dr hab. inż. Wiktor Adamus, prof. UJ

Kierownik Zakładu Metod Ilościowych

Zakład Metod Ilościowych

Działalność naukowa

 • Wykorzystanie i rozwój metod jakościowych i ilościowych w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauki;
 • Modelowanie procesów ekonomicznych;
 • Mierzenie wpływu niematerialnych, niemierzalnych i ulotnych cech kierowników na skuteczność i efektywność zarządzania organizacjami;
 • Zarzadzanie bezpieczeństwem Polski w kontekście: instalacji na Jej terenie tarczy antyrakietowej, gazu ziemnego, gazu łupkowego, żywności;
 • Analiza wyjść  i wejść  państw  z i do Unii Europejskiej oraz do strefy EURO w ujęciu korzyści, kosztów , szans i ryzyka (BOCR) dla danego kraju i dla UE;
 • Tworzenie nowych metod w zarzadzaniu; motywacyjna teoria ważności, potrzeb, celów i wartości, wartościowanie stanowisk pracy, ocena pracy;
 • Zastosowanie badań operacyjnych w podejmowaniu decyzji w naukach  ekonomicznych, rolnictwie, naukach o kulturze fizycznej, naukach o zdrowiu.

Działalność dydaktyczna

 • Metody Organizacji i Zarządzania  (Kierunek: Zarządzanie, studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne II Rok, wykłady),
 • Badania Operacyjne (Kierunek:  Zarzadzanie, studia II Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne I Rok, wykłady i ćwiczenia),
 • Metody Podejmowania Decyzji  (Kierunek: Ekonomia, studia II Stopnia: stacjonarne, I Rok, wykłady),
 • Ekonometria (Kierunek: Zarządzanie, studia II Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne II Rok, wykłady),
 • Seminarium magisterskie (Kierunek: Ekonomia, studia II Stopnia: stacjonarne, I i II Rok, wykłady),
 • Seminarium doktorskie (Kierunek: Ekonomia i Zarzadzanie, studia III Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne, I, II, III i IV Rok, wykłady).

Pełnione funkcje

 • Kierownik Zakładu Metod Ilościowych w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarzadzania UJ
 • Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Komisji Dyscyplinarnej ds. pracowników naukowych

Członkostwo w organizacjach

 • Członek Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 
 • Członek EAAE (European Association of Agricultural Economists),
 • Członek i współzałożyciel EFITA (European Federation for Information Technology in Agriculture Food and the Environment),
 • Członek i współzałożyciel  APSN ( Asian Peace Science Network),
 • Członek  NYAS (New York Academy of Science),
 • Członek i współzałożyciel  NFDiK  (Narodowe Forum Doradztwa i Kariery). 

Projekty badawcze

Kierownik i główny wykonawca wybranych projektów badawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim:

 1. Projekt KBN: 2002-2004, „Wykorzystanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego i metod pokrewnych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i menedżerskich w rolnictwie i gospodarce żywnościowej”, Projekt własny, Nr 6P06R7721
 2. Projekt KBN: 2004 – 2005, „Czynniki rozwoju gospodarczego gmin woj. Małopolskiego”, Nr 2H 02C075 25
 3. Projekt KBN: 2006 – 2008, „Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa”, Projekt własny – główny wykonawca , Nr 1H 02 D 00930
 4. Projekt KBN : 2006 – 2007, „ Współzależność priorytetów polityki regionalnej Unii Europejskiej i woj. Małopolskiego w kontekście zarządzania regionem”,  Nr N115 024 31/0843
 5. Projekt MNiSzW: 2007 – 2008, „ Zarządzanie bezpieczeństwem żywności na przykładzie wybranych alternatyw produkcji rolniczej”, Nr N115 1867 33
 6. Projekt MNiSzW: 2007-2008, „Zarządzanie jakością produktów żywnościowych” ,  Nr  N N115 2201 33
 7. Projekt  MNiSzW:  2007 – 2009, „ Strategiczne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów Polski”, Projekt własny, Nr N N114 2746 33
 8. Projekt  MNiSzW: 2011-2013,  ”Zapotrzebowanie na wiedzę  menedżerską pracowników medycznych polskich szpitali”, Projekt własny – główny wykonawca.
 9. Projekty Narodowego Centrum Nauki (NCN): 2011 – 2013  „Czynniki wpływające na zgodność porównań parami w metodach analitycznego procesu hierarchicznego i sieciowego (AHP/ANP)”, Projekt własny – główny wykonawca.

Realizowane obecnie projekty badawcze:

 1. Zarzadzanie inicjatywami klastrowymi,
 2. Motywacja do pracy pierwszego pokolenia cyfrowego Millennials „Y”

Publikacje

Wybrane publikacje z lat 2008 – 2017:

 1. Adamus W. (red. nauk.). The Analytic Hierarchy Process. Applications in Solving Multiple Criteria Decision Problems, Jagiellonian University Publications, Krakow, 2008 (4 rozdziały + wstęp), s.335.
 2. Adamus W., Rzońca B., Wykorzystanie metody VDA w badaniach ekonomicznych, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IX, Wielowymiarowa analiza danych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 9 – 18.
 3. Adamus W., Wpływ metropolii na rozwój społeczno-gospodarczy regionu – podejście   metodologiczne, Studia KPZK PAN, (red. Zb. Makieła), Warszawa 2009 s. 24 – 52.
 4. Adamus W., Współczesna metoda wartościowania stanowisk pracy, Problemy Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, 2009, s.250 -269.
 5. Adamus W., Ptaszek P., Podobieństwa i różnice w celach strategicznych rozwoju regionu na przykładzie wybranych gmin, Studia Regionalne i Lokalne 2009.
 6. Adamus W., Łasak P., Zastosowanie metody AHP do wyboru miejsca lokalizacji nadzoru nad sektorem bankowym, Bank i Kredyt, 2009, 8 – 42
 7. Adamus W. Safety management in Poland in the context of instaling the anti-missile          shield [w:] Człowiek i jego decyzje, (red. K. A. Kłosiński, A. Biela), Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2009, 311 – 326.
 8. Adamus W., When Should Poland Enter the EURO ZONE,  International Journal of the Analytic Hierarchy Process, Vol 1, No 2 (2009), p. 4 – 23.
 9. Adamus W.,  A New Method of Job Evaluation, Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Economic Sciences Section, 2009, Tom LXVI, p. 515.
 10. Adamus W., Metody ilościowe w zarządzaniu i organizacji, rozdz.3, [w:] Komunikacja i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, (red. L. Haber), NOMOS, Kraków 2011, s. 396 – 417.
 11. Adamus W., Kaczmar I., Pozycjonowanie informacji w Internecie, rozdz.7, [w:] Komunikacja i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, (red. L. Haber), NOMOS, Kraków 2011, s. 153 – 177.
 12. Adamus W., Mleczko E., Bergier J.,  O możliwościach wykorzystania ilościowych i jakościowych metod, Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) oraz Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP) w naukach o kulturze fizycznej, ANTROPOMOTORYKA, Vol. 21, nr 53, Kraków – Wrocław 2011, s. 17 – 34.
 13. Adamus W., Pietrzyk U., Pomiar niemierzalnych wartości kierowników w organizacji. [w:] Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, (red. F. Bylok, A. Słocińska), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s.13 – 40
 14. Adamus W., Szewczyk J., System motywowania nauczycieli na potrzeby doskonalenia jakości pracy w szkole ponadgimnazjalnej. [w:] Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, (red. F. Bylok, A. Słocińska), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s.237 – 260.
 15. Adamus W., A Contemporary Metod of Job Evaluation. [in:] The Determinants of Entrepreneurship Development in SME Sector Companies, (edit. S.Lachiewicz, K.Szymańska, M. Kurowska), Technical University of Lodz, A Series of Monographs. Lodz 2011, p.117 – 134.
 16. Adamus W., Quality Management in Hospitals and its Role in Infections Provision, IS AHP 2011, Analytic Hierarchy/Network Process, Edit F. De Felice, E. Espasito A. Petrillo. T. L. Saaty, Sorrento, Naples, Italy, 2011, p.21-22.
 17. Adamus W., Metody ilościowe w  organizacji, zarządzaniu i psychologii, [w:] Człowiek w pracy i w organizacji (red. B. Rożnowski, M. Laguna), Wydawnictwo Katolicki    Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2011, s.145 - 168.
 18. Adamus W., Motivational aspects in management of upper secondary schools, European Journal of Business and Social  Sciences,  Vol.1, No 11, 2013, p.31- 62.
 19. Adamus W., Ptaszek P., Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego,  Studia Regionalne i Lokalne nr 3  , 2012, s. 85–106.
 20. Adamus W.,  Supporting strategic decisions to build competitive predominance,  Current         problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises, University of Niš, Faculty of Economics, Niš, 2012, s. 55-75.
 21. Adamus W., Adamus T., Ocena szpitali z perspektywy pacjentów, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 10 (2012), Numer 4, s.4 – 18.
 22. Adamus W., The idea of the Olympic winter games in 2022 in Krakow,  Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process: the 13th ISAHP conference, Washington 2014. Publication Creative Decision Foundation on behalf of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, Pittsburgh, PA 15213.
 23. Adamus W., Florkowski J. W., The evolution of shale gas development and Energy security in Poland: Presenting a hierarchical choice of priorities, Energy Research & Social Science, 20(2016) 168 -178.
 24. Adamus W., Strategiczne modele rozwoju gminy, [w:] Koncepcje zarzadzania jednostkami samorządu terytorialnego (Monografia), Wydawnictwo Wydziału Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, cz. I. Rozdział 15, s. 164 – 178.
 25. Adamus W., Pietraszek A., „Motywowanie do pracy pierwsze pokolenie cyfrowe Millenium”, [w:] Zarządzanie w Szkołach Wyższych, Innowacje w Gospodarce, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2016, s.272 -281.
 26. Adamus W., Pawełczyk A., Priorities, Factors and Alternatives Involved in the Choice of Medical Specialty, Teaching and Learning in Medicine, 2017.
 27. Sudoł G,  Mleczko E.,  Adamus W.,   Wykorzystanie Metody T.L. Saty’ego Ahp (Analytic Hierarchy Process) do Opracowania Modelu Szkolenia Chodziarzy w Mezocyklu Bezpośredniego Przygotowania Startowego, [w:] Основи Побудови Тренувального Процесу В Циклічних Видах Спорту, Міністерство освіти і науки України  Харківська державна академія фізичної культури , Збірник наукових праць Випуск 1, Харків -2017, s.116 – 136.

Wyróżnienia

 • Nagroda Miasta Krakowa w dziedzinie  Nauki i Techniki (1989),
 • Medal i dyplom uznania Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (2014),
 • Złoty Krzyż Zasługi (2002),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003),
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2014)                                        

Kontakt

dr hab. inż. Wiktor Adamus, prof. UJ

Zakład Metod Ilościowych

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój
2.375
Telefon
+48 12 664 55 91
Mail
USOSweb
USOS