dr Dariusz Szklarczyk

Asystent z doktoratem

Zakład Zachowań Organizacyjnych

Działalność naukowa

  • Socjologia ekonomiczna i analityczna
  • Innowacyjność przedsiębiorstw, regionów i państw
  • Transfer wiedzy i technologii
  • Kompetencje na rynku pracy
  • Rozwój regionalny
  • Metody badań społecznych i analizy danych
  • Ewaluacja i analiza polityk publicznych
  • Reprezentacja interesów, dialog społeczny, dialog obywatelski

Projekty badawcze

„Wyczerpana formuła? Warunki skuteczności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jako instytucji dialogu społecznego - analiza mechanizmów reprezentacji interesów pracowników i pracodawców na szczeblu centralnym w Polsce". 2015-2019, grant NCN 2014/15/N/HS6/04213 (PRELUDIUM)

„Sceny miejskie: kultura w rozwoju polskich miast”. 2015, grant NCN 2011/01/D/HS6/04057 (SONATA , kierownik: dr Marta Alicja Klekotko)

„Czy miasto jest niepotrzebne? Nowe przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta”, 2013, grant NCN 2011/01/D/HS6/00962 (SONATA, kierownik: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska)

Wybrane projekty zlecone:

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Małopolskiego, 2020. Zamawiający: Województwo Małopolskie.

Badanie ewaluacyjne pn. Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji, 2020. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Benchmarking systemów monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania, 2020. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ewaluacja mid-term wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSIWM), stanowiącej dokument typu RIS3, 2019. Zamawiający: Województwo Małopolskie.

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, 2019. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Analiza danych zastanych wizerunku miasta Kielce w latach 2014-2018, 2019. Zamawiający: Gmina Miasto Kielce.

Analiza benchmarkingowa systemu komercjalizacji wiedzy wiodących uczelni technicznych, 2019, Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-20, 2019, Zamawiający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki, 2018, Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pogłębiona diagnoza innowacyjności gospodarki Małopolski, 2018, Zamawiający: Województwo Małopolskie.

Ewaluacja ex ante projektu pozakonkursowego 2.4.2. POIR pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, 2017, Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ewaluacja ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 2017. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju.

Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, 2017. Zamawiający: Województwo Małopolskie.

Analiza branż gospodarki, obejmująca badanie potencjału organizacji branżowych partnerów społecznych, na potrzeby konkursu 2.2 PO WER, 2016. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

„Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji programu SPIN-TECH”, 2016. Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

„Bilans kompetencji i potrzeb krakowskiego ośrodka naukowego”, 2015. Zamawiający: Urząd Miasta Krakowa.

„SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce”. 2012-2015. Zamawiający: Województwo Małopolskie.

Bilans Kapitału Ludzkiego, edycje I,II,III. 2010-2013, Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Qualitative Assessment of Gender Differences in Making Economic Choices in Poland, 2010. Zamawiający: World Bank.

Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej – badania ilościowe , 2009. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Działalność dydaktyczna

  • Socjologia organizacji
  • Metodyka Badań Naukowych

Publikacje

Szklarczyk, D. (2019) Summary of the Operation of the Tripartite Commission for Socio-Economic Affairs in 2001–2015. The Case of Polish Social Dialogue at National Level w: Polish Sociological Review, nr 3(207), s.371-389.

Korbel, W., Szklarczyk, D. (2018) Smart city? Realia współczesnego przekazu informacji w kształtowaniu polityki przestrzennej polskich gmin w: Środowisko Mieszkaniowe, nr 25, s. 81-89.

Drożdzak, Z., Antosz, P., Strycharz J., Krupnik, S., Szczucka, A., Szklarczyk, D.,  Łukasiewicz, K. (2016) Translational medicine and its perspectives in Poland, w: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 2, s. 93-103.

Szklarczyk, D., Krupnik, S., Strycharz, J., Antosz, P., Drożdżak, Z., Łukasiewicz, K.,  Szczucka, A. (2016). Configurational analysis in the Evaluation of Complex Public Programms: Application in the Area of Knowledge Transfer w: , Kuckertz, A., Berger, E., (red.), Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research – Applications of Emergent and Neglected Methods, SPRINGER, s. 371-395.

Klekotko, M., Stępniak, M., Szklarczyk, D., Kubecka, M. (2015). Kulturowy pejzaż polskich miast : przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic w: Klekotko, M., Navarro Clemente, J. (red.) Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek, Kraków, Wydawnictwo UJ, s.161-230.

Krupnik, S., Antosz, P., Drożdżak, Z., Łukasiewicz, K., Strycharz, J., Szczucka, A., Szklarczyk, D., (2015), Centres for Knowledge Transfer as an innovative knowledge transfer mechanism. Lessons learned from the program implemented in Lesser Poland w: InImpact: The Journal of Innovation Impact, ISSN 2051-6002 : http://www.inimpact.innovationkt.org Vol. 8. No. 1, s. 1-12.

Antosz, P., Krupnik, S., Strycharz, J., Szczucka, A., Szklarczyk, D., (2015). Przyspieszyć niezbędne. Doświadczenia z projektu SPIN – wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw, Kraków:  Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Drożdżak, Z., Krupnik, S., Łukasiewicz, K., Szczucka, A., Szklarczyk, D., (2014). Model SPIN jako szansa na wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w: Bieniok, H., (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, t. 1, Katowice, s. 49-60.

Szklarczyk, D., (2013). Instytucjonalne mechanizmy (nie)reprezentacji interesów w perpsektywie socjologii analitycznej – zarys problematyki badawczej w: Zarządzanie Publiczne 2-3/2013 (24-25), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 140-152.

Szklarczyk, D., (2013). 313? w: Rudnicki, S.,  (red.), Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa, Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 27-47.

Jelonek, M., Szklarczyk, D., (2013). Upper secondary school leavers and HE graduates in the labour market w: Górniak, J., (red.) Youth or experience? Human capital in Poland. The report concluding the 3rd round of the BKL Study in 2012, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 106-147.

Szklarczyk, D., (2012). Reprezentacja interesów na polskim rynku pracy w: Studia Socjologiczne 4/2012 (207), Warszawa: IFiS PAN/SWPS, s. 41-64.

Jelonek, M., Szklarczyk, D., Balcerzak-Raczyńska, A., (2012). Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jelonek, M., Szklarczyk, D., (2012). Upper secondary and higher schools at the time of the demografic low w: Górniak, J.,  (red.), Competencies as the key to the development of Poland, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 176-208.

Jelonek, M., Szklarczyk, D., (2012). Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szklarczyk, D., (2011). Spin-out w naukach społecznych, czyli przedsiębiorczość akademicka na Plus w: Rudnicki, S., (red.), Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, Kraków, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s.121-132.

Otręba-Szklarczyk, A., Szklarczyk, D., (2011). Między światami: współpraca nauk społecznych z gospodarką w Polsce w: Rudnicki, S., (red.), Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s.11-89.

Geodecki, T., Krupnik, S., Otręba, A., Szczucka, A., Szklarczyk, D., (2010). Bariery w realizacji inwestycji MŚP w obszarze B+R w: Małopolskie Studia Regionalne, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, s. 53-117.

Otręba, A., Krupnik, S., Szklarczyk, D., (2010). Siedem tez o dialogu społecznym w Polsce w: Zarządzanie Publiczne 3(9)/2009, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 33-52.

Anacik, A., Krupnik, S., Otręba, A., Skrzyńska, J., Szklarczyk, D., Uhl, H., (2009). Dialog społeczny w Polsce – przegląd literatury w: Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej. Studia Humanistyczne, tom 7, Kraków: Wydawnictwo AGH, s. 43-58.

Anacik, A., Krupnik, S., Otręba, A., Skrzyńska, J., Szklarczyk, D., Uhl, H., (2009). Siła rozdźwięku – sektorowy dialog społeczny w: Pismo Dialogu Społecznego, 3-4/2009, Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, s.53 -57.

Kontakt

dr Dariusz Szklarczyk

Zakład Zachowań Organizacyjnych

Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Pokój
info wkrótce
Telefon
info wkrótce
Mail

dariusz.szklarczyk@uj.edu.pl

USOSweb