Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Dariusz Szklarczyk

Asystent z doktoratem
Zakład Zachowań Organizacyjnych

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
dariusz.szklarczyk@uj.edu.pl, USOS

Działalność naukowa

  • Socjologia ekonomiczna i analityczna
  • Innowacyjność przedsiębiorstw, regionów i państw
  • Transfer wiedzy i technologii
  • Kompetencje na rynku pracy
  • Rozwój regionalny
  • Metody badań społecznych i analizy danych
  • Ewaluacja i analiza polityk publicznych
  • Reprezentacja interesów, dialog społeczny, dialog obywatelski

Projekty badawcze

„Wyczerpana formuła? Warunki skuteczności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jako instytucji dialogu społecznego - analiza mechanizmów reprezentacji interesów pracowników i pracodawców na szczeblu centralnym w Polsce". 2015-2019, grant NCN 2014/15/N/HS6/04213 (PRELUDIUM)

„Sceny miejskie: kultura w rozwoju polskich miast”. 2015, grant NCN 2011/01/D/HS6/04057 (SONATA , kierownik: dr Marta Alicja Klekotko)

„Czy miasto jest niepotrzebne? Nowe przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta”, 2013, grant NCN 2011/01/D/HS6/00962 (SONATA, kierownik: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska)

Wybrane projekty zlecone:

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Małopolskiego, 2020. Zamawiający: Województwo Małopolskie.

Badanie ewaluacyjne pn. Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji, 2020. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Benchmarking systemów monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania, 2020. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ewaluacja mid-term wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSIWM), stanowiącej dokument typu RIS3, 2019. Zamawiający: Województwo Małopolskie.

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, 2019. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Analiza danych zastanych wizerunku miasta Kielce w latach 2014-2018, 2019. Zamawiający: Gmina Miasto Kielce.

Analiza benchmarkingowa systemu komercjalizacji wiedzy wiodących uczelni technicznych, 2019, Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-20, 2019, Zamawiający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki, 2018, Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pogłębiona diagnoza innowacyjności gospodarki Małopolski, 2018, Zamawiający: Województwo Małopolskie.

Ewaluacja ex ante projektu pozakonkursowego 2.4.2. POIR pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, 2017, Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ewaluacja ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 2017. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju.

Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, 2017. Zamawiający: Województwo Małopolskie.

Analiza branż gospodarki, obejmująca badanie potencjału organizacji branżowych partnerów społecznych, na potrzeby konkursu 2.2 PO WER, 2016. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

„Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji programu SPIN-TECH”, 2016. Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

„Bilans kompetencji i potrzeb krakowskiego ośrodka naukowego”, 2015. Zamawiający: Urząd Miasta Krakowa.

„SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce”. 2012-2015. Zamawiający: Województwo Małopolskie.

Bilans Kapitału Ludzkiego, edycje I,II,III. 2010-2013, Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Qualitative Assessment of Gender Differences in Making Economic Choices in Poland, 2010. Zamawiający: World Bank.

Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej – badania ilościowe , 2009. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.