Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

Kierownik Katedry Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej

Działalność naukowa

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz prowadzi badania w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych, polityki społecznej i gospodarczej, historii myśli ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej.

Działalność dydaktyczna

Aktualnie prowadzi wykłady z dziedziny finansów publicznych, polityki gospodarczej i gospodarki Japonii. Wykłada także na studiach podyplomowych (MBA) i doktoranckich (w tym EDBA), m.in. w oparciu o case studies Harvard Business School.

Wybrane publikacje

Publikuje głównie w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym. Do jej ważniejszych publikacji należą:

 1. Revisiting conventional wisdom: Does financialisation leave sovereigns subordinated? (współautor S.Czech), Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo 2016 no 47: 77-90
 2. A Paradox of reforming pensions in Poland, Equilibrium 2016, volume 11 issue 3: 585-604, http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.026 http://economic-policy.pl/index.php/journal-issues/current
 3. Institutional interests and institutional change. Poland on the second wave of pension reforms, Equilibrium 2014, Volume 9 issue 4, pp.47-64
 4. Kontrowersje wokół reprezentacji interesów w świetle teorii ekonomii i w kontekście rozwoju Unii Europejskiej w: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, p.red. M.Goryni i S.Rudolfa, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2014, s.128-145
 5. Organized Interests and European Integration: the question of (neo)corporatism, VII International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy. Growth Perspectives in Europe?, 24-25.05, PTE I UMK w Toruniu, "Equilibirum. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", volume 9 issue 1, 2014, s.7-20
 6. Kontrolowana liberalizacja versus niechęć do konkurencji na przykładzie rynku usług użyteczności publicznej w Unii Europejskiej,(współautor Jerzy Ząbkowicz), „Ekonomia", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013 nr 4(25), s.210-227
 7. Chiński kapitalizm idzie w świat, "Organizacja i Kierowanie" (współautor J. Ząbkowicz), nr 2/2011, s.103-112
 8. Governance, government, and economic policies w: red. B.Klimczak "Ekonomia Economics", Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, no 3(15), s. 46 – 57
 9. Ewolucja celu władzy monetarnej. Przypadek Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, w: Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, red. J.Stacewicz, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 83, Warszawa 2010, s. 99-124
 10. Instytucjonalne uwarunkowania decyzji w gospodarce: przypadek korporacji w: Nauki Ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, p.red. B.Fiedor, Z.Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009, s.206-228
 11. Wzrost znaczenia dochodów z operacji finansowych w korporacjach nie-finansowych (financialization) - kontekst instytucjonalny, Organizacja i Kierowanie, nr 2(136)/2009, s.25-40
 12. Funkcjonowanie korporacji i analizy ekonomiczne, Ekonomista, nr 4/2009, s.517-529 Polityka gospodarcza a polityka i ekonomia w: Polityka gospodarcza. Teoria i realia, red. J.Stacewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 129-154
 13. Kwestie społeczne i rozwiązania reformujące system emerytalny w: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne, t. 1, p.red. E.Kryńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s.157-176
 14. Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 176 s.
 15. Polityka dostosowań strukturalnych w Japonii, Gospodarka Narodowa (miesięcznik Szkoły Głównej Handlowej), nr 4 2005, s.53-72
 16. Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista (dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), nr 6, 2003, s.795-824
 17. Globalizacja, regionalizacja i przegięcie deflacyjne polityki makroekonomicznej, Bank i Kredyt, nr 2, luty 2003
 18. Lectures on Economic Policies and Cases, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Verbinum, Warszawa 2002, 104 s.
 19. Reforma systemu emerytalnego i wzrost gospodarczy w Chile, Gospodarka Narodowa, nr 1-2, 2002 Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm gospodarczy i sztuka kompromisu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 220 s.
 20. Instytucje i wzrost gospodarki Chile, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 220s.

Inne informacje

 • Jest absolwentką 67 edycji programu Program for Management Development w Harvard Business School, stypendystką i visiting fellow w University of Sussex oraz w University of Cambridge.
 • Pełni społecznie funkcję prezesa ogólnopolskiego stowarzyszenia akademickiego Forum Myśli Instytucjonalnej.

Kontakt

prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.321

Telefon

+48 12 664-56-70

Mail
USOSweb