dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ

Działalność naukowa

Badania, publikacje i konsulting skoncentrowane na publicznym wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wzroście firmy, zarządzaniu konkurencyjnością MSP w klastrach i sieciach, strategiach firm technologicznych oraz komercjalizacji technologii.

Wizyty badawcze i staże m.in. w University of Cambridge (Judge Business School, Centre for Business Research), Wielka Brytania; Cardiff University, Wielka Brytania;  California State University, USA; Sasakawa Peace Foundation, Chuo University, Japonia.

Działalność dydaktyczna

 • Przedsiębiorczość (studia magisterskie)
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa (studia licencjackie)
 • Przedsiębiorczość i rozwój regionalny (studia doktoranckie)
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktoranckie
 • Entrepreneurship (Master’s level)
 • Master’s seminar

Pełnione funcje

 • Redaktor tematyczny działu ‘Przedsiębiorczość' w piśmie naukowym „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation".

Wybrane projekty badawcze

 1. 2017-2019 - EU Regional and Innovation Policies and Peripheral Regions (EURIPER), co-financed by the European Commission under the Jean Monnet Projects Action of the Erasmus+ Programme (Project Reference: 587410-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-PROJECT) (kierownik polskiego zespołu).
 2. 2014-2017 - Proces wzrostu MSP. Integracja podejścia zasobowego i opartego na kosztach transakcyjnych, Narodowe Centrum Nauki, Nr 2013/09/B/HS4/01938 (kierownik projektu).
 3. 2013.01.08-2014.31.01 – Strategia rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny, projekt badawczo-rozwojowy.
 4. 2013 – Zmiana strukturalna w klastrach; MNiSW- DPNWDS. Decyzja nr 13200/E-535/S/2013 z dnia 27.02.2013 (kierownik projektu).
 5. 2011-2012 – Koszty transakcyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem; MNiSW-DPN-WDS-5111-11035-1/US/12. Decyzja nr 225/02/E-535/S/2012 z dnia 09.02.2012 (kierownik projektu). 
 6. 2010-2011 – Teoria wzrostu firmy i model determinantów wzrostu, MNiSW-DPN-WDS-5111-7773-1/LK/11. Decyzja nr 225/02/E-535/S/2011 z dnia 19.01.2011; MNiSW-DPN-WDS-5111-4605—1-1/LK/10. Decyzja nr 225/02/E-535/S/2010 z dnia 11.02.2010 (kierownik projektu).
 7. 2006-2008 – Ocena skuteczności i ekonomiczności polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr 1 H02D 021 30 (kierownik projektu).
 8. 2003-2004 - The Formation of Networking Cooperation among Small Enterprises in Central Europe, The Sasakawa Peace Foundation, Chuo University, Tokyo (kierownik polskiego zespołu). 

Wybrane publikacje

 1. Gancarczyk M., Gancarczyk J., Proactive international strategies of cluster SMEs, “European Management Journal” 2018, vol. 36, nr 1, s. 59-70. DOI 10.1016/j.emj.2017.03.002, (Lista A MNiSW).
 2. Gancarczyk M., The integrated resource-based and transaction cost approach to the growth process of firms, “Journal for Organizational Change Management” 2016, vol. 29, nr 7, s. 1189-1216, DOI 10.1108/JOCM-05-2016-0078, (lista A MNiSW).
 3. Gancarczyk M., Gancarczyk J., SME supplier upgrading in the cooperation life cycle – evidence from Central and Eastern Europe, “Journal for East European Management Studies” 2016, vol. 21, nr 3, s. 318-351, DOI 10.1688/JEEMS-2016-Gancarczyk, (lista A MNiSW).
 4. Gancarczyk M., Enterprise- and industry-level drivers of cluster evolution and their outcomes for clusters in developed and less developed countries, „European Planning Studies” 2015, vol. 23, nr 10, s. 1932-1952, DOI 10.1080/09654313.2014.959811 (lista A MNiSW).
 5. Gancarczyk M., Iturriagagoitia-Zabala, J.M. (eds.), The Process of Firm Growth, “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2015, nr 4, vol. 11.
 6. Gancarczyk M., Iturriagagoitia-Zabala J.M., The process of the growth of small and medium-sized enterprises (SMEs), “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2015, nr 4, vol. 11, s. 3-24, DOI 10.7341/20151141.
 7. Gancarczyk M., Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych, „Gospodarka Narodowa” 2015, nr 5, vol. 26, s. 5-31.
 8. Isaksen A., Karlsen J., Gancarczyk M. (eds.), Learning and Innovation in Space, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2014, nr 3, vol. 10.
 9. Gancarczyk M., Gancarczyk J., Structural change in industrial clusters – scenarios and policy implications, “Studia Regionalia” 2013, vol. 35, s. 111-128.
 10. Gancarczyk M. (ed.), Technology Entrepreneurship, “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2012, nr 1, vol. 8.
 11. Gancarczyk M., Information and Consulting for SMEs – Public vs. Private Provision, Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE), Belfast 2008, ISBN 978-1-900862-07-3.
 12. Gancarczyk M., Koncepcja sieci z perspektywy teorii kosztów transakcyjnych, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 3, s. 61-69.
 13. Gancarczyk M., Gancarczyk J., Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach, „Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 3, s. 59-75.
 14. Gancarczyk M., Mechanizmy i metody konkurowania firm technologicznych, 2012, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 714. Ekonomiczne Problemy Usług nr 90”, s. 147-164.
 15. Gancarczyk M., SME relationships from the perspective of transaction cost theory, [w:] E. Lechman (red.), SMEs and Entrepreneurship vol. 2, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2010, s. 67-81.
 16. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 17. Gancarczyk M., Oportunizm w relacjach przedsiębiorstw według O.E. Williamsona, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2010, nr 1, s. 26-32.
 18. Gancarczyk M., System wsparcia dla przedsiębiorców – doświadczenia brytyjskie, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 5-6, s. 41-60.
 19. Gancarczyk M., Struktura zarządzania w ujęciu O.E. Williamsona jako przedmiot decyzji menedżerskich, „Organizacja i Kierowanie” 2010, nr 2, s. 57-73.
 20. Gancarczyk M., Model schyłku i odrodzenia klastrów, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 3, s. 1-21.
 21. Gancarczyk M., Podstawy decyzji o publicznym wsparciu informacyjnym i doradczym, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 4, s. 24-27.
 22. Gancarczyk M., Asymetria informacyjna, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2009, nr 11, s. 32-38.
 23. Gancarczyk M., Ocena publicznej i prywatnej formy świadczenia usług dla przedsiębiorców w Małopolsce, „Gospodarka Narodowa” nr 5-6, 2009, s. 91-111.
 24. Gancarczyk M., Firmy wzrostowe w polityce wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 4, s. 33-51.
 25. Gancarczyk M., Metodyka oceny polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 1, s. 93-109.
 26. Gancarczyk M., Efekty zewnętrzne sieci, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2007, nr 10, s. 37-46.
 27. Gancarczyk M., Sieci innowacyjne a polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 11, s. 14-17.
 28. Gancarczyk M., Koszty transakcyjne: teoria i sposób pomiaru, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 6, s. 20-28.
 29. Gancarczyk M., Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrze, “Organizacja i Kierowanie” 2005 nr 4, s. 77-92.
 30. Gancarczyk J., M. Gancarczyk, Networking Relationships within International Freight Transport Cluster in Nowy Sacz County, [w:] A. Ishikawa, The Formation of Networking Cooperation among Small Enterprises in Central Europe, The Sasakawa Peace Foundation, Tokyo 2004, s. 7-13.
 31. Gancarczyk J., M. Gancarczyk, Building Network Relationships Among Plastic Companies in Tarnow County, Tarnow Industrial Cluster,  [w:] A. Ishikawa, The Formation of Networking Cooperation among Small Enterprises in Central Europe, The Sasakawa Peace Foundation, Tokyo 2004, s. 14-24.
 32. Gancarczyk J., M. Gancarczyk, A Network of Computer Companies in Nowy Sacz County, [w:] A. Ishikawa, The Formation of Networking Cooperation among Small Enterprises in Central Europe, The Sasakawa Peace Foundation, Tokyo 2004, s. 25-36.
 33. Gancarczyk M., Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej, ”Gospodarka Narodowa” 2002, nr 5-6, s. 78-94.
 34. Gancarczyk J., Gancarczyk M., Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) – od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci, “Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 2-3 (9), s. 75-90.

Kontakt

dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ

Zakład Globalizacji i Integracji Ekonomicznej

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.340

Telefon

+48 12 664 56 69

Mail
USOSweb