Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Ekonomii i Innowacji

Kierownik

prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Pracownicy

dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

dr inż. Tomasz Sierotowicz

Krótka historia

Katedra Ekonomii i Innowacji działa w ramach Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2014 roku Katedra Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, działająca od 2003 roku, zmieniła swoją nazwę na Katedra Ekonomii i Innowacji. Zmiana nazwy była naturalną koniecznością zaakcentowania wiodącego programu badań Katedry w ramach szerokiego kontekstu nauk ekonomicznych. Decyzja o nazwie Katedry w aktualnym brzmieniu jest konsekwencją kilkuletniego, ewolucyjnego procesu wykształcania się wspólnego dla wszystkich członków Katedry profilu badawczego, którego wspólnym mianownikiem są: struktury instytucjonalne dla innowacji; działalność innowacyjna organizacji (różnego typu); procesy innowacyjne; systemy, strategie i polityka innowacji, czy też ekonomiczne aspekty własności intelektualnej. Doprecyzowanie profilu badawczego Katedry umożliwiło zdecydowanie lepsze pozycjonowanie jej dorobku badawczego w krajowym i światowym obiegu naukowym.

Specjalizacja badawcza

Dorobek naukowy członków Katedry obejmuje teoretyczne oraz aplikacyjne rozwiązania w zakresie:

 • metod i technik badania aktywności innowacyjnej (autorskie kwestionariusze badań ankietowych, procedury wyłaniania inteligentnych specjalizacji, włączenie światowych zbiorów informacji patentowej w badania kierunków i dynamiki procesów gospodarczych, itd.),
 • organizacji krajowego interdyscyplinarnego systemu interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej dla nauki, edukacji i przemysłu,
 • narodowej i regionalnej polityki innowacji,
 • strategii zarządzania innowacjami,
 • ekonomii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych czynników w rozwoju gospodarki oraz społecznych procesów antycypacji kierunków rozwoju (foresight),
 • metodyki badań relacji kobiet i mężczyzn w procesie innowacji.

W podejściu badawczym reprezentowanym przez Katedrę nacisk położony jest na takie kategorie jak: innowacje, innowacyjność, proces innowacji, strategie innowacji, struktury organizacyjne i instytucjonalne dla aktywności innowacyjnej, za pośrednictwem których objaśnia się przyczyny i skutki zjawisk, procesów i mechanizmów obserwowanych w gospodarce na różnych jej poziomach.

Dydaktyka

Specjalizacja dydaktyczna Katedry jest skoncentrowana wokół:

 • makroekonomii,
 • mikroekonomii,
 • historii myśli ekonomicznej,
 • ekonomii innowacji,
 • polityki innowacji w UE,
 • ekonomii rozwoju,
 • modeli przedsiębiorstw i przedsiębiorczości,
 • zarządzania innowacjami i własnością intelektualną.

Granty badawcze

Do najważniejszych projektów badawczych krajowych realizowanych w Katedrze należą:

 • „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy”, (2010-2014), NCBiR - Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych: „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej”, Nr umowy projektu: SP/I/1/77065/10 z 10.08.2010 r., koordynator: Dr Rafał Wisła, kierownik zadań badawczych: Prof. E. Okoń-Horodyńska
 • „Scenariusze i trendy wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025”, (2009-2013), PO IG, Nr umowy projektu: WND-POIG.01.01.01-00-021/09, kierownik zadań badawczych: Prof. E. Okoń-Horodyńska
 • „Wypracowanie standardów zarządzania prawami własności intelektualnej”, (2008-2011), Program MNiSzW „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, Nr umowy projektu: 6/IPR CTT/PW/2008, koordynator: Dr Rafał Wisła, kierownik zadań badawczych: Prof. E. Okoń-Horodyńska
 • „Analiza porównawcza modeli zarządzania finansami w polskich uczelniach na tle modeli zagranicznych”, (2010), Nr projektu: MNiSW-BDG-WZP-311-1794-6/MP/10, Kierownik Zadania Badawczego: Prof. E. Okoń-Horodyńska

Programy międzynarodowe

Do najważniejszych projektów badawczych międzynarodowych realizowanych w Katedrze należą:

 • "Innovative Gender” as a New Source of Progress”, (2013-2016), Norwegian EEA and Polish Government Grant, Nr umowy projektu: Pol-Nor/200588/60/2013, Kierownik Zadania Badawczego: Prof. E. Okoń-Horodyńska
 • "Civilization Competences and Sustainable Development of Polish Regions (COMPETE)”, (2009-2011), Norwegian EEA and Polish Government Grant, Nr umowy projektu: E020/H03/2008/01/85, kierownik zadań badawczych: Prof. E. Okoń-Horodyńska
 • "The Provision of Basic Services in Liberalised Markets (BASIC)”, (2003-2006), 6th Framework Program of the EU; Nr umowy projeku: SERD-2002-000191, kierownik zadań badawczych: Prof. E. Okoń-Horodyńska  

Współpraca międzynarodowa

Katedra współpracuje z następującymi organizacjami międzynarodowymi:

 • International Network of Women Engineers and Scientists (INWES),
 • The Association of South African Women in Science and Engineering (SA WISE),
 • The European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE),
 • The Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP),
 • The Congress of Political Economist International (COPE),
 • Stanford Society of Women Engineers (SWE), Stanford IP Hub,
 • Universidad de Sevilla,
 • Università degli Studi di Torino,
 • Høgskolen i Østfold (Østfold University College). 

Współpraca z praktyką gospodarczą

Pracownicy Katedry współpracują z sektorem przedsiębiorstw (prace zlecone dot. wyceny własności intelektualnej) oraz z jednostkami samorządu terytorialnego (opracowywanie strategii rozwoju, strategii innowacji). Stała współpraca z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta Krakowa (Wydział Rozwoju Miasta), Krakowskim Parkiem Technologicznym, klastrem LifeScience (Kraków); instytutami naukowymi: Instytut Odlewnictwa PAN, Fundacja Naukowa Progress&Business; komitetami naukowymi: Komitet Naukoznawstwa PAN, Komitet Prognoz Polska 2000Plus  przy PAN.

Szczególne osiągnięcia

Do istotnych osiągnięć pracowników Katedry należy zaliczyć:

 • utworzenie unikatowego kierunków studiów Zarządzanie własnością intelektualną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (bezpośredni rezultat projektu pt. „Wypracowanie standardów zarządzania prawami własności intelektualnej”),
 • współautorstwo Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020 oraz Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020, (Prof. E. Okoń-Horodyńska – ekspert strategiczny zespołu zadaniowego ds. przygotowania ww. dokumentów, oraz dr inż. T. Sierotowicz, dr R. Wisła),
 • współautorstwo Strategii Miasta Krakowa Smart City (Prof. E. Okoń-Horodyńska – ekspert wiodący zespołu zadaniowego ds. przygotowania strategii),
 • współautorstwo Strategii Rozwoju Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (dr inż. T. Sierotowicz, Prof. E. Okoń-Horodyńska),
 • zainicjowanie Narodowego Programu Foresight: Polska 2020” (podczas pracy kierownika Katedry na stanowisku wiceministra nauki),
 • opracowanie metodyki wyłaniania inteligentnych specjalizacji (dla dawnego ministerstwa rozwoju regionalnego). 

Konferencje

Katedra zorganizowała następujące konferencje naukowe:

 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Innovative Gender” as a New Source of Progress, 4-5 lipca 2016 r., Kraków
 • Konferencja naukowa pt "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025", 14 marca 2013 r., Kraków
 • Konferencja naukowa pt. „Wybrane aspekty modelu organizacji zarządzającej platformą SyNaT”, 25 czerwca 2012 r., Kraków
 • Międzynarodowa konferencja pt. “Challenges and opportunities in technology transfer”, 28-30 października 2009 r.
 • International Forum Intellectual Property Management the key to Competitive Economy, 11-14 marca 2009 r., Kraków-Warszawa
 • Pięć konferencji naukowych z cyklu „Wiedza i innowacje” w latach 2005-2009