Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Kierownik

Pracownicy

Przedmiot działalności

Badania naukowe pracowników Katedry koncentrują na szeroko pojętych zagadnieniach dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach. Przedmiotem ich szczególnej eksploracji teoretyczno-praktycznej pozostają: efektywność organizacyjna i sposoby jej osiągania w różnych warunkach gospodarowania i w różnych w kontekstach, np. w zarządzaniu publicznym, w zarządzaniu międzykulturowym, w zarządzaniu zasobami ludzkimi; zarządzanie strategiczne uniwersytetem i w uniwersytecie, ocena kompetencji nauczycieli akademickich, kształtowanie ścieżek zawodowych nauczycieli akademickich, restrukturyzacja instytucji szkolnictwa wyższego; zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach, restrukturyzacji zatrudnienia, zarządzanie kompetencjami, doradztwo personalne i pośrednictwo pracy w Polsce i UE; zarządzanie różnorodnością, zachowania organizacyjne, przywództwo, dysfunkcje w procesie zarządzania ludźmi, wirtualizacja przestrzeni biznesowej i jej implikacje dla zarządzania.

Publikacje

Szczegółowa charakterystyka sylwetek poszczególnych pracowników Katedry wraz z wykazem ich publikacji została zamieszczona w indywidualnych profilach naukowych.

Dydaktyka

Academic Teaching   Metody podejmowania decyzji
Budowanie relacji mistrz-uczeń Motywowanie i wynagradzanie
Cross-Cultural Approach Ocena i rozwój kompetencji pracowników
Doradztwo personalne Perswazja i wpływ społeczny
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy Podstawowe kwestie ZZL
Efektywność i koszty pracy Stosunki pracy w UE
Gospodarowanie kapitałem ludzkim   Zachowana organizacyjne
International Management    Zarządzanie kapitałem ludzkim
Human Resource Management  Zarządzanie kompetencjami
Master Seminar Zarządzanie zasobami ludzkimi II
  Zarządzanie zespołami

Kontakt

Prof. dr hab. Barbara Kożuch - kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Adres

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4,  30-348 Kraków

Pokój

2.337

Telefon

+48 12 664 57 67

Mail