dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, prof. UJ

Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Modelowanie kosztów wdrażania dyrektyw UE związanych z energetyką i ochroną środowiska
 • Strategie wykorzystania środków pomocowych UE
 • Zasady optymalnej alokacji wsparcia publicznego
 • Adaptacja gospodarki do globalnych zmian klimatycznych
 • Efektywność instrumentów ochrony środowiska
 • Ekonomiczna analiza odnawialnych źródeł energii
 • Gospodarka wodna w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym
 • Pieniężna wycena środowiska naturalnego
 • Ekonomiczne aspekty korzystania z chronionych obszarów rekreacyjnych (parków narodowych)
 • Aplikacja instrumentów ograniczania antropopresji włącznie z systemami kwotowymi

Działalność dydaktyczna

Ekonomika integracji europejskiej, międzynarodowe problemy energetyczne i ochrony środowiska, metody oceny projektów gospodarczych, ekologia, rozwój trwały i zrównoważony, ekonomika ochrony środowiska, turystyka na obszarach chronionych.

Pełnione funkcje

 • Członek prezydium Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Środowiska
 • Członek Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki
 • Członek komisji roboczej ds. ekonomicznych aspektów Dyrektywy Wodnej przy Komisji Europejskiej (DG Environment)

Wybrane publikacje

 1. Wybrane przykłady systemów wspomagania decyzji i modelowania w gospodarce wodnej. Współautor, Wyd. IMGW PIB, Warszawa 2014.
 2. Ekonomiczna analiza zarządzania ryzykiem powodziowym. Autor, Ekonomia i Środowiska (1)48, wyd. EkoPress, Białystok 2014.
 3. Water Intake Fees as an Instrument for Sustainable Water Resources Management, Author. Metrorology, Hydrology and Water Mangement. Research and Operational Applications. Vol1. Ed. IMGW Warsaw 2013.
 4. Municipal wastewater treatment in Poland – efficiency, costs and returns to scale. Co-author, in: WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY No. 66(2) Ed. IWA, 2012.
 5. Instrumenty Realizacji Alternatywnej Polityki Energetycznej dla Polski do roku 2030. Współautor, Wyd. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012.
 6. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw. Współautor, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011.
 7. Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce. Współautor, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010.
 8. Multifunctionality in pond aquaculture in Poland. Współautor, wyd. SGGW, 2010.
 9. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor. Polski Klub Ekologiczny, Warszawa 2010.
 10. Racjonalność przestrzennej alokacji środków finansowych na ochronę środowiska w Polsce, autor, EKONOMIA. RYNEK, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO, nr 22, wyd. WNE UW, Warszawa 2009.
 11. Problemy stosowania międzypokoleniowej stopy dyskontowej. Autor, Ekonomista nr 2 wyd. KeyText, 2008.
 12. Zrównoważony rozwój turystyki. Współautor, wyd. SGH, Warszawa 2008.
 13. Rola środków Unii Europejskiej w realizacji ekologicznych zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, autor, Gospodarka Narodowa, Nr 7-8, 2006, wyd. SGH, Warszawa 2006.
 14. Konsekwencje wdrażania ekologicznych dyrektyw Unii Europejskiej dla gospodarstw domowych w Polsce. Autor, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004.

Hobby

 • Turystyka wysokogórska
 • Skituring - również w górach wysokich
 • Nurkowanie

Kontakt

dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, prof. UJ

Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.369

Telefon

12 664 57 96

Mail
USOSweb