Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.342, 30-348 Kraków
zbigniew.makiela@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 65

Działalność naukowa

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania przedsiębiorczością i innowacjami, zarządzania przedsiębiorczością akademicką, zarządzania miastem i regionem, gospodarki lokalnej i regionalnej.

Działalność dydaktyczna

Aktualnie prowadzi wykłady z dziedziny:

 • przedsiębiorczość i innowacje,
 • zarządzanie innowacjami,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • gospodarka regionalna oraz
 • gospodarka przestrzenna.

Problematyka seminarium

Problematyka seminarium dotyczy trzech głównych obszarów tematycznych:

 • problematyki zarządzania przedsiębiorstwem,
 • problematyki przedsiębiorczości i innowacji,
 • problematyki zarządzania gospodarką regionalną.

PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

 1. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, innowacje jako narzędzie sukcesu przedsiębiorstw
 2. Zarządzanie wiedzą
 3. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
 4. Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem
 5. Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym, czynniki wpływające na sukces przedsiębiorstwa rodzinnego
 6. Zarządzanie inwestycjami proinnowacyjnymi w przedsiębiorstwie

PROBLEMATYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

 1. Zarządzanie własną karierą, cechy przedsiębiorcze, samozatrudnienie
 2. Koncepcja i etapy zakładania własnego przedsiębiorstwa
 3. Zarządzanie pracownikami w MSP
 4. Przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa spin off/spin out, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne
 5. Przedsiębiorstwa spin off/spin out jako instrument/narzędzie budowy przedsiębiorczości akademickiej
 6. Zarządzanie przedsiębiorczością akademicką, podmioty przedsiębiorczości akademickiej
 7. Zarządzanie innowacyjną uczelnią, miejsce uniwersytetu w koncepcji innowacyjnej gospodarki
 8. Uniwersytet w aktywizacji przedsiębiorczości i innowacyjności
 9. Zarządzanie klastrem, wpływ klastra na innowacyjność przedsiębiorstw
 10. Przedsiębiorczość biedoty, przedsiębiorczość lokalna

PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ REGIONALNĄ

 1. Zarządzanie budżetem gminy
 2. Efektywność zarządzania środkami unijnymi
 3. Zarządzanie innowacyjnym miastem, koncepcja smart city
 4. Zarządzanie sprężystym miastem
 5. Laboratorium uczenia się i rozwiązywania problemów miast
 6. Narzędzia konkurencyjności regionalnej, koncepcje rozwoju regionu
 7. Regionalny System Innowacji
 8. Regiony wiedzy

Publikacje

KSIĄŻKI

 1. Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, 2008, s. 198.
 2. Makieła Z., Przedsiębiorczość, podręcznik wybrane zagadnienia, wyd. drugie zmienione, PWSTE w Jarosławiu, Jarosław, 2011, s. 414.
 3. Makieła Z., Region, Regionalizacja, Polityka Regionalna, Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, Jarosław, 2011, s. 246.
 4. Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna (region w warunkach konkurencji), Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 257.

ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. Makieła Z., Infrastructure conditioning of enterprise development in the region of south-eastern Poland, [w:] Geologia, geoekologia ewolucionnaja geografia nr VIII, Ministerstwo Obrazowanija I Nauki Rosijskoj Federacji, Sankt-Petrsburg, 2008, s.195-200.

 2. Makieła Z., The directions of change of Polish economy in the 21st century, [w:] Spolocnost, Kultura, Economika, Wysoka Mendzinarodneho Podnikania ISM Slovakia v Presove, (red.) M.  Pribula, International School of Management, Slovakia, 2008.

 3. Makieła Z., Metropolises and metropolitan areas (on the example of Kraków and the Kraków Metropolitan Area (KOM), [w:] Innovativeness and competitiveness of modern enterprises and Regions sources, mechanisms, indications, (red.)  R. Fedan, L. Kaliszczak, Uniwersytet Rzeszowski, 2009.

 4. Makieła Z., Polska potencjalnych metropolii-Polska Wschodnia, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, (red.) Z. Makieła, Studia KPZK PAN, t. CXXV, Warszawa., 2009, s. 92-107.

 5. Makieła Z., Sobala-Gwosdz A., The influence of metropolitan areas on regional development. Rzeszów as compared to other metropolitan areas in Estern Poland, [w:] Europa XXI, European urban system: metropolization and networking, Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Geographical Society, Warszawa, 2009, s. 45-56.

 6. Makieła Z., Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju metropolii Polski wschodniej (na przykładzie Rzeszowa), [w:] Współczesne zagadnienia zarządzania, Przedsiębiorstwo – biznes – region, (red.) A. Chodyński, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, Kraków, 2009, s. 123-140.

 7. Makieła Z., Potential of metropolises of eastern Poland, [w:] Challenges for the Contemporary Enterpraise under Globalization, Scientific Editors R. Borowiecki, T. Rojek, Cracow University of Economics Department of Economics and Organization of Enterprises Fundation of the Cracow Uniwersity Economics, Cracow, 2010, s. 193-204.

 8. Makieła Z., Infrastruktura techniczno-ekonomiczna  Tarnobrzega, [w:] Tarnobrzeg, Dzieje miasta, (red.) F. Kiryk, A. Wójcik-Łużycki, MHMT, Mielec, 2010, s.  315-329.

 9. Makieła Z., Restrukturyzacja centrów wzrostu regionalnego Podkarpacia, na przykładzie Rzeszowa, [w:] Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, zarządzanie-strategia-analiza, (red.) R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków, 2010, s. 583-594.

 10. Makieła Z., Projects management in electric al Power engineering, [w:] Moving from the crisis to sustainability, Emerging issues in the international context, Economia – Ricerche, Edited by G. Calabro, A. D Amico, M. Lanfranchi, G. Moschella, L. Pulejo, R. Salomone, by Franco Angeli s.r.l., Milano, Italy, 2011, s. 147- 164.

 11. Makieła Z., Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. podkarpackim, [w:] Obszary wiejskie, Wielofunkcyjność, Migracje, Nowe wizje rozwoju, (red.) W. Kamińska, i K. Heffner, Studia KPZK PAN, t CXXXIII, Warszawa, 2011, s.179-196.

 12. Makieła Z., Innowacyjne miasto, innowacyjny region, /w;/ Miasto innowacyjne – wiedza – przedsiębiorczość – marketing,  (red.) Makieła Z., Szromnik A., Studia KPZK PAN, t. CXLI, Warszawa, ss. 19-38.

 13. Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość, podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, Warszawa, 2012, s. 232.

 14. Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, Warszawa, 2012, s. 115.

 15. Makieła Z., Innovativeness In the subcarpathian region, /w;/ Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, edit by J. Kaczmarek, T. Rojek, Cracow University of Economics Department of Economics and Organization of Enterprises, Fundation of the Cracow University of Economics, Cracow, ss. 699-712.

 16. Makieła Z., Podstawy ekonomii, [w;] Szacowanie nieruchomości, Rzeczoznawstwo majątkowe, (red.) J. Dydenko, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012, s. 284-311.

 17. Makieła Z., Enterpise, Innovations. Instruments to Stimulate the Development of Regional Economy, [w:] Contemporary Economy In Times of the Global Crisis, Economic, Social and Legal Aspects, edited by R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek, Cracow Universitynof Economics, Cracow,2012,  s. 271-285.

 18. Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność – koncepcja i uwarunkowania rozwoju regionu, [w:] Przegląd organizacji, TNOiK, 2/2013, ss. 30-36.

 19. Makieła Z., Transport Managment In the Innovative City, [w:] Contemporary Economies In the Face of New Challenges, Economic, Social and Legal Aspects, Cracov University of Economics, Department of Economics and Organization of Enterprises, Fundation of the Cracow University of Economics, edited by R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek, Cracow, 2013, s. 611-622.

 20. Makieła Z., Pogłódek A., Gated communities w przestrzeni miejskiej Krakowa [w:] Świat Nieruchomości, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 85/2013, s. 20-27.

 21. Makieła Z., Management by Entrepreneurial and Innovative Region (Conception and Development Conditioning), [w:] Knowledge Economy Society, Global and Regional Challenges of the 21stCentury Economy, Cracow Uniwersity of Economics, Fundation of the Cracow University of Economics, edited by P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Cracow, 2013, s. 319-336. 165.

 22. Makieła Z., Przekształcenia struktur gospodarki region podkarpackiego. Procesy metropolizacji, procesy globalizacji. [w:] Studia Historica XIV, pod red. J. Chrobaczyńskiego, Annales Universtatis Paedagogicae Cracoviensis, wyd. naukowe UP, nr 139, Kraków, s. 310-319.

 23. Makieła Z., Regional Innovation Systems in the Process of Region Management, [w:] Social Aspects of Management, Personal Development, Cultural Changes, Economic Progress, Publisher Krakow Society for Education: AFM Publishing Hous, ed by M. Laczay and D. Fatuła, Kraków, 2014, s. 159-172.

 24. Makieła Z., Przedsiębiorcze i innowacyjne miasto jako koncepcja rozwoju regionalnego, [w:] Innowacje w procesie zarządzania regionem, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, pod redakcją Z. Makieły, Kraków, 2014, s. 15-42.

 25. Makieła Z., Bielecka P., Ekorozwój w planowaniu przestrzennym Krakowa, [w:] Innowacje w procesie zarządzania regionem, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, pod redakcją Z. Makieły, Kraków, 2014, s. 79-110.

 26. Makieła Z., Pozycjonowanie ośrodka akademickiego w budowaniu regionów wiedzy, [w:] Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, pod redakcją J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L. A. Voronina, Dom organizatora, Lublin-Toruń, 2014, s. 175-188.

 27. Makieła Z., Mucha P., Managment of the Institution of Higher Education in the Process of Restructuring the Economy of Regions, [w:] Develompmental challenges of the Economy and Enterprises After Crisis, Cracow University of Economics, edited by J. Kaczmarek, K. Kolegowicz, Cracow, 2014, s. 431-446.

 28. Makieła Z., Damage caused by improper management of the higer education institution, [w:] Osiguranje, naknada stete I parincni postupak, edited by  Z. Petrowic, N. Mrvic-Petrovic, Beograd, 2014, s. 236-244.

 29. Makieła Z., Network connections of regional structures, [w:] Social Sciences: Management in Various Fields, Household, Publices, Company, Region, National Economy, Debrecen University Press, edited by M. Laczay and D. Fatuła, Debrecen, 2015, s. 85-94.

 30. Makieła Z., Entreprenuership and Innovation as a Factor in the Competitiveness of Local Authority Units, [w:] Daevelopment, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes, Cracow University of Economics, Fundation of the Cracow University of Economics, edited by J. Kaczmarek, P. Krzemiński, Cracow, s.47-55.

Projekty badawcze

Projekty finansowane przez NCN:

 • Zarządzanie organizacjami publicznymi w warunkach transformacji ustrojowej, Politechnika Białostocka 2003-2004 (kierownik);
 • Współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, UJ 2008-2011 (kierownik);
 • Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym Politechnika Śląska 2014-2017 (wykonawca).

Projekty badawcze i ekspertyzy

 1. Makieła Z., Bioenergetyka Podkarpacka, projekt zrealizowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Rzeszów, 2008.
 2. Makieła Z., Innowacje technologiczne i organizacyjne w podkarpackiej bioenergetyce: projekt finansowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6 , Transfer wiedzy i innowacji, 2008.
 3. Makieła Z., Instytut Polsko Ukraiński – Studium Współpracy Transgranicznej, w rejonie Podkarpacia i obwodu Lwowskiego: projekt finansowany w ramach programu Interreg IIIA/TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina, 2008.
 4. Makieła Z., Wspólna przeszłość, wspólna droga, wspólna przyszłość - integracja regionów - projekt finansowany w ramach programu Interreg IIIA/TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina, 2008..
 5. Makieła Z., Bezzwrotna pomoc zagraniczna dla zadań inwestycyjnych MSP - wpływ na determinanty zatrudnienia, projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.1, 2008.
 6. Makieła Z., 2009, Wykonanie na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ekspertyzy -  Dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ul. Meissnera - Jana Pawła II-Lema  do potrzeb obsługi hali widowiskowo-sportowej, w kontekście realizacji funkcji metropolitalnej Krakowa.
 7. 2011-2012 Przedsiębiorczość dla edukacji, „Od gospodarki do edukacji", Projekt finansowany ze środków UE w ramach Kapitału Ludzkiego. Koordynator Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie.
 8. 2014-2015 „Zarządzanie nieruchomościami" w ramach projektu „Budowa krajowego systemu kwalifikacji–pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania" realizowanego w ramach Poddziałania 3.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki