150. 
 • Areas and forms of operations of academic business incubators alongside startup organizations, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 19, nr 9 cz.3, 2018, ss. 423-440.
 • Koncepcje i kluczowe czynniki rozwoju ekosystemów startupów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Zarządzanie 2018 (14), Nr 351/2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 46-57.
 • Kierunki badań innowacyjności, Lipińska A., Klimas P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
 • Emerging Challenges in Modern Management, Klimas P., Lipińska A. (ed.), Entrepreneurship and Management, Volume XIX, Issue 6, Part I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź - Warszawa 2018.
 • Relacje organizacji z otoczeniem w Erze Informacji na przykładzie ekosystemów startupów, [w:] Skrzypek E., Hofman M., Grela G. (red.), Nowe aspekty zarządzania organizacjami, UMSC Lublin 2017, s. 21-30.
 • Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Challenges Related to New Segments and Market Trends, Budzanowska-Drzewiecka M., Jedynak P., Lipińska A. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Between Philosophy and Specific Problems, Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Wpływ sieci Aniołów biznesu na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Uwarunkowania jakości usług w społeczeństwie sieciowym, UMCS Lublin 2016, s. 207-217.
 • Knowledge management in a virtual organization, [w:] Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (red.), Between philosophy and specific problems, Jagiellonian University Press, Kraków, 2016, s. 87-98. Artykuł opublikowano pierwotnie w czasopiśmie "Jagiellonian Journal of Management", Tom I, Nr 1 (2015), s. 65-76.
 • Metody zarządzania organizacjami typu startup w zmiennym otoczeniu, [w:] Skrzypek E. (red.), Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, UMCS Lublin, 2015, s. 291-300.
 • Ocena potencjału Crowdsourcingu jako elementu innowacyjnego modelu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Skrzypek E. (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, UMCS Lublin 2014, s. 45-52.
 • Motywy wykorzystania aplikacji mobilnych w procesie nabywania dóbr wśród młodych konsumentów, (współautor: Budzanowska–Drzewiecka M.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Usługi 2014 Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju, tom I nr 353, 2014, s. 187-196.
 • Wybrane uwarunkowania stosunku młodych konsumentów w Polsce do reklamy w urządzeniach mobilnych, (współautor: Budzanowska – Drzewiecka M.), Marketing i Rynek, 4/2014, s. 215-221.
 • The competitive and cooperational activities of companies on the internet in the light of polish researchers’ studies: an assessment of methodologies (współautor: Budzanowska – Drzewiecka M.), [w:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in Management Theory and Practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 91-109.
 • Corporate Social Responsibility activities implemented by companies in the power sector in the opinion of individual customers, (współautorzy: Budzanowska – Drzewiecka M., Dudzińska – Korczak N.), [w:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in Management Theory and Practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 51-71.
 • The specificity of Corporate Social Responsibility activities in the power sector - the review of the implemented activities, (współautorzy: Budzanowska – Drzewiecka M., Dudzińska – Korczak N.), [w:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in Management Theory and Practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 29-49.
 • Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy, (współautorzy: Budzanowska–Drzewiecka M., Stańczyk I.), Zarządanie i finanse. Journal of Management and Finance, Rok 11, nr 1, cz. 3, Marzec 2013, s. 91-105.
 • Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w opinii menedżerów, (współautor: Budzanowska – Drzewiecka M.), [w:] Komunikacja Społeczna, Nr 4/2012, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 12 – 25.
 • Knowledge management of companies in the information society. Theory and practice, [w:] Sołek C. (red.), Management Dilemmas in the Information Technology Era, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2012, s. 130-141.
 • Młodzi konsumenci jako odbiorcy i twórcy informacji w Internecie, (współautor: Budzanowska – Drzewiecka M.), [w:] Handel wewnętrzny, maj – czerwiec 2012, tom II, s. 161-169.
 • Ocena działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw elektroenergetycznych w opinii klientów indywidualnych, (współautorzy: Budzanowska – Drzewiecka M., Dudzińska – Korczak N.), [w:] Pilarczyk B. (red.), Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, Zeszyty Naukowe nr 208, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011, s. 310-320.
 • Dzielenie się wiedzą w Internecie – możliwości wykorzystania z perspektywy działalności marketingowej w Polsce, (współautor: Budzanowska – Drzewiecka M.), [w:] Bojar W., Burlita A. (red.), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, PSZW, Bydgoszcz, 2011, s. 177-190.
 • Synergia w Sieci – determinanty współdziałania w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Uchnast Z. (red.) Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, Towarzystwo Naukowe KUL, WSB-NLU, Lublin - Nowy Sącz, 2009, s. 323-333.
 • Współdziałanie w organizacji – perspektywa kultury organizacyjnej firm o wysokim stopniu informatyzacji, (współautor: Golonka K.), [w:] Uchnast Z. (red.), Współdziałanie – rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, Towarzystwo Naukowe KUL, WSB – NLU, Lublin - Nowy Sącz, 2008, s. 127-136.
 • Nathaniel Kleitman, Ergonomia - International Journal of Ergonomics and Human Factors, vol. 28 No. 4, 276-281, Kraków, 2006, s. 276-281.
 • The Internet use in human resource management as a factor of the competitive advantage accomplishment, International Conference on Computer-Aided Ergonomics and Safety, Koszyce, 2005.
 • Internet and Its Influence on Management, (współautor: Golonka K.), Sylff Working Papers, Number 16, The Tokyo Foundation, Tokio, 2001, s. 1-17.
 • Internet w zarządzaniu. Sens kształcenia menedżerów z zakresu Internetu, (współautor: Golonka K.), [w:] Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku, Kraków 2001, s. 293-304.
 • Społeczeństwo wirtualne w perspektywie psychospołecznej, (współautor: Golonka K.), [w:] Kolokwia Psychologiczne nr 8: Wpływ Społeczny. Teoria i praktyka, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2000, s. 221-231.

Udział w konferencjach i stażach naukowych

 • 2020 - Międzynarodowy Kongres Impact re:action 2020, Kraków 
 • 2019 - Międzynarodowy Kongres Impact'19, Kraków 
 • 2018 - Konferencja "Szkoła Letnia Zarządzania 2018", Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Krynica Zdrój
 • 2017 - XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowa jakość zarządzania - New Quality 2017", UMSC w Lublinie, Kazimierz Dolny
 • 2017 - VII Międzynarodowa Konferencja "ENTIME - Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce - szanse i wyzwania", Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
 • 2017 - Międzynarodowy Kongres Impact'17, Kraków
 • 2016 - Erasmus+ International Week 2016, University of Economics in Bratislava, Słowacja
 • 2016 - XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej Quality & Logistics 2016", UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny
 • 2016 - Międzynarodowy Kongres Impact'16 "4.0 Economy", Kraków
 • 2015 - XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość i ryzyko w organizacji w warunkach zmienności otoczenia Quality & Risk 2015", UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny
 • 2014 - XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wpływ jakości i wiedzy na sukces organizacji w warunkach nowej gospodarki Quality & Knowledge 2014", UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny
 • 2014 - XXV Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt.
  „Marketing – Handel – Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  Toruń
 • 2013 - "Ochrona prawna i ocena publikacji naukowych", Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2012 - "DIMA 2012. Digital Marketing Intensive Programme", pełniona funkcja: ekspert, Program Erasmus, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2012 - "Like Us!" i "Like Us, Too!", pełniona funkcja: opiekun merytoryczny konferencji, Koło Naukowe Strateg, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • 2012 - "Człowiek zalogowany", pełniona funkcja: członek Komitetu Naukowego konferencji, Instytut Psychologii Stosowanej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • 2010 - "W labiryncie E-biznesu", Uniwersytet Jagielloński, Koło Naukowe Strateg, Kraków
 • 2009 - "InternetBeta 2009", Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • 2008 - "Synergia metodą na twórczy sukces", WSB – National Louis University, Nowy Sącz
 • 2007 - "Psychologia kierowania: Rywalizacja – Współdziałanie", WSB–National Louis University, Nowy Sącz
 • 2005 - "International Conference on Computer-Aided Ergonomics, Human Factors and Safety: Information Technology, Knowledge Management and Engineering for Enterprise Productivity and Quality of Working Life", CAES'2005, Koszyce, Słowacja
 • 1999 - "Research for Information Society", Instytut Łączności, Warszawa
 • 1999 - "Information Society Technologies Conference", Helsinki, Finlandia
 • 1999 - "Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku", Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ, Kraków
 • 1999 - "Wpływ społeczny. Teoria i praktyka", Instytut Psychologii PAN, Cieszyn
 • 1998 - 1999 - Staże naukowe w University College of London, Tempus Project

Udział w szkoleniach i warsztatach

 • 2019 - "Analiza danych jakoiściowych", "Studium przypadku" oraz "Programy do analizy danych jakościowych" - szkolenia organizowane przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, Instytut Socjologii UJ oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP) UJ
 • 2019 - "User Experience - mariaż nauki z praktyką" - seminarium w ramach cyklu "Praktyka Nauce. Nauka Praktyce" organizowanym przez IEFiZ UJ oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
 • 2018 - "Knowledge Exchange in Social Sciences, Humanities and Arts", organizowane przez PRAXIS AURIL oraz ASTPPROTON Knowledge Transfer Europe
 • 2018 - "Zastosowania statystyki i Statistica w opracowaniu wyników badań empirycznych - kurs podstawowy" - szkolenie organizowane przez StatSoft Polska
 • 2017 - Szkolenie z pisania tekstów popularnonaukowych w Internecie
 • 2015 - "Internet w promocji nauki", "Infografika w promocji nauki"- udział w szkoleniach organizowanych przez Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2013 - "Ochrona prawna i ocena publikacji naukowych" - udział w konferencji szkoleniowej organizowanej przez Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2006 - "STATISTICA - kurs podstawowy", "Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych", "STATISTICA blisko ciebie", "STATISTICA w naukach społecznych" - udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez StatSoft Polska
 • 2004 - "Innowacyjna przedsiębiorczość, czyli jak przejść od innowacji do wdrożenia" - udział w warsztatach  organizowanych przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (CITTRU)

Kontakt

dr Aneta Lipińska

Katedra Systemów Zarządzania

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.344

Telefon

+48 12 664-56-64

Mail
USOSweb